Opgeleide registerloodsen

STODEL leidt gemiddeld 21 studenten per jaar op tot registerloods. Veel aandacht is er voor een flexibele inzet van mankracht. Na de covidpandemie was het nodig om een inhaalslag te maken, zowel in de landelijke permanente educatie als in de interne trainingen. Dit is in 2023 zo goed als voltooid.

In Nederland is, ongeacht de regio, een aantal vooropleidingen nodig voor toelating tot de opleiding tot registerloods. Het gaat dan om een geldig vaarbevoegdheidsbewijs afgegeven ingevolge artikel 18, 19, 19a en 20 van de Wet zeevarenden (kapitein alle schepen/eerste maritiem officier alle schepen/eerste stuurman alle schepen) of een getuigschrift van het Koninklijk Instituut van de Marine (Zeewachtstandaard A en B, commandocentrale officier en het Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie). Om te bepalen of de student beschikt over de noodzakelijke karaktereigenschappen om het beroep van registerloods succesvol uit te kunnen oefenen, maakt Nederlands Loodswezen gebruik van een op maat gemaakte psychoanalytische test.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding tot registerloods Master in Maritime Piloting (bestuurs- en beheersregeling OTR: MMP) geaccrediteerd op hbo-masterniveau waarmee de opleiding voldoet aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In totaal is de opleiding gewaardeerd met een studielast van 81 tot 86 ECTS (European Credit Transfer System) -punten.

De opleiding tot registerloods bestaat uit een centraal onderdeel (tien weken) en een regionaal onderdeel. De duur van het regionale deel verschilt per regio, onder meer door geografische verschillen en verschillende havenkarakteristieken. De doorlooptijd van de opleiding (theorie en praktijk) bedraagt afhankelijk van de regio veertien tot vijftien maanden.

Overzicht studenten in opleiding gedurende 2023

Slagingspercentage studenten OTR: MMP

2023

Opleiding

1-1-2023

1-2-2023

31-12-2023

Uitval 2023

Beëdigd 2023

MMP11

13

13

0

1

12

MMP12

0

21

21

0

0

Slagingspercentage MMP11

92%

Ontvangen (gegronde) klachten en behandelde rechtszaken

Indien er over de beoordeling van een tentamen of examen een geschil ontstaat, heeft de student het recht om een bezwaarschrift in te dienen bij de examencommissie. Tegen beslissingen van het instellingsbestuur staat eveneens de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar open.

Studenten kunnen zich, indien zij het niet eens zijn met de beslissingen op het bezwaarschrift van de examencommissie of van het instellingsbestuur, in beroep wenden tot de (bestuurskamer van de) rechtbank. Voor overige zaken staat het de student vrij een civiele procedure te starten. In 2023 hebben geen gerechtelijke procedures plaatsgevonden.

In 2023 hebben de examencommissie en het instellingsbestuur met betrekking tot de opleiding vier bezwaarschriften ontvangen. Deze zijn ongegrond beoordeeld. Bezwaarmakers zijn daartegen niet in beroep gegaan.