Vooruitblik 2024

In 2024 lopen meerdere beleidsplannen af die in de afgelopen jaren hun beslag hebben gekregen. Dit jaar gebruikt Nederlands Loodwezen om de koers voor de langere termijn te actualiseren en waar nodig bij te sturen.

Terug naar een cost plus-tarief

Ten opzichte van het voorgaande jaar is er in 2024 sprake van een geraamde daling van het aantal te loodsen scheepsreizen. Daardoor is de cost plus-berekening voor de loodsgeldtarieven van toepassing en zijn de begrote kosten gedekt. In 2024 onderzoeken we hoe we als Loodswezen in de toekomst een price cap-korting kunnen opvangen. Daarbij bekijken we ook of het mogelijk is om de kwaliteit van dienstverlening te behouden zonder dat we alle kosten dekken via de tarieven.

Inspelen op de actualiteit

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in wet- en regelgeving en ladingsstromen, maar ook de energietransitie, verduurzaming, digitale en technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Om deze ontwikkelingen goed in het vizier te hebben, besloot de algemene raad van de NLc een werkgroep te vormen voor Research & Development (R&D). De werkgroep, bestaande uit een programmamanager en vertegenwoordiger uit elke regio, volgt de innovatieve ontwikkelingen die impact hebben op het beroep loods. Ook vertaalt ze ontwikkelingen naar nieuw beleid en naar voorstellen voor de algemene raad. Ook zorgt de werkgroep R&D voor de implementatie van nieuwe plannen op het juiste moment, bijvoorbeeld door inpassing in opleidingen.

Daarnaast onderzoekt  NLBV manieren om financieel wendbaarder te worden, om goed te kunnen reageren op externe (toekomstige) ontwikkelingen mét behoud van het hoge niveau van dienstverlening. Programma- en projectmanagement spelen daarbij een belangrijke rol.

NLBV gaat projectmatig en breed in de organisatie kijken waar kostenbesparingen mogelijk zijn in relatie tot de dienstverlening. Een belangrijk instrument is het gebruik van data voor bijvoorbeeld het besparen van brandstoffen. Het doel is om capaciteit en budgetten systematischer in te zetten en om scherper te toetsen of we onze doelen halen.

Bewustzijn over veiligheid en beveiliging

Veiligheid staat voor ons en onze stakeholders hoog in het vaandel bij alle activiteiten van Nederlands Loodswezen. Het ongeval bij IJmuiden heeft aangetoond dat een situatie noodlottig kan zijn bij ontij en slecht weer op zee. In 2024 houden we daarom opnieuw onze veiligheidsprocedures tegen het licht en kiezen we voor de opzet van een programma om de veiligheid van het (be)loodsen verder te verbeteren.

“De samenwerking met Nederlands Loodswezen is altijd constructief. In een wereld waarin we evolueren naar schaarse resources - het zal immers steeds moeilijker worden om voldoende loodsen te vinden en op te leiden - is goede communicatie en het delen van data tussen de ketenpartners in toenemende mate belangrijk. We zullen de drempel over moeten om in elkaars planningen te mogen kijken om een ketenplanning te maken die optimaal is voor de hele keten."

Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp Bruges 

Personeel en opleidingen

Er zijn gemiddeld 460 loodsen nodig om een veilig en vlot scheepvaartverkeer in de Nederlandse en de Vlaamse havens aan de Schelde te garanderen. In de huidige krappe arbeidsmarkt hebben werving en opleiding absolute prioriteit.

NLc onderzoekt de mogelijkheden om de instroom in de eigen geaccrediteerde STODEL-opleiding Master in Maritime Piloting (MMP) te vergroten en zoekt hiervoor aansluiting bij onderwijsinstellingen. In samenwerking met het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam ontwikkelen we een premaster die het voor mbo-studenten mogelijk maakt om loods te worden.

Kapitaalinbreng registerloodsen

De financiële positie van Nederlands Loodswezen is gezond, maar neemt af door onder meer inflatie. In 2024 onderzoeken we of de kapitaalinbreng van registerloodsen omhoog moet en in welk tempo en of een hogere inbreng invloed heeft op de aantrekkingskracht van het beroep registerloods voor andere zeevarenden.

Transparantie

Nederlands Loodswezen heeft de implementatie van de Code Goed Bestuur hoog op de agenda staan. Een open en transparante communicatie is een van de speerpunten. In regio Scheldemonden is de code al geïmplementeerd. NLc en de overige regio’s volgen in de loop van 2024.

Verder verduurzamen

Over vijf jaar moet Nederlands Loodswezen duurzamer zijn dan nu. Digitalisering en artificial intelligence zullen de transitie versnellen: datagedreven én veiliger. Niet meegaan in de trends, is de boot missen.

NLBV laat een student van TU Delft onderzoek doen naar de loodstender van de toekomst. Ook hebben MARIN en scheepswerf Damen een studie afgerond naar alternatieve brandstoffen. De Aquila-klasse vervangen we vanaf 2030. Het doel is om in de toekomst steeds minder CO₂ uit te stoten, waarbij Nederlands Loodswezen in 2050 uitstootvrij wil zijn.

Het traject voor de vervanging van de swath's voor regio Scheldemonden zit in de eindfase. Medio 2024 kunnen we een investeringsvoorstel doen en contracten gaan afsluiten. NLBV sorteert hierop voor. Regio Scheldemonden stapt bovendien over op het vervoer van de loodsen per elektrische taxi.

IMPA 2024

Eind april 2024 is NLc gastheer van het jaarlijkse IMPA-congres. Van 21 tot en met 26 april 2024 komen in Rotterdam loodsen vanuit de hele wereld bij elkaar om te praten over de toekomst van het loodsenberoep. NLc is druk bezig met alle voorbereidingen om in overleg met IMPA te komen tot een indrukwekkend congres.

“In vijfendertig jaar verzelfstandigd Nederlands Loodswezen hebben we iets neergezet dat stabiel is en kwalitatief hoogwaardig en dat getuigt van verbondenheid. Ik denk niet dat de architecten van destijds dit verwacht hadden.”

Barbera Silvis, secretaris Nederlandse Loodsencorporatie