Verslag Raad van Commissarissen NLBV

Het jaar 2023 vraagt om reflectie. We zijn enorm geraakt door het overlijden van onze collega in IJmuiden. Het maakt duidelijk dat ons beroep altijd veiligheidsrisico’s kent. De organisatie toonde haar kracht door in gezamenlijkheid haar medeleven te betuigen aan de nabestaanden en overige betrokkenen. Ook dat heeft indruk op ons gemaakt. Onrust in de wereldpolitiek leidde opnieuw tot fluctuerende goederenstromen. Het waren onzekere tijden, toch toonde het Loodswezen onverminderd kwaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid. Complimenten hiervoor!

Financiële positie

In het afgelopen jaar was de financiële druk op het Loodswezen groot. Het effect van inflatie en indexering van de uurtarieven op basis van de cao-index van het CBS werkten vertraagd door in de vergoeding voor de inzet van de registerloodsen. Ook de uitwerking van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (Wamr) was goed voelbaar. In deze wet is onder andere vastgelegd dat wij in ons kostenniveau hebben mee te bewegen met vraag en aanbod. De hoge mate van beschikbaarheid en de strenge eisen aan veilige en vlotte beloodsing van de Nederlandse en Vlaamse havens aan de Schelde brengen een hoge vaste kostenstructuur met zich mee. Dit bemoeilijkt de afstemming op de conjunctuur.

Door de ontwikkelingen is er intern veel uitleg nodig geweest over onze financiële positie. NLc en Nederlands Loodswezen B.V. hebben gezamenlijk de vragen goed opgepakt en de kritische dialoog gevoerd met de loodsen. Daarin hebben we belangrijke stappen gezet: mensen zijn zeer betrokken en zoeken samen naar oplossingen om het Loodswezen financieel wendbaar te houden.

"Onze organisatie herijkt in 2024 de strategie waarbij wij overgaan tot de verdere invoering van het waardecreatiemodel. Wij willen onze doelen nog ‘smarter’ formuleren om elkaar nog beter op scherp te zetten."

Matthieu Borsboom, voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Loodswezen B.V.

Verduurzaming en innovatie

De Raad van Commissarissen ziet het als zijn taak om de aandacht voor verduurzaming, zoals bij de aanbestedingen, vast te houden. Wij constateren dat het denken is veranderd: duurzaamheid is niet langer iets wat niet te veel mag kosten, maar is een doel op zich geworden. Verduurzaming staat echter onder druk door kostenstijgingen van onder meer brandstofprijzen. Dit terwijl brandstoffen juist op korte termijn een draaiknop zijn waarmee veel duurzaamheidswinst behaald wordt.

Innoveren is belangrijk voor Nederlands Loodswezen. De ervaringen op het gebied van duurzaamheid bij de bouw van de ‘Mira’ neemt onze organisatie mee in de bouw van de volgende tenders. Datagedreven innovatie, zoals project Lutine, is belangrijk om de kansen voor verduurzaming en efficiencyverbetering inzichtelijk te maken. Komend jaar is belangrijk als het gaat om duurzaamheidsverslaglegging. 2025 is het jaar waarin ondernemingen moeten rapporteren op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Belang van data en IT

Nederlands Loodswezen draait op IT en niet alleen op de schepen. We transformeren steeds meer naar een datagedreven organisatie. Ons bewustzijn van cyberrisico’s is groot, weten we uit intern onderzoek uit 2023. IT is een belangrijk speerpunt want de uitdagingen door strategische ontwikkelingen en veiligheidsuitdagingen vragen continu onze aandacht. De Raad heeft in 2023 het informatieveiligheidsplan vastgesteld voor (de omgang met) IT-systemen en het inspelen op risico’s.

Internationale samenwerking

De samenwerking met Vlaanderen bevalt goed. Dit is ook nodig gezien het loodsinzetsysteem dat het Nederlands en het Vlaams Loodswezen gezamenlijk hebben ingericht voor de Scheldehavens. De geplande vervanging van de twee swaths in regio Scheldemonden én de bouw van een nieuwe tender (en de optie voor een tweede) bij de Vlaamse DAB Vloot zien wij als kansen tot verdere synergie en optimalisering van het beloodsingsproces. Bovendien hopen wij in het Vlaamse verkiezingsjaar 2024 op een doorbraak van de (sinds lang geplande) hervorming van het Vlaams Loodswezen. Dit komt de samenwerking tussen de loodsdiensten van beide landen binnen de verdragsrechtelijke context alleen maar ten goede.

Waardecreatiemodel

De huidige strategie van Nederlands Loodswezen loopt tot en met 2025. Onze organisatie herijkt in 2024 de strategie waarbij wij overgaan tot de verdere invoering van het waardecreatiemodel. Wij willen onze doelen nog ‘smarter’ formuleren om elkaar nog beter op scherp te zetten. Welke ontwikkelingen komen op ons af? Wat verandert technologisch, digitaal, op het gebied van HR en met betrekking tot wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel? En hoe gaan we in op veranderingen in de toekomst?

Werkwijze RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) ziet toe op de vormgeving en uitvoering van de strategie door de directie van NLBV. Daarbij hanteren wij een langetermijnwaardecreatie binnen de onderneming als uitgangspunt. Bij de vervulling van onze taak houden wij rekening met de belangen van alle bij de vennootschap behorende stakeholders en sturen wij op basis van de financiële, commerciële, operationele en governance informatie.

Ook staat de RvC de Bestuursraad van Nederlands Loodswezen met advies terzijde, en zien wij toe op de verhouding met de vennoten, de medewerkers en andere maatschappelijke stakeholders. Wij fungeren als werkgever van de directie van NLBV. De RvC kent een reglement waarin regels zijn vastgelegd over onder meer haar werkwijze, taken, besluitvorming en bevoegdheden.

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen waren het afgelopen jaar geen wijzigingen. In juni 2023 is Matthieu Borsboom herbenoemd en begonnen aan zijn derde termijn.

In 2023 vonden vijf reguliere vergaderingen plaats, daarnaast heeft de RvC een aantal keer in beslotenheid vergaderd. De voorzitter overlegde regelmatig met de directeur NLBV om voortgang en algemene ontwikkelingen te bespreken. Ook zijn we op werkbezoek geweest in regio Rotterdam-Rijnmond en bij de centrale organisatie in Hoek van Holland, en is er op gezette tijden contact geweest met de Ondernemingsraad en met de medewerkers van NLBV.

Wij hebben begin 2024, zoals ieder jaar, een zelfevaluatie uitgevoerd. De RvC blikte terug op haar eigen functioneren en dat van de individuele leden, en ook op de interactie onderling en met de directie en de bestuursraad.

Tot slot

Dit jaar werd Hans van Driel benoemd als voorzitter van RLc Rotterdam-Rijnmond. Wij wensen Hans veel plezier en succes in zijn nieuwe rol en we bedanken Tjitte de Groot voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.

De Nederlandse Loodsencorporatie verwelkomde een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris: Willem Bentinck en Barbera Silvis. Wij kijken uit naar een goede samenwerking en wensen ook hen veel succes en plezier.

Tot besluit danken wij graag Joost Mulder die op 1 mei 2023 is teruggetreden als voorzitter van de Nederlandse Loodsencorporatie. Wij hebben enorme waardering voor zijn inzet, betrokkenheid en adequate overdracht.

De Raad van Commissarissen van Nederlands Loodswezen B.V.
Hoek van Holland, 26 maart 2024

Matthieu Borsboom (voorzitter)
Rudi De Meyer
Anne Marie van der Wijst