Risicoprofiel

Nederlands Loodswezen werkt in het belang van het publiek. Door een goed opgeleide registerloods aan boord van zeeschepen verplicht te stellen (Scheepvaartverkeerswet), wordt het risico dat gepaard gaat met het afwikkelen van het scheepvaartverkeer in de Nederlandse zeehavens ingeperkt. De kwaliteit van de loods en de dienstverlening als geheel is geborgd in de Loodsenwet. Dit wettelijke kader voor de regeling van de toelating tot het beroep van loods regelt de voorwaarden voor de uitoefening van dat beroep. Middels een eedaflegging, verordeningen, nadere voorschriften en reglementen geven we invulling aan de normstelling en standaarden voor de verplichtingen van de registerloodsen bij hun beroepsuitoefening. Het wettelijk vastgelegde tuchtrecht biedt het instrumentarium om individuele leden van de beroepsgroep waar nodig te corrigeren.

De positie van de registerloods is in de Loodsenwet op een dusdanige wijze vastgesteld dat de registerloods een individuele beroepsbeoefenaar is, zelfstandig werkt en daarmee niet in dienst is noch in opdracht werkt van een entiteit die onder het ‘begrip’ Nederlands Loodswezen valt. Hierdoor is de aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep van de registerloods niet van toepassing op de entiteiten van Nederlands Loodswezen.

De registerloods heeft de verplichting zijn diensten tijdig en op non-discriminatoire wijze aan te bieden en te verlenen.

Wijzigingen van wettelijke verplichtingen, veranderende economische omstandigheden en ladingstromen en voortschrijdende techniek, kunnen invloed hebben op het scheepvaartaanbod. En ook op de wijze waarop Nederlands Loodswezen zijn diensten op dat moment heeft ingericht. Gelet op het grote aandeel vaste kosten is het voor Nederlands Loodswezen niet goed mogelijk om snel mee te bewegen met een plots afnemende vraag. Het Loodswezen heeft immers geïnvesteerd in een infrastructuur van mensen en middelen in 4 regio’s met in totaal 6 zeehavengebieden. Deze infrastructuur is toegespitst op het 24/7 kunnen nakomen van de verplichtingen die voortkomen uit de Loodsenwet en Scheepvaartverkeerswet. Ook kan een plots sterk toenemende vraag slechts in beperkte mate worden opgevangen met de bestaande loodsenformatie. Het opleiden van een volledig bevoegde registerloods neemt namelijk vele jaren in beslag.

Risicobereidheid

In 2024 wordt het richtinggevend kader risicomanagement opgesteld. Daarnaast wordt voor de belangrijkste doelen Loodswezen breed de risicobereidheid in kaart gebracht. Gelet op het wettelijk kader van de beroepsuitoefening zijn we terughoudend in het nemen van risico’s. De loodsdienstverlening is ingebed in de Scheepvaartverkeerswet en Loodsenwet. Wij kunnen het ons niet permitteren om niet aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij de uitoefening van het operationele proces van loodsen en beloodsen kan de impact van een incident grote gevolgen hebben. De risico’s dienen daarbij dan ook zo laag mogelijk te worden gehouden.

Risicocategorie

Beschrijving

Strategie

Hieronder vallen risico’s die een belemmering vormen voor de realisatie van de ondernemingsstrategie en/of voor ons bestaansrecht.

Operationeel

Hieronder vallen risico’s die de operationele activiteiten beïnvloeden.

Financieel

Risico’s waarbij financieel verlies optreedt door de gehanteerde financiële structuur of instrumenten, of door het ontbreken van deugdelijke financiële controles.

Compliance

Hieronder vallen risico’s die voortvloeien uit de verplichtingen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Financiële verslaggeving

Hieronder vallen risico’s die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging.

Overzicht van de gedeelde key risks

In onderstaande tabel hebben wij onze risico’s samengevat opgenomen. Deze risico’s worden hieronder verder uitgeschreven.

Categorie

Key risico

Beheersmaatregelen 

Strategisch

Politieke en bestuurlijke omgeving 

Het voeren van een actieve dialoog met beleidsmakers en bestuurders

Informatiehuishouding en-beveiliging 

Er is een IT strategie waar informatiebeveiliging een onderdeel van is.

Het invoeren van een document management systeem

Gebruik maken van moderne IT-middelen. 

Uitvoering van security-assessment; penetratie-hack test en social engineering onderzoek

Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde mensen 

Het organiseren van wervingscampagnes en het voeren van een actief promotiebeleid.

Het uitvoeren van medewerkers- en loodsentevredenheidsonderzoeken.

Het ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheids-, communicatie- en MVO-beleid.

Betrokkenheid loodsen bij eigen organisatie 

Actief beleid voeren ten aanzien van de doorstroom van loodsen in nevenfuncties.

Het intern opleiden van nieuwe bestuursleden.

Innovatie en verduurzaming

Het (samen met partners) uitvoeren van innovatieve projecten met betrekking tot de beloodsingsvloot.

Het zoeken van samenwerking met kennisinstituten op het gebied van optimalisatie van onderhoud van vaartuigen en duurzaamheid.

Financiele wendbaarheid

Het vergroten van de flexibele schil in inzet van bemensing en materieel.  

Het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning. 

Beter inzicht krijgen in de vraag naar loodsdiensten

Samenwerking met ketenpartners in de haven optimaliseren. 

Categorie

Risico

Beheersmaatregelen 

Operationeel

Gronding, aanvaring en brand

Het registreren, opvolgen en leren van incidenten.

Embarkeren en debarkeren van een loods

Kwalitatief hoogwaardige beloodsingsmiddelen

Het hebben van voldoende kwalitatief en geschoold personeel.

Financieel

Het vaststellen van onjuiste tarieven door de ACM

Tariefvoorstellen baseren op een wetenschappelijk model voor het ramen van het aantal reizen.

Kosten baseren op meest recente realisatie

Tariefvoorstellen laten onderzoeken door een externe accountant op de redelijkheid van de aannames en de juistheid van de berekeningen.

Verzekeren van belangrijkste risico's en afdekken prijsrisico op brandstoffen

Onvoldoende financiering beschikbaar op de lange termijn

Aanpassen looptijd financiering van schepen aan economische levensduur van schepen

Jaarlijks toetsen financieringsbehoefte op lange termijn

Kunnen voldoen aan verplichtingen op korte termijn

Opstellen gedegen lange-termijn financieringsplan

Veel aandacht voor juiste en snelle facturatie, automatische incasse en opvolgen overige incassomaatregelen

Het spreiden betalingsverkeer over twee banken

Fraude

Adequate inrichting administratieve organisatie en toegangsbeveiliging tot systemen

Invullen three lines of defence model

Jaarlijkse opstellen fraude-risico analyse

Verzekeren van risico's voortvloeiende uit fraude en cybercrime.

Financiele verslaglegging

Onbetrouwbare financiele verslaglegging

Het inrichten van een risicomanagement en -controlesysteem

Compliance

Het niet voldoen aan wet- en regelgeving

Sturen op het naleven van de verordeningen vanuit de beroepsorganisatie (NLc);

In kaart brengen van relevante wet- en regelgeving, gap-analyses en aanbevelingen tot het aanpassen van beleid en procedures.