Overzicht vermogen per 31 december 2023

(in duizenden EUR)

2023

2022

Balans na resultaatbestemming

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

€ 87.258

87.054

Immateriële vaste activa (1)

€ 6.455

5.816

Financiële vaste activa (2)

€ 410

399

Totaal vaste activa

€ 94.123

93.269

Vlottende activa

Voorraden (3)

€ 4.416

4.170

Vorderingen en overlopende activa (4)

€ 11.489

12.037

Liquide middelen (5)

€ 43.650

50.185

Totaal vlottende activa

€ 59.555

66.392

Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

€ 30.971

29.755

Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva

€ 28.584

36.637

Uitkomst activa min kortlopende schulden

€ 122.707

129.906

Langlopende schulden (7)

€ 37.997

40.807

Voorzieningen (8)

€ 23.857

23.648

Eigen vermogen (9)

€ 60.853

65.451

Totaal gefinancierd

€ 60.853

65.451