Er zijn 75 resultaten gevonden

Colofon

Nederlands Loodswezen, mei 2024 www.jaarverslagloodswezen.

Lees meer ›

Downloads

Jaarverslag 2023 (PDF)

Lees meer ›

Summary

In 2023, the Dutch Pilots’ Organisation continued to provide high-quality services: we provided ships with pilots 24/7, and continued building a future-proof organisation. There were also setbacks.

Lees meer ›

Overzicht vermogen per 31 december 2023

Lees meer ›

Exploitatierekening over 2023

Lees meer ›

Kasstroomoverzicht van de middelen 2023

Lees meer ›

Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande statutaire jaarrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.

Lees meer ›

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Lees meer ›

Risico’s

Nederlands Loodswezen loopt over haar gefactureerde omzet geen valutarisico. De facturatie van loodsgelden en bijkomende vergoedingen vindt plaats in euro.

Lees meer ›

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en deposito’s.

Lees meer ›

(2) Financiële vaste activa

De specificatie en het verloop over 2023 van de financiële vaste activa was als volgt:

Lees meer ›

(4) Vorderingen en overlopende activa

Het uitstaande bedrag aan debiteuren ultimo jaar is de som van de post openstaande debiteuren plus de nog te factureren loodsgeld minus de nog te factureren frequentiekorting.

Lees meer ›

(5) Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas- en banksaldi alsmede deposito’s. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Lees meer ›

(8) Voorzieningen

Dit betreft een voorziening voor het egaliseren van de kosten van het periodiek groot onderhoud van schepen en revisies van motoren.

Lees meer ›

(9) Eigen vermogen

De registerloodsen die lid zijn van de drie loodsenassociaties dragen zorg voor het gezamenlijk risicodragend vermogen, ter (mede) financiering van de gemeenschappelijke bezittingen.

Lees meer ›

(10) Opbrengsten exploitatierekening

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties

Lees meer ›

(11) Arbeidsvergoeding loodsen

De berekende arbeidsvergoeding voor de directe uren en de toegerekende arbeidsvergoeding voor de indirecte uren zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Lees meer ›

(13) Overige regionale kosten

De overige regionale kosten bestaan uit de kosten voor regionale ICT-systemen en algemene regionale kosten.

Lees meer ›

(14) Overige landelijke kosten

De overige landelijke kosten bestaan uit de kosten landelijke ICT-systemen en algemene landelijke kosten.

Lees meer ›

(15) Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

De kosten publiekrechtelijke beroepsorganisatie bestaan uit de kosten Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en kosten Regionale Loodsencorporaties (RLc's).

Lees meer ›

(16) Vermogensvergoeding

De afname van de vermogensvergoeding in 2023 ten opzichte van 2022 is het gevolg van een hoger bedrag aan afschrijvingen dan aan investeringen, waardoor de capital base daalt.

Lees meer ›

(19) Personeelsbestand

Het personeelsbestand in fte, dat in dienst is van NLBV, NLC en Stodel, was ultimo 2023 447,85 FTE en ultimo 2022 440,73 FTE. In 2023 was het gemiddelde 441,28 FTE (2022: 431,20 FTE). Dit is exclusief uitzendkrachten.

Lees meer ›

(20) Salarissen en sociale lasten personeel

In de exploitatierekening zijn de volgende salarissen en sociale lasten personeel opgenomen:

Lees meer ›

(21) Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op een aantal entiteiten van Nederlands Loodswezen. Voor de Nederlandse Loodsencorporatie en de Regionale Loodsencorporaties geldt dat alle bepalingen van de WNT van kracht zijn.

Lees meer ›

(22) Honoraria onafhankelijke accountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria voor de accountant die is belast met de controle van de jaarrekening ten laste van het resultaat gebracht:

Lees meer ›

(23) Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De jaarlijkse verplichtingen inzake huurovereenkomsten van gebouwen, terreinen, kaden en steigers hebben een maximale looptijd tot 2031.

Lees meer ›

(24) Fiscale positie

De loodsenassociaties Amsterdam–IJmond, Rotterdam–Rijnmond/Noord en Scheldemonden vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Nederlands Loodswezen B.V.

Lees meer ›

(25) Winstbestemming

De winst van de maatschappen is verwerkt in de nog niet uitgekeerde winst onder het eigen vermogen. Het resultaat van de overige entiteiten is verwerkt in de overige reserves onder het eigen vermogen.

Lees meer ›

(26) Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, die van invloed zijn op hetgeen in de jaarrekening 2023 is opgenomen.

Lees meer ›

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie

Lees meer ›

Algemeen

Nederlands Loodswezen is de algemene noemer waaronder een aantal entiteiten in gezamenlijkheid maar elk met eigen taken en verantwoordelijkheden een doelmatige loodsdienstverlening verzorgt in de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de

Lees meer ›

Bestuursverslag

Lees meer ›

Toelichting op het vermogen en de exploitatierekening

Lees meer ›

(1) (Im)Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa.

Lees meer ›

(3) Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op de historische gemiddelde verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheidtoepassing.

Lees meer ›

(6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar of zijn binnen een jaar direct opeisbaar.

Lees meer ›

(7) Langlopende schulden

In onderstaande tabel zijn de leningen opgenomen met de oorspronkelijke hoofdsom, de looptijd van de leningen en de gehanteerde rentepercentages over de lening. De leningen kennen een variabele rente die is afgedekt door een renteswap.

Lees meer ›

(12) Kosten beloodsen en plannen

De kosten beloodsen en plannen betreffen zaken als de kosten van de vaartuigen, kosten varende medewerkers, kosten inhuur van de helikopter, kosten medewerkers technische dienst en de kosten van de medewerkers voor de planning en coördinatie.

Lees meer ›

(17) Afschrijvingen

In de exploitatierekening van het Nederlands Loodswezen zijn de volgende afschrijvingskosten materiële vaste activa opgenomen:

Lees meer ›

(18) Registerloodsen

Het aantal registerloodsen dat in het loodsenregister is ingeschreven bedraagt ultimo boekjaar:

Lees meer ›

Voorwoord

In 2023 bleef de dienstverlening van Nederlands Loodswezen van hoge kwaliteit: we hebben 24/7 schepen van loodsen voorzien en verder gebouwd aan een toekomstbestendig Nederlands Loodswezen. Tegenslagen waren er ook.

Lees meer ›

Over dit verslag

Met plezier bieden wij u ons jaarverslag 2023 aan. Hierin leest u hoe Nederlands Loodswezen erin slaagde in een turbulente en onzekere wereld de dienstverlening op peil te houden.

Lees meer ›

2023 in vogelvlucht

Onrust in de wereld lijkt inmiddels een vast gegeven. De oorlogen in Oekraïne en elders in de wereld en de schommelingen in de energiemarkt hebben een merkbare invloed op de goederenstromen, zowel in aard als in omvang.

Lees meer ›

Vooruitblik 2024

In 2024 lopen meerdere beleidsplannen af die in de afgelopen jaren hun beslag hebben gekregen. Dit jaar gebruikt Nederlands Loodwezen om de koers voor de langere termijn te actualiseren en waar nodig bij te sturen.

Lees meer ›

Waardecreatiemodel

Het waardecreatiemodel toont een overzicht van de waarde die Nederlands Loodswezen creëert via haar bedrijfsmodel met gebruik van Loodswezen-specifieke inputwaarden.

Lees meer ›

Wat onze stakeholders belangrijk vinden

De missie van Nederlands Loodswezen toont onze ambitie: een ‘kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten’ zijn.

Lees meer ›

Overzicht van de stakeholders

De stakeholders van het Loodswezen zijn onder te verdelen in vijf groepen.

Lees meer ›

Prestaties en activiteiten

Nederlands Loodswezen wil een zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner zijn voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen rond de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de Schelde. Onderling versterken we elkaar.

Lees meer ›

Veilig en vlot scheepvaartverkeer

Voor een vlot scheepvaartverkeer onderzoekt Nederlands Loodswezen continu mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. Digitale instrumenten zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Lees meer ›

Duurzame operatie

Het aanscherpen van processen, mede dankzij softwarematige digitalisering, komt ten gunste van de efficiency en van onze doelstelling om de CO₂-uitstoot te verkleinen. De hardware ondersteunt onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees meer ›

Toekomstbestendig loodswezen

Als Nederlands Loodswezen zijn we eigenaar van onze infrastructuur en materieel. Dit helpt ons om onze (internationale) dienstverlening op een hoog peil te houden. Om voorop te blijven lopen willen en kunnen we niet achteroverleunen.

Lees meer ›

Nautische kennisdeling en ketenoptimalisatie

Nederlands Loodswezen investeert veel in kennisdeling en ketenoptimalisatie zoals het Haven Neutraal Platform (HNP) waarin we data delen met alle primaire ketenpartners.

Lees meer ›

Bekwame en tevreden loodsen en werknemers

In een nieuw onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden en medewerkerstevredenheid scoort Nederlands Loodswezen B.V. hoog: gemiddeld 65% procent van de ondervraagden is positief.

Lees meer ›

Transparante bedrijfsvoering

Het price cap-systeem werd voor het eerst gehanteerd bij het bepalen van de tarieven 2023 en leidde tot veel vragen en zorgen.

Lees meer ›

Overlegstructuren

Onze kennis en kunde delen we onder meer tijdens de vele overleggen waaraan wij deelnemen. Hier kan Nederlands Loodswezen ook weer profiteren van de kennis van andere partijen.

Lees meer ›

Onze organisatie

Lees meer ›

Profiel

Nederlands Loodswezen is een zelfstandige organisatie die werkt in het belang van het publiek. Onze hoofdtaak is het loodsen van zeeschepen van en naar alle Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde.

Lees meer ›

Rol van de loods

De loods is een hoogopgeleide professional. Hij adviseert de kapitein over de te voeren navigatie en treedt met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›

Kernwaarden

Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden voor de loodsen en medewerkers van Nederlands Loodswezen. De drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze organisatie.

Lees meer ›

Governance

Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals de Regionale loodsencorporaties en de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze maatschappelijke tendens juichen we toe.

Lees meer ›

Personalia

Voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie: de heer J.W. Bentinck.

Lees meer ›

Risicomanagement

In dit hoofdstuk bieden we u inzicht in het risicomanagement- en controlesysteem in 2023 vanuit het perspectief van Nederlands Loodswezen.

Lees meer ›

Risicoprofiel

Nederlands Loodswezen werkt in het belang van het publiek.

Lees meer ›

Strategische risico’s

In deze paragraaf vindt u een beknopte omschrijving van de gedeelde key risks voor 2023. Daarnaast leest u wat per risico (op hoofdlijnen) de beheersingsstrategie en de interne beheersmaatregelen zijn.

Lees meer ›

Financiële risico’s

De belangrijkste financiële risico’s zijn het vaststellen van onjuiste tarieven, onvoldoende beschikbare financiering op lange termijn, het niet kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen op korte termijn en fraude.

Lees meer ›

In control-verklaring

Met ons risicomanagement- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren.

Lees meer ›

Verslag Raad van Commissarissen NLBV

Het jaar 2023 vraagt om reflectie. We zijn enorm geraakt door het overlijden van onze collega in IJmuiden. Het maakt duidelijk dat ons beroep altijd veiligheidsrisico’s kent.

Lees meer ›

Financieel verslag

In de Loodsenwet is bepaald dat de ACM de loodsgeldtarieven vaststelt voor de schepen die de Nederlandse havens aandoen. Op basis van een voorstel van het Loodswezen stelt de ACM vóór 1 januari van ieder jaar deze tarieven vast.

Lees meer ›

Begrippenlijst

Autoriteit Consument & Markt

Lees meer ›

Opgeleide registerloodsen

STODEL leidt gemiddeld 21 studenten per jaar op tot registerloods. Veel aandacht is er voor een flexibele inzet van mankracht.

Lees meer ›

Betrokken en tevreden stakeholders

Betrokken, betrouwbaar en deskundig staan als kernwaarden centraal in de missie, visie en strategie van Nederlands Loodswezen. We zijn blij dat onze stakeholders deze kernwaarden in ons herkennen en terugzien in onze dienstverlening.

Lees meer ›

Veilig en vlot scheepvaartverkeer

Voor een vlot scheepvaartverkeer onderzoekt Nederlands Loodswezen continu mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. Digitale instrumenten zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Lees meer ›

Duurzame operatie

Het aanscherpen van processen, mede dankzij softwarematige digitalisering, komt ten gunste van de efficiency en van onze doelstelling om de CO₂-uitstoot te verkleinen. De hardware ondersteunt onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees meer ›

Nautische kennisdeling en ketenoptimalisatie

Nederlands Loodswezen investeert veel in kennisdeling en ketenoptimalisatie zoals het Haven Neutraal Platform (HNP) waarin we data delen met alle primaire ketenpartners.

Lees meer ›

Betrokken en tevreden stakeholders

Betrokken, betrouwbaar en deskundig staan als kernwaarden centraal in de missie, visie en strategie van Nederlands Loodswezen. We zijn blij dat onze stakeholders deze kernwaarden in ons herkennen en terugzien in onze dienstverlening.

Lees meer ›