Wat onze stakeholders belangrijk vinden

De missie van Nederlands Loodswezen toont onze ambitie: een ‘kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten’ zijn. Daarnaast heeft het Loodswezen een inschatting gemaakt wat de stakeholders als de belangrijkste aspecten van de dienstverlening van het Loodswezen zouden benoemen. Deze zijn geplot in een materialiteitenmatrix.

Uit de matrix blijkt dat de stakeholders aan de volgende thema’s het meeste belang hechten:

  • Kwaliteit van de loodsdienstverlening: dit is het belangrijkste aspect voor het leveren van de gewenste outputwaarden.

  • Tariefstabiliteit en ontwikkeling: het tarief wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gemaakte kosten. Inzicht hebben in die kosten en in control zijn over kostenveranderingen is essentieel.

  • Ketensamenwerking: omdat het Loodswezen onderdeel is van een logistieke keten is het van belang niet alleen vanuit het perspectief van het Loodswezen te kunnen monitoren en sturen, maar ook de bijdragen aan de keten te kunnen meten.

Om op deze onderwerpen het gewenste resultaat te behalen is het van belang om goed te kunnen monitoren en te kunnen sturen op kwaliteit van de dienstverlening en (kosten)efficiency en productiviteit voor zowel tariefstabiliteit en ontwikkeling als een goede ketensamenwerking. Daarnaast biedt een transparante verslaglegging op deze onderwerpen vertrouwen aan de stakeholders en kan ze helpen het gesprek op gang brengen over een mogelijke optimalisatie van de dienstverlening.

Kwaliteit, productiviteit en efficiency zijn hierbij geen op zichzelf staande begrippen, maar staan in verband met elkaar. Om die reden is het belangrijk helder voor ogen te hebben wat onder elk van deze begrippen verstaan wordt en wat de onderlinge samenhang van deze drie begrippen inhoudt.

De door het Loodswezen te leveren loodsdienst draagt bij aan het bereiken van het concretere belang, als onderdeel van een schakel in een bredere keten van partijen (havenautoriteiten, gemeenten, reders/agenten en anderen). Als die hele keten goed functioneert is de impact daarvan dat de brede doelen van artikel 3 Scheepvaartverkeerswet worden bereikt, waarvoor de minister van IenW uiteindelijk verantwoordelijk is. De doelstellingen van het Loodswezen, zoals in deze wet zijn vastgelegd, geven een belangrijke context voor de toepassing en interpretatie van de begrippen kwaliteit, efficiency en productiviteit van de loodsdienstverlening.

Wanneer we de eigenschappen en kenmerken van de loodsdienstverlening beschrijven met oog op kwaliteit van de loodsdienstverlening, wordt daar door het Loodswezen ten minste onder verstaan:

“Kwaliteit van de loodsdienstverlening is het borgen van de continuïteit en de 24/7 beschikbaarheid en tijdigheid van de loodsdienstverlening, zoals ook wettelijk van het Loodswezen wordt verlangd, waarbij er een bijdrage wordt geleverd aan een veilig, vlot en transparant scheepvaartproces. Daarbij streeft het Loodswezen naar een loodsdienstverlening die de logistieke keten versterkt. Het Loodswezen is hierin een betrouwbare partner door de inbreng van haar kennis en kunde. Hierdoor wordt, in samenwerking met de ketenpartners, continu gestreefd naar een verbetering en optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening in het scheepvaartproces.

Om deze vereiste kwaliteit te kunnen leveren beschikt het Loodswezen over een hoogwaardige beroepsbeoefening waarbij de registerloodsen en ondersteunend personeel bekwaam en bevlogen hun werk uitvoeren. De loodsdienstverlening wordt uitgevoerd door een professionele en transparante organisatie, met robuuste vervoersmiddelen en moderne ICT, die compliant is met de relevante wet- en regelgeving en voorziet in de behoeften van de stakeholders.”

Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en haar leden hebben grote zorgen over de uitwerking van de Wamr op de tariefstabiliteit en tariefsontwikkeling. Wanneer de tarieven worden gebaseerd op het price cap-systeem is de kans reëel dat we niet uit de kosten komen. De verwachting is dat dit gevolgen kan hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en dat daardoor schepen in de toekomst, vanwege een price cap-korting, op een loods moeten wachten. De aanzienlijke kosten die zo'n vertraging met zich meebrengt voor een zeeschip, wegen bij lange na niet op tegen de aan het Loodswezen opgelegde korting. Dit geldt niet in de laatste plaats ook voor de overige dienstverleners, de gehele keten en de belasting op het milieu van een wachtend schip. De Engelse term penny wise, pound foolish is hier van toepassing. We gaan hierover in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verder biedt een transparante verslaglegging op de onderwerpen kwaliteit, tariefontwikkeling en ketensamenwerking, het vertrouwen aan de stakeholders en kan ze helpen het gesprek op gang brengen over een mogelijke optimalisatie van de dienstverlening.