(6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar of zijn binnen een jaar direct opeisbaar.

De specifcatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:

2023

2022

(in duizenden EUR)

Leningen en financieringskosten (kortlopend deel)

4.490

4.131

Crediteuren

5.342

6.873

Crediteuren loodsen

357

438

Schuld aan debiteuren inzake frequentiekorting

3.942

4.540

Te verrekenen in toekomstige tarieven

3.688

2.040

Schulden overige loodsenorganisaties

24

0

Schulden belastingen / sociale lasten

2.507

2.225

Reservering verlofdagen personeel

5.638

4.790

Overlopende passiva en diverse schulden

4.983

4.718

Stand per 31 december

30.971

29.756

Een schuld aan debiteuren ontstaat als de nog te factureren frequentiekorting per debiteur hoger is dan het openstaande debiteuren saldo aan het einde van het jaar. Per debiteur wordt er vastgesteld of er een vordering of een schuld positie ontstaat bij het salderen.