Overlegstructuren

Onze kennis en kunde delen we onder meer tijdens de vele overleggen waaraan wij deelnemen. Hier kan Nederlands Loodswezen ook weer profiteren van de kennis van andere partijen. Internationaal, landelijk en regionaal heeft Nederlands Loodswezen structureel overleg met een groot aantal stakeholders. Het gezamenlijke doel is altijd de veilige, vlotte en efficiënte doorvoer van schepen, nu en in de toekomst.

Internationaal

Een goed voorbeeld van de samenwerking van het Loodswezen op internationaal niveau is de EMPA (European Maritime Pilots’ Association) waar we een zetel in het bestuur hebben. Die verschaft ons de mogelijkheid om op Europees niveau mee te sturen en bij te dragen in het belang van het loodsenberoep. Ook is de NLc lid van de International Maritime Pilots’ Association (IMPA). De IMPA focust op wereldwijde kennisdeling en de veiligheid binnen het loodsenvak. IMPA en andere partijen uit de internationale loodsengemeenschap hebben aan rederijen, Port State Control en internationale beleidsmakers gevraagd om meer aandacht voor een correcte toepassing van voorschriften voor loodsladders. Er is nu meer bewustzijn rond dit onderwerp en in een aantal gevallen zijn ook de loodsladderarrangementen om loodsen veiliger te em- en debarkeren omgebouwd. De komende jaren streven we naar betere regelgeving, monitoring en handhaving.

Landelijk

In de landelijke overleggen staan doorgaans de brede en strategische thema’s op de agenda. Het gaat vaak om innovatieve onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de maritieme sector. Zo neemt de algemene raad van de NLc deel aan de landelijke overlegstructuur ‘Klaar voor de nautische toekomst’ van de Rijkshavenmeesters. Kennisdeling en verduidelijking van de belangen van de leden staan hierin centraal. Andere voorbeelden zijn de Stichting Nederland Maritiem Land, waarin Nederlands Loodswezen lid is van het algemeen bestuur, en de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee. Bij het laatste orgaan zijn alle stakeholders van de Noordzee betrokken, met name de stakeholders die zich bezighouden met ruimtelijke ordening en de veiligheid van het scheepvaartverkeer.

Regionaal

De vier RLc’s hebben regelmatig operationeel overleg met hun regionale ketenpartners. Zo heeft regio Scheldemonden zitting in het Gemeenschappelijk Nautisch Platform. Regio Amsterdam-IJmond neemt deel aan het Maritiem Dienstverleners Overleg, het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, bouwconsortium OpenIJ en Zeehaven IJmuiden.

Ook schuiven de regio’s aan bij overleggen over specifieke vraagstukken en thema’s. Zo neemt    regio Rotterdam-Rijnmond eens per maand deel aan het overleg van FERM o o  ver het vergroten van de cyberveiligheid in en rond de haven van Rotterdam. Regio Rotterdam-Rijnmond zit daarnaast bij het operationeel overleg met Divisie Havenmeester Rotterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Al deze vormen van samenwerking illustreren het belang van de nautische kennis binnen het Loodswezen voor de verdere ontwikkeling en de toekomstbestendigheid van de maritieme keten.

Diverse overleggen van de vier Loodsregio's