Duurzame operatie

Het aanscherpen van processen, mede dankzij softwarematige digitalisering, komt ten gunste van de efficiency en van onze doelstelling om de CO₂-uitstoot te verkleinen. De hardware ondersteunt onze duurzaamheidsdoelstellingen. Regio Scheldemonden bereidt zich voor op de komst van nieuwe swath's en de overstap op elektrisch taxivervoer.

We gaan varen met vier extra tenders in de nieuwe M-klasse waarmee we 30% brandstof besparen. Deze jetgedreven tenders zijn schoner dankzij gewichtsbesparingen, slimme technologie en een ander rompontwerp. Na de ‘Mira’ (2020) nemen we begin 2024 de loodstender ‘Mare’ in de vaart. In 2024 volgt nog de ‘Mees’ en in 2025 komen daar de ‘Maud’ en ‘Milo’ bij.

In de haven van Vlissingen is het reservevaartuig van de P-klasse aangesloten op walstroom voor afgemeerde schepen. Generatoren die draaien op fossiele brandstoffen zijn daarmee verleden tijd. De verduurzaming van onze kantoren is een doorlopend proces. De eisen zijn hoog en verduurzaming brengt veel kosten met zich mee en veel werk om alles volgens de regels te doen.

Met de NHV Group is na een aanbesteding een vervolgcontract afgesloten voor het helikoptervervoer vanaf 2025. Daarmee continueren we de optimale bereikbaarheid van de zeehavens. De beloodsing met helikopters wordt ook schoner en duurzamer.

“Voor BNG Bank is het belangrijk om Nederland socialer en duurzamer te maken. Dit nemen we mee als uitgangspunt bij het verstrekken van leningen. We zijn dan ook zeer verheugd dat wij een rol kunnen spelen bij het verlagen van de CO2-footprint van het Loodswezen. Dit doen we door hen een financiering te verlenen voor de aanschaf van nieuwe schepen waarmee een brandstofbesparing van 30% wordt behaald en die daarmee bijdraagt aan de CO2-doelstelling van het Loodswezen.” 

Terrence Roep, Relatiemanager Publieke Infrastructuur & Energie bij BNG Bank 

CO2-emissierapportage

Nederlands Loodswezen is sinds september 2018 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder versie 3.1. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de emissies per scope en categorie.

Onder scope 1 vallen de emissies die worden uitgestoten door installaties van het Loodswezen, zoals emissies door de eigen vaartuigen en wagenpark.

Scope 2-emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties waarvan het Loodswezen geen eigenaar is, maar die het wel gebruikt. Hieronder valt de uitstoot door elektrische installaties en de inzet van de helikopter.

Scope 3-emissies zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van het Loodswezen, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn of beheerd worden door het Loodswezen. Hieronder vallen de inzet van taxi’s voor het vervoer van loodsen en gebruik van voertuigen voor woon-werkverkeer.

CO2-emissie per categorie 2023

“Ook het Loodswezen beziet bij vervangingsbehoeften in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de noodzaak tot verduurzaming en of zij kan aansluiten bij projecten die voortvloeien uit het Maritiem Masterplan, met als doel dit belangrijke initiatief de noodzakelijke schaalgrootte te geven. Verder ondersteunt het Loodswezen als lid van Nederland Maritiem Land deze stichting in haar streven om onder andere via verduurzaming de maritieme sector internationaal nog beter op de kaart te zetten en haar concurrentiepositie te versterken. Uiteindelijk heeft dit namelijk ook positieve effecten voor de handelsstromen van en naar Nederlandse havens via binnenwateren en over zee.”

Rob Verkerk, Voorzitter Stichting Nederland Maritiem Land

CO2-footprint 2023-2019

% bio brandstof vaartuigen t.o.v. totale brandstof vaartuigen

2023

Totaal brandstofverbruik schepen (in liters)

11.483.502

Waarvan HVO 100 (bio) (in liters)

1.337.168

% biobrandstof

11,64%