(7) Langlopende schulden

(in duizenden EUR)

Looptijd korter

Looptijd tussen

Looptijd langer

dan 1 jaar

1 en 5 jaar

dan 5 jaar

Totaal 2023

Totaal 2022

Lening ABN AMRO / BNG Polaris

€ 1.100

€ 4.400

€ 4.400

€ 9.900

€ 11.000

Financieringskosten Polaris

€ -7

€ -27

€ -26

€ -60

€ -67

Lening ABN AMRO / BNG Pollux

€ 1.100

€ 4.400

€ 5.500

€ 11.000

€ 12.100

Financieringskosten Pollux

€ -9

€ -38

€ -45

€ -92

€ -101

Lening ABN AMRO / BNG Procyon

€ 1.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 11.000

€ 12.000

Financieringskosten Procyon

€ -9

€ -38

€ -55

€ -102

€ -112

Lening RABOBANK tenders

€ 960

€ 3.600

€ -

€ 4.560

€ 5.520

Financieringskosten tenders

€ -4

€ -13

€ -

€ -17

€ -20

Lening BNG M-klasse

€ 360

€ 2.880

€ 351

€ 3.591

€ -

Financieringskosten M-klasse

€ -1

€ -8

€ -30

€ -39

€ -

Totaal

€ 4.490

€ 19.156

€ 16.095

€ 39.741

€ 40.320

De stand per :

31 december 2023

31 december 2022

Leningen korte termijn

€ 4.520

€ 4.160

Leningen lange termijn

€ 35.531

€ 36.460

Financieringskosten korte termijn

€ -30

€ -29

Financieringskosten lange termijn

€ -280

€ -271

In onderstaande tabel zijn de leningen opgenomen met de oorspronkelijke hoofdsom, de looptijd van de leningen en de gehanteerde rentepercentages over de lening. De leningen kennen een variabele rente die is afgedekt door een renteswap. Deze zijn toegelicht bij de financiële instrumenten.

(in duizenden EUR)

Rente %

Rente %

Hoofdsom

Looptijd

2023

2022

Lening ABN AMRO / BNG Polaris

€ 22.000

2012-2032

5,495%

5,495%

Afgedekt

Lening ABN AMRO / BNG Pollux

€ 22.000

2013-2033

5,495%

5,495%

Afgedekt

Lening ABN AMRO / BNG Procyon

€ 20.000

2014-2034

6,228%

6,228%

Afgedekt

Lening RABOBANK tenders

€ 14.400

2013-2028

4,200%

4,200%

Afgedekt

Lening BNG M-klasse

€ 12.960

2022-2042

4,000%

4,000%

Afgedekt

Het verloop van de leningen is opgenomen in onderstaande tabel:

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt:

2023

2022

(in duizenden EUR)

Stand per 1 januari

36.460

40.620

Bij:opname

3.231

0

Af: aflossingen

-4.160

-4.160

Stand per 31 december

35.531

36.460

Per 31 december 2023 bedraagt de totale som van de leningen € 40.051.065. Hiervan wordt
€ 4.520.000 binnen een jaar afgelost en is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Gezamenlijke kredietfaciliteit ABN-AMRO Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

In 2010 is een langlopende lening voor € 44 miljoen afgesloten ter financiering van de eerste twee in 2010 bestelde loodsvaartuigen (lening I en II). In 2011 is een additionele lening ad € 20 miljoen afgesloten voor het derde loodsvaartuig (lening III).

De lening kent een variabele rente, maar deze is vanaf de datum van ingebruikname van de betreffende vaartuigen afgedekt via een renteswap. Voor de delen I en II bedraagt de rente 5,495% en voor deel III 6,2275%, beiden inclusief de opslag voor de bank.

De belangrijkste zekerheden en voorwaarden voor deze leningsfaciliteit betreffen: een scheepshypotheek ad € 74 miljoen, verhoogd met 30% voor rente en kosten; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V.; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de lening; pandrecht op de vorderingen door werf afgegeven garanties en scheepsbouwcontracten; pandrecht op rechten uit verzekeringen en daarnaast dient het garantievermogen (financiering loodsenassociaties lange- en korte termijn) te allen tijde ten minste 28% van het gecorrigeerde balanstotaal te bedragen.

Kredietfaciliteit Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A.

De totale lening bedraagt € 14.400.000 die per 1 september 2013 is opgenomen. De lening kent een variabele rente, afgedekt via een renteswap tegen een rente van 4,20% inclusief de opslag voor de bank. De belangrijkste zekerheden en voorwaarden voor deze leningsfaciliteit betreffen: scheepshypotheek op vijf gebouwde tenders; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de leningen en pandrecht op de vorderingen op door de werf gegeven garanties, scheepsbouwcontracten en rechten uit verzekeringen.

Kredietfaciliteit N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Op 21 december 2022 is door Nederlands Loodswezen B.V. als koper en Loodswezen Materieel B.V. als eigenaar een viertal contracten getekend met Next Generation Shipyards B.V. voor de bouw en levering van vier loodstenders van de M-klasse. De oplevering hiervan zal plaatsvinden in 2024 (2) en 2025 (2). Het totale bedrag van deze vier overeenkomsten, inclusief verschuldigde licentiekosten aan de ontwerper, van deze tenders bedraagt € 18,5 miljoen.

Nederlands Loodswezen B.V. is deze transactie in economische zin aangegaan voor rekening van de gemeenschappelijke exploitatie van de loodsenassociaties Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond/Noord en Scheldemonden.

Ter (mede) financiering van deze investering is op 20 december 2022 een leningsovereenkomst getekend met BNG Bank N.V. voor een bedrag van € 12,96 miljoen. Het restant van de investering wordt uit eigen middelen gefinancierd. De lening zal vanaf 2023 in delen worden opgenomen, in overeenstemming met de betalen bouwtermijnen aan de werf, kent een looptijd tot en met 30 juni 2042 en heeft een vaste rente voor de gehele looptijd van 4,00%. De lening is aangegaan door Nederlands Loodswezen B.V. te dezen handelend voor rekening van de loodsenassociaties Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond/Noord en Scheldemonden.