(20) Salarissen en sociale lasten personeel

In de exploitatierekening zijn de volgende salarissen en sociale lasten personeel opgenomen:

Lonen en sociale lasten personeel

2023

2022

(in duizenden EUR)

Loonkosten ondersteunend personeel

37.805

36.287

Sociale lasten ondersteunend personeel

5.426

4.989

Pensioenpremies ondersteunend personeel

6.053

6.076

Kosten nieuwe uittrederegeling (NUR)

1.375

-887

Totaal

50.660

46.466

Pensioenpremies medewerkers

Het Nederlands Loodswezen heeft alle pensioenregelingen van de medewerkers verwerkt volgens de benadering waarbij de verplichtingen aan de pensioenuitvoerder in kaart worden gebracht.

De post pensioenpremies medewerkers betreft de werkgeverslasten voor de pensioenpremie en het nabestaandenpensioen van de medewerkers in dienst van Nederlands Loodswezen B.V., onder aftrek van de eigen bijdrage van de personeelsleden voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen en verhoogd met de compensatie van de eigen bijdrage voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.

De voor de medewerkers van Nederlands Loodswezen B.V. geldende pensioenregeling betreft een verzekerde-pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn:

  • De regeling kent een levenslang ouderdomspensioen, levenslang partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen.

  • Het pensioengevend salaris is 12 maal het vaste salaris en vaste toeslagen, vermeerderd met de 13e maand en vakantietoeslag, rekening houdend met het fiscale maximum van
    € 128.810.

  • De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus een franchise die voor 2023
    € 16.322 bedraagt.

  • De jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen bedraagt 1,25% van de pensioengrondslag, gebaseerd op een pensioenleeftijd van 68 jaar, conform het fiscale maximum, de jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen bedraagt 0,875% van de pensioengrondslag.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa als deze tot een terugbetaling leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Op grond van het bovenstaande leidt de regeling conform Richtlijn 271 niet tot het opnemen van een verplichting op de balans. De reguliere pensioenkosten betreffen de kosten die over het desbetreffende boekjaar voor rekening van Nederlands Loodswezen B.V. zijn gekomen, onder aftrek van de eigen bijdragen van werknemers.

Nieuwe Uittrede Regeling (NUR)

In 2023 is er € 1.374.679 ten laste van het resultaat gekomen ten behoeve van de uittrede regeling voor continu personeel, dit bedrag betreft de mutatie van de voorziening Nieuwe Uittreding Regeling. In 2023 bestaat de mutatie van de voorziening voor € 66.000 uit mutatie deelname kans, € 398.000 mutatie marktrente en € -777.000 mutatie start leeftijd, € 945.000 mutatie CAO-loonstijgingen en € 742.000 overige mutaties.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedraagt voor 2023 € 88.190 (2022 € 82.062). Bezoldiging van de bestuurders (statutair directeur) betreft voor 2023 € 27.705 (2022 € 22.356) voor de vergoeding voor de leaseauto en onkostenvergoeding. De inzet van bestuurders wordt tussen de drie maatschappen onderling verrekend naar rato van het aantal niet beherende vennoten per maatschap aan het einde van elk boekjaar en komt hiervoor dus ook geen bedrag ten laste van NLBV.