(4) Vorderingen en overlopende activa

(in duizenden EUR)

2023

2022

Handelsdebiteuren

8.868

8.212

Vorderingen overige loodsenorganisaties

0

21

Vorderingen belastingen / sociale lasten

809

1.584

Overlopende activa en diverse vorderingen

1.812

2.220

Stand per 31 december

11.489

12.037

Debiteuren

Het uitstaande bedrag aan debiteuren ultimo jaar is de som van de post openstaande debiteuren plus de nog te factureren loodsgeld minus de nog te factureren frequentiekorting. Waar nodig is, voor een aantal specifiek bepaalde posten, rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.