(1) (Im)Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa. Alle kosten dan wel uitgaven die te kwalificeren zijn aan de materiele vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald worden verwerkt als materiele vaste activa in aanbouw.

Het juridisch eigendom van de schepen berust bij Loodswezen Materieel B.V. Dit is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen gehouden worden door de loodsen. Op een deel van de materiële vaste activa zijn zekerheden gevestigd ten behoeve van de financiers van langlopende leningen. Deze zekerheden zijn nader toegelicht bij de desbetreffende leningen.

De kosten van groot onderhoud aan de schepen worden bestreden uit de voorziening voor groot onderhoud.

Verloop materiële en immateriële vaste activa 2023:

(in duizenden EUR)

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Schepen

Inventarissen en installaties

Activa in aanbouw of vooruit betaald

Subtotaal materiële vaste activa

Im-materiële vaste activa

Totaal generaal

1 januari 2023

Aanschafwaarde

21.379

192.890

17.410

2.331

234.011

29.709

263.720

Cum. Afschrijving

12.386

120.953

13.618

0

146.957

23.893

170.849

Boekwaarde

8.994

71.937

3.792

2.331

87.054

5.816

92.870

Mutaties 2023

Investeringen

108

1.626

976

8.806

11.516

2.377

13.894

Herrubriceringen

6

705

533

-1.813

-569

569

0

Aanschafwaarde desinvesteringen

-54

0

-2.485

0

-2.539

-113

-2.652

Cum. Afschrijving desinvesteringen

54

0

2.394

0

2.448

113

2.561

Bijzondere waardevermindering

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingen 2023

-776

-8.206

-1.672

0

-10.654

-2.307

-12.961

Saldo mutaties

-662

-5.874

-255

6.993

203

639

842

31 december 2023

Aanschafwaarde

21.440

195.221

16.434

9.324

242.420

32.542

274.962

Cum. Afschrijving

13.108

129.159

12.897

0

155.163

26.086

181.249

Boekwaarde

8.332

66.063

3.538

9.324

87.257

6.455

93.712

Afschrijvingspercentages:

2,25% - 20%

6,67% - 20%

20%

0%

20%

Op terreinen wordt niet afgeschreven.