(2) Financiële vaste activa

De specificatie en het verloop over 2023 van de financiële vaste activa was als volgt:

Specificatie financiële vaste activa

2023

2022

(in duizenden EUR)

Deelneming in groepsmaatschappijen

410

399

Financiële instrumenten

0

0

Stand per 31 december

410

399

Deelneming KCLW (Kenniscentrum Loodswezen B.V.)

Hieronder is de 100%-deelneming in Kenniscentrum Loodswezen B.V. te Rotterdam opgenomen. Kenniscentrum Loodswezen B.V. is per 5 september 2001 opgericht. De waardering van de deelneming geschiedt op basis van de nettovermogenswaarde.

Het verloop over 2023 was als volgt:

2023

2022

(in duizenden EUR)

Boekwaarde per 1 januari

399

383

Waardemutatie boekjaar (resultaat)

11

16

Boekwaarde per 31 december

410

399

Financiële instrumenten

Nederlands Loodswezen maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om bepaalde rente-, valuta- en prijsrisico’s zoveel mogelijk af te dekken.

Swaps ABN-AMRO Bank

In 2010 is een langlopende lening voor € 44 miljoen gesloten ter financiering van twee loodsvaartuigen (lening I en II). Deze lening is verstrekt door een combinatie van ABN-AMRO Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In 2011 is een additionele lening ad € 20,0 miljoen afgesloten voor het derde loodsvaartuig (lening III). De totale lening bedraagt daarmee € 64 miljoen.

Het renterisico op het eerste deel (€ 44 miljoen) van de lening voor de vaartuigen is in 2010 afgedekt via een renteswap bij ABN-AMRO Bank. De renteswap bestaat uit twee delen, die qua onderliggende hoofdsom gelijk lopen met het schema van opname en aflossing van de leningsdelen I en II. Deze swap heeft een maximale looptijd tot 1 november 2033. De marktwaarde van deze SWAP ultimo 2023 bedraagt € -/-1.299.627 (2022: € -/-862.909).

De rente voor de financiering van het derde vaartuig is in 2011 eveneens afgedekt met een renteswap bij ABN-AMRO bank voor een bedrag van € 20 miljoen met de startdatum 1 november 2014 en een maximum looptijd tot 1 november 2034. De marktwaarde van deze SWAP bedraagt ultimo 2023 € -/-913.577 (2022: € -/-651.611).

Swap Rabobank Rotterdam

In 2011 is een langlopende lening gesloten ter financiering van 3 aquila-klasse en 2 stalen tenders. Deze lening is verstrekt door Rabobank Rotterdam. De totale lening bedraagt € 14,4 miljoen en is opgenomen per 1 september 2013. Het renterisico op de lening is, afgedekt via een renteswap bij de Rabobank Bank voor een totaal van € 14,4 miljoen. De swap heeft een maximale looptijd tot 1 september 2028. De marktwaarde van deze SWAP ultimo 2023 bedraagt € -/-15.039 (2022: € 58.148).

Brandstofprijzen

Binnen het wettelijke regime dient Nederlands Loodswezen begin juni van elk jaar haar calculaties voor het tarief van het daarop volgende jaar gereed te hebben. Nadat de tarieven uiterlijk 15 juli zijn ingediend, is er geen mogelijkheid tot bijstelling meer. Teneinde het prijsrisico op brandstofprijzen te minimaliseren wordt de brandstofprijs voorafgaande aan het maken van de tariefcalculaties ingedekt op basis van het geschatte jaarverbruik.

Voor 2024 is het volgende verbruik ingedekt bij de Rabobank:

(in duizenden EUR)

Marktwaarde

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 669,60 per metrische ton

(€ 0,5646 per liter)

-29

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 680,65 per metrische ton

(€ 0,5739 per liter)

-45

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 694,50 per metrische ton

(€ 0,5856 per liter)

-64

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 671,50 per metrische ton

(€ 0,5662 per liter)

-32

Diesel 10 ppm:

1.560 metric ton =

1.850.160 liter tegen € 658,80 per metrische ton

(€ 0,5555 per liter)

-15

-185

Vanaf 2019 wordt er naast reguliere diesel (EN590) ook HVO biodiesel bijgemengd. In 2023 is er in de regio IJmond gebruik gemaakt van HVO B15 voor de tenders, in de regio Rijnmond is er door de Loodsvaartuigen eveneens HVO B15 gebruikt en door de tenders HVO B30.

Bij het gebruik van HVO biodiesel wordt er een deel HVO biodiesel bijgemengd bij de normale EN590 diesel. Het B getal geeft aan welk percentage Bio diesel er is bijgemengd. Voor HVO bio diesel zijn geen derivaten op de markt om het prijsrisico in te dekken.

Het prijsrisico op het percentage reguliere diesel in de mengverhouding wordt ingedekt conform het overige gebruik van reguliere diesel.

Totaal is het prijsrisico voor reguliere diesel voor 8.681.520 liter ingedekt voor 2024. Hiermee is het prijsrisco van 93,17% van het verbruik aan reguliere diesel ingedekt.

De afgedekte volumes en afgedekte literprijzen zijn verwerkt in de tarieven 2023, die door de ACM zijn goedgekeurd.