2023 in vogelvlucht

Onrust in de wereld lijkt inmiddels een vast gegeven. De oorlogen in Oekraïne en elders in de wereld en de schommelingen in de energiemarkt hebben een merkbare invloed op de goederenstromen, zowel in aard als in omvang. Het aantal scheepsreizen is gedaald met ruim 3,6% naar 91.228 en de opbrengsten zijn afgenomen met 1%. Daarnaast zijn de kosten gedaald met 2,6 miljoen euro, waardoor het werkelijke verlies 1,3 miljoen euro lager is dan begroot was. Met veel projecten is gestaag vooruitgang geboekt waardoor Nederlands Loodswezen de dienstverlening verder heeft verbeterd en nieuwe stappen naar een duurzame toekomst zet.

Nieuw systeem voor vaststellen tarieven

Door de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (Wamr) werden de loodsgeldtarieven anders dan voorheen bepaald. Bij een stijging van het geraamde aantal te loodsen scheepsreizen was niet langer het cost plus-systeem van toepassing, maar het price cap-systeem. Bij een dalend aantal reizen bleef cost plus de basis.

In 2023 gold voor het eerst de price cap-berekening voor de vergoeding van de loodsactiviteiten. De Autoriteit Consument & Markt stelde de tarieven 2023 vast op basis van de tarieven 2022, verhoogd met een loon-prijsindex en verlaagd met een korting van 2% voor een verwachte efficiencyverbetering.

Het uitgangspunt van de berekening was een stijging in het geraamde aantal te loodsen scheepsreizen. Die stijging is niet gerealiseerd en de inkomsten zijn teruggelopen. Ook de veronderstelde schaalvoordelen bleken daardoor niet haalbaar, mede doordat het voor onze organisatie noodzakelijk is om 365 dagen per jaar een hoog serviceniveau met permanente beschikbaarheid te bieden.

Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en haar leden hebben grote zorgen over de uitwerking van de Wamr. De kans is reëel dat we niet uit de kosten komen als de tarieven gebaseerd worden op het price cap-systeem. De verwachting is dat dit gevolgen kan hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en dat daardoor schepen in de toekomst, vanwege een price cap-korting, op een loods moeten wachten. De aanzienlijke kosten die zo'n vertraging met zich meebrengt voor een zeeschip, wegen bij lange na niet op tegen de aan het Loodswezen opgelegde korting. Dit geldt niet in de laatste plaats ook voor de overige dienstverleners, de gehele keten en de belasting op het milieu van een wachtend schip. We gaan hierover in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Loodsplicht Nieuwe Stijl

De ervaringen met de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) verschilden per regio. De RLc’s faciliteren binnen LNS de PEC-opleidingen van de kapiteins. PEC staat voor Pilotage Exemption Certificate. Tot tevredenheid van regio Noord is voor schepen op de Eems de maximale breedte verruimd, waardoor de kapiteins van meer schepen in aanmerking komen voor een PEC A-, B-, of C-opleiding. Regio Amsterdam-IJmond merkte weinig effect van LNS, mede omdat de schepen er minder op vaste trajecten varen. In regio Rotterdam-Rijnmond fluctueerde het aantal kandidaten voor de PEC-opleiding.

“Het is zowel voor (zeevaart)scholen als voor het Loodswezen van belang om een maritieme carrière te promoten. Tenslotte is de Nederlandse koopvaardij de kraamkamer van de Nederlandse maritieme dienstenindustrie."

Peter Harts, Opleidingsmanager en hogeschooldocent (nautisch), Marof opleiding

Projecten voor efficiency en verduurzaming

Een goede en veilige uitwisseling van informatie is essentieel voor Nederlands Loodswezen als schakel in de kwetsbare nautische keten, zowel intern als extern. In diverse regio’s is het Loodswezen een belangrijke partij in samenwerkingsverbanden voor beveiliging van de keten en ketenoptimalisatie, zoals het Gezamenlijk Interactief Dienstverleners Systeem (GIDS) en FERM (als onderdeel van het Port Cyber Resilience Programme) in regio Rotterdam-Rijnmond.

We zijn in 2022 begonnen met het project RADAR (Robotisering, automatisering, digitalisering als resultaat): de implementatie van nieuwe software ter vervanging van de verouderde SAP-software. Dat gebeurde met modules voor HR en Bemanningszaken. De overgang is een enorme klus en een belangrijke les hebben we al geleerd: niet alle afdelingen kunnen een eigen systeem op maat krijgen. In de toekomst zal daarom zoveel mogelijk worden gewerkt met één systeem.

“Nederlands Loodswezen heeft van nature een drive om havenaanlopen van bezoekende schepen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op dat gebied is Nederlandse Loodswezen top en dat moet vooral zo blijven. Ik zou daarnaast graag zien dat het Loodswezen ook op het gebied van duurzaamheid een koploper wordt. De energietransitie wordt steeds duidelijker merkbaar in de maritieme sector en het Loodswezen kan daar niet achterblijven. Wat is er mogelijk aan de walkant, denk aan verduurzaming van de gebouwen en vergroening van de autokilometers? Maar ik denk dat vooral ook aan de scheepskant nog substantiële stappen gezet kunnen worden. Welke alternatieve aandrijftechnieken en brandstoffen kunnen op de schepen worden ingezet? Is (gedeeltelijk) batterij-elektrisch varen een mogelijkheid? Nieuwe schepen zouden in ieder geval toekomstbestendig moeten zijn en dus klimaatneutraal. Maar ook voor de bestaande vloot daag ik u uit om deze zo snel mogelijk klimaatneutraal te krijgen.”

Adriaan Zeillemaker, Plaatsvervangend directeur Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Project Lutine: verduurzamen dankzij IT

IT is een belangrijk instrument voor verduurzaming. In 2023 zijn de afdelingen Vlootbeheer, Varende Dienst en ICT het project Lutine gestart met het doel een Ship performance monitoring-systeem te ontwikkelen. Hiermee willen we emissies van loodstenders monitoren, rapporteren en verifiëren. Data worden 24/7 uitgelezen en maken analyses mogelijk van brandstofgebruik in combinatie met vaargedrag. Zo kunnen we nauwgezet problemen opsporen en oplossen.

Project Lutine is vernoemd naar het goudschip Lutine dat in 1779 zwaar beladen ten onder ging bij Terschelling. Volgens directeur Herman Broers van Nederlands Loodswezen B.V. heeft de organisatie met project Lutine zelf goud in handen: “We kunnen met de data heel nuttige dingen doen, ook indirect."

Werken bij het Loodswezen

De interesse voor een opleiding op de zeevaartscholen blijft afnemen. Daarnaast stoppen mensen in de zeevaart eerder met varen. Gemiddeld blijven afgestudeerden zeven jaar werkzaam op zee waarna ze uitstromen richting de wal. Werving van nieuwe loodsen krijgt hierdoor hoge urgentie, zeker nu in een aantal regio’s loodsen vlak voor hun pensioen staan.

Voor de werving van nieuwe loodsen en medewerkers heeft Nederlands Loodswezen baat bij een goede zichtbaarheid en bekendheid in de samenleving. In 2023 heeft het laten zien waar Nederlands Loodswezen voor staat tijdens de Wereldhavendagen en de vlootschouw voor Koningsdag (regio Rotterdam-Rijnmond), de Havendagen North Sea Port en Rescue Zeeland (regio Scheldemonden), en tijdens de nautische ontbijten, lunches, Maritieme Rijsttafel en Zeehavendagen Ijmuiden (regio Amsterdam-IJmond).

Zichtbaarheid Loodswezen

Het Loodswezen vergrootte in 2023 haar zichtbaarheid in het hbo-, vwo- en wo-onderwijs. Ze gaven gastcolleges en ontwikkelden samen met de onderwijsinstellingen nieuwe opleidingen voor een baan bij het Loodswezen.

“De werving kunnen we het beste landelijk bezien: kennisdelen, zorgen voor uniformiteit in onze werkwijzen en samenwerking, zodat een kapitein het gevoel krijgt dat hij Nederland binnenloopt in plaats van een willekeurige haven.”

Robert de Jonge, registerloods en voorzitter van RLc Amsterdam-IJmond

Incidenten

Voor het eerst sinds 1988 kreeg Nederlands Loodswezen te maken met een noodlottig ongeval, waarbij een van onze stuurmannen om het leven kwam. De schok over dit drama was binnen en buiten het Loodswezen groot. Samen met de nabestaanden gingen veel van onze medewerkers door een periode van rouw en deelden zij in een speciale bijeenkomst hun verdriet en zorgen.

“Op momenten dat het zwaar wordt, zoals bij het ongeval bij IJmuiden, zie je dat we als kleine organisatie naar elkaar toe trekken en elkaar helpen. Daar ben ik heel trots op.”

 Herman Broers, directeur Nederlands Loodswezen B.V.

De onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het ongeval lopen nog. Het interne onderzoek is afgerond. Ondanks het drama is de conclusie dat de veiligheid van de (be)loodsactiviteiten op een hoog niveau staat.

“Dit zien we als een absolute ‘wake-up call’. Ook al hebben we alle maatregelen genomen, we kunnen nooit alle risico’s uitsluiten”, benadrukt voorzitter Robert de Jonge van regio Amsterdam-IJmond.

Begin juli liep de tender '' Lacerta' aanzienlijke schade op tijdens het afhalen van een loods bij zeer slechte weersomstandigheden. Daarbij vielen gelukkig geen gewonden.

Eind november kreeg de 'Perseus' op de Noordzee te maken met een totale black-out waarna het schip een aantal uren stuurloos was. De kustwacht, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Multraship schoten te hulp en brachten de bemanning en het schip veilig naar de wal.

Beroepspensioenregeling voor registerloodsen

NLc verzorgt als beroepspensioenvereniging de pensioenregeling voor actieve en inactieve loodsen. De uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Beroepspensioenfonds Registerloodsen (BPL). In het kader van de nieuwe Wet toekomst pensioenen heeft NLc een transitieplan opgesteld dat vrijwel unaniem door de beroepspensioenvereniging is aangenomen. Als een van de eerste fondsen heeft BPL het nieuwe pensioenplan getoetst op uitvoerbaarheid en daarna overhandigd aan De Nederlandsche Bank.

“Het transitieplan naar de nieuwe pensioenregeling getuigt van onderlinge verbinding en solidariteit. Zowel tussen de actieve loodsen als tussen de oud-loodsen.”

Willem Bentinck, registerloods en voorzitter van Nederlandse Loodsencorporatie

Beheersing fiscale en financiële risico’s

De organisaties van Nederlands Loodswezen maakten in 2023 een aantal nieuwe afspraken met de Belastingdienst in een convenant horizontaal toezicht. Transparantie en wederzijds vertrouwen staan in dit convenant centraal. De Belastingdienst stemt het toezicht af op de kwaliteit van onze interne organisatie en de beheersing van risico’s.
Nederlands Loodswezen heeft het derivatenbeleid vervangen door een meer omvattend treasurystatuut. In dit statuut staan duidelijke richtlijnen voor het sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en risico’s, en de verantwoording hiervoor.
Nederlands Loodswezen geeft met het Treasurystatuut ook invulling aan de eisen van het Normenkader Financieel beheer en toezicht.
De frauderisicoanalyse hebben we in 2023 vervangen door een integriteitsrisicoanalyse waarbij de scope is uitgebreid met privacy- en cyberrisico’s.

Tabel kerngegevens

2023

2022

Totaal aantal geloodste scheepsreizen

91.228

94.656

Verdeling: aantal Wetschepen

82.536

85.648

Verdeling: aantal Scheldevaart

8.692

9.008

Verdeling aantal regio Noord

3.644

3.458

Verdeling aantal regio Amsterdam - IJmond

13.097

13.781

Verdeling aantal regio Rotterdam - Rijnmond

54.398

56.962

Verdeling aantal regio Scheldemonden

20.089

20.455

Omzet totaal (x € 1.000)

226.777

228.820

Resultaat (x € 1.000)

-2.530

8.643

Gemiddeld aantal registerloodsen (in fte)

Regio Noord

15,73

16,74

Regio Amsterdam - IJmond

66,42

66,00

Regio Rijnmond

215,58

214,91

Regio Scheldemonden

165,32

165,08

Totaal

463,05

462,73

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

In dienst

441,28

431,20

Flexibele schil

37,49

39,69

Totaal

478,77

470,89

Investeringen (x € 1.000)

13.894

5.740

Capital base (x € 1.000)

93.712

92.870

Current ratio

1,92

2,23

Solvabiliteitsratio

39,6%

41,0%