(23) Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur- en leaseverplichtingen

De jaarlijkse verplichtingen inzake huurovereenkomsten van gebouwen, terreinen, kaden en steigers hebben een maximale looptijd tot 2031. In onderstaand overzicht zijn de jaarlijkse verplichtingen weergegeven naar looptijd:

Huur- en leaseverplichtingen per 31-12-2023

(in duizenden EUR)

Looptijd korter

Looptijd tussen

Looptijd langer

Totaal

dan 1 jaar

1 en 5 jaar

dan 5 jaar

Heli

3.993

0

0

3.993

Datacenter/Outsourcing

1.812

453

0

2.265

Huurovereenkomsten

649

2.106

2.549

5.304

Nieuwbouw schepen

8.917

2.123

0

11.040

Overige overeenkomsten

333

120

0

453

Licentieovereenkomsten

343

2

0

345

Onderhoudscontracten

558

130

0

688

Totaal licentieovereenkomsten

901

132

0

1.033

Lease auto's

741

1.161

0

1.902

Kopieermachines Canon 2022 - 2024

16

0

0

16

Totaal leaseverplichtingen

757

1.161

0

1.918

Totaal

17.362

6.095

2.549

26.006

Nederlands Loodswezen heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Vergelijkende cijfers 2022:

Huur- en leaseverplichtingen per 31-12-2022

(in duizenden EUR)

Looptijd korter

Looptijd tussen

Looptijd langer

Totaal

dan 1 jaar

1 en 5 jaar

dan 5 jaar

Heli

3.701

0

0

3.701

Datacenter/Outsourcing

1.458

365

0

1.823

Huurovereenkomsten

571

1.879

2.232

4.682

Nieuwbouw schepen

8.076

9.496

0

17.572

Overige overeenkomsten

480

164

0

644

Licentieovereenkomsten

251

2

0

253

Onderhoudscontracten

596

176

0

772

Totaal licentieovereenkomsten

847

178

0

1.025

Lease auto's

765

1.164

0

1.929

Kopieermachines Canon 2022 - 2024

24

20

0

44

Totaal leaseverplichtingen

789

1.184

0

1.973

Totaal

15.922

13.266

2.232

31.420

Gedurende het verslagjaar zijn in de verlies en winstrekening verwerkt:

(in duizenden EUR)

2023

2022

Heli

3.982

3.701

Datacenter/Outsourcing

1.521

1.383

Huurovereenkomsten

816

803

Licentieovereenkomsten

649

572

Onderhoudscontracten

674

630

Lease auto's

715

673

Kopieermachines Canon 2022 - 2024

24

26

Totaal

8.381

7.788

Bankgaranties

Er zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag van totaal € 214.090, die met name betrekking hebben op huurcontracten.

Kredietfaciliteiten

Met ABN-AMRO Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van € 10 miljoen. Het doel van de faciliteit is financiering van werkkapitaal en de faciliteit kan gebruikt worden als rekening-courant of voor het stellen van garanties. De debetrente op jaarbasis is gebaseerd op een gemiddeld 1-maands Euribor tarief verhoogd met een kredietopslag van 0,65% en 0,35% liquiditeitspremie. Er is in 2023 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. De bereidstellingsprovisie voor de kredietfaciliteit bedraagt 0,10% per kwartaal.

Met Rabobank Rotterdam is een rekening-courant krediet afgesloten van € 0,5 miljoen. Het doel van de faciliteit is financiering van werkkapitaal of voor het stellen van garanties. De debetrente op jaarbasis is gebaseerd op een gemiddeld 1-maands Euribor tarief verhoogd met een opslag van 1,25%. Er is in 2023 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Pensioenen

Vanaf 2016 loopt de herverzekering met looptijd tot en met 2019 rechtstreeks tussen de pensioenverzekeraar en het Nederlands Loodswezen en de drie andere organisatie behorende tot het Nederlands Loodswezen die werknemers in dienst hebben die deelnemer aan de betreffende pensioenregeling zijn. In 2020 is er een nieuwe overeenkomst ingegaan met een looptijd van 2 jaar. In verband met de vertraging van de nieuwe wetgeving is het contract in 2022 voor nog eens 2 jaar verlengd. De jaarlijks verplichting die hiermee gemoeid is hangt af van de loonsom en pensioengrondslag en bedraagt op basis van het huidige personeelsbestand en de huidige loonsom circa € 7,2 miljoen per jaar.

Geschil met de Stichting bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

In 2021 is een geschil ontstaan tussen Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) en de Stichting bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (BpfK). BpfK is van mening dat de pensioenen van varende werknemers van NLBV onder de verplichtstelling van het BpfK vallen.

NLBV kent voor al haar varende (en niet varende) werknemers een eigen pensioenvoorziening op grond van de CAO Loodswezen, die in eerste instantie was ondergebracht bij een eigen ondernemingspensioenfonds en thans is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar.

NLBV betwist dat haar varende werknemers onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van BpfK vallen, omdat NLBV niet behoort tot de bedrijfstak koopvaardij en de bemanningen geen zeevarenden zijn zoals gedefinieerd in onderdeel A van het verplichtstellingsbesluit. NLBV is voorts van mening dat dat zij - voor zover vereist - in aanmerking komt voor een vrijstelling en is voornemens één of meerdere vrijstellingsverzoeken in te dienen. Op basis van het voorgaande acht NLBV het niet waarschijnlijk dat in een procedure zal worden vastgesteld dat haar varende werknemers onder de werkingssfeer van BbfK vallen.

Indien NLBV in dit geschil in het ongelijk zou worden gesteld en ook geen (afloop) vrijstelling wordt verleend zal aansluiting met terugwerkende kracht bij BpfK gepaard moeten gaan met een collectieve waardeoverdracht vanuit de pensioenverzekeraar van de bestaande pensioenvoorziening op grond van de CAO Loodswezen. NLBV verwacht dat ten minste een substantieel deel van de overdrachtssom kan worden voldaan uit deze collectieve waardeoverdracht, maar thans kan niet met voldoende betrouwbaarheid worden vastgesteld voor welk bedrag de verplichting in dat geval kan worden afgewikkeld.

NLBV heeft derhalve geen voorziening of te betalen post opgenomen in de jaarrekening 2023 ten aanzien van het geschil met BpfK.