(10) Opbrengsten exploitatierekening

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de groep.

Opbrengsten exploitatierekening

2023

2022

(in duizenden EUR)

Opbrengst S en T-loodsgeld

194.312

198.787

Bijzondere factoren en reizen

2.333

2.405

Frequentiekorting

-13.447

-13.735

Totaal opbrengst loodsgeld Nederlandse havens

183.198

187.457

Opbrengst forfaits (excl. afbestellingen)

384

409

Opbrengst afbestellingen

434

424

Opbrengst heli

3.546

3.354

Totaal loodsvergoedingen Nederlandse havens

4.364

4.187

Betalingskorting automatische incasso

-1.167

-1.116

Effecten verrekeningen andere jaren

224

916

Totaal opbrengst loodsgelden Nederlandse havens

186.619

191.444

Loodsgeldtarieven Scheldevaart

36.509

33.523

Loodsvergoedingen Scheldevaart

99

83

Bijpassing voorcalculatorisch tekort Scheldevaart

2.837

3.127

Totaal opbrengsten Scheldevaart

39.445

36.733

Opbrengst overige tarieven

197

196

Opbrengst overige inkomsten

516

447

Totaal opbrengsten exploitatierekening

226.777

228.820

Opbrengsten exploitatierekening

De opbrengst loodsgelden bestaat uit de in rekening gebrachte loodsgelden voor loodsdiensten naar Nederlandse havens (Wetschepen) en naar Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart). De opbrengsten hebben betrekking op de loodsreizen waarvan de reisdatum in het boekjaar ligt, voor zover deze betrekking hebben op Wetschepen, en de door Nederlandse loodsen uitgevoerde reizen inzake de Scheldevaart.

De verantwoorde frequentiekorting betreft het bedrag dat aan frequentiekorting is toegekend over de betreffende boekjaren.

Onder de overige inkomsten zijn de verrekeningen conform het kostentoerekensysteem opgenomen.

Overzicht verrekeningen andere jaren

2023

2022

(in duizenden EUR)

Te verrekenen investeringen 2023 resp 2022

-948

-856

Vrijval verrekening kosten investeringen 2021 resp 2020

728

775

Terrugave FLP/FLO overschot

444

931

Verrekening voorstel andere tarieven 2021

-

94

Verrekening herzien tariefbesluit 2014 en 2015

-

-28

Stand per 31 december

224

916

Effecten verrekeningen andere jaren

Het Loodswezen heeft in het kostentoerekensysteem en/of met de ACM afspraken gemaakt over de wijze van verrekening van verschillende posten uit oudere boekjaren in de toekomstige tarieven.

Te verrekenen investeringen 2023 resp. 2022

Artikel 27c, zesde lid, onder i van de Loodsenwet bepaalt dat er een verrekening moet plaatsvinden van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde wijzigingen in de materiële activa en investeringen in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin het voorstel wordt gedaan.

In paragraaf 4.2.5.7 van de Memorie van Toelichting is dat nader uitgewerkt. Hierin is opgenomen dat kostenoriëntatie impliceert dat de tarieven zo goed mogelijk op de werkelijke kosten zijn gebaseerd en dat het niet de bedoeling is dat wel geraamde, maar niet gerealiseerde investeringen via het tarief worden gefinancierd. De Algemene Raad dient daarom een verrekening toe te passen, gebaseerd op de financiële verantwoording van het voorafgaande kalenderjaar. Het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde investeringen moet worden verrekend. De definitieve verrekening over 2023 is pas bekend in 2024 en zal worden verrekend in de tarieven van 2025.

Het Loodswezen heeft met de ACM afspraken gemaakt over de wijze van verrekening. De verrekening van het te verrekenen bedrag van 2021 heeft in 2023 plaatsgevonden conform deze afspraken.

Teruggave FLP/FLO-overschot

In 2020 was er voor het eerst een post opgenomen voor de teruggave van de in het verleden opgebouwde FLO/FLP-gelden. In afstemming met de ACM en het Ministerie van IenW is besloten dat het bestaande overschot aan FLO/FLP stortingen teruggegeven zal worden aan de sector. Het uitgangspunt hierbij is het dempen van (grote) tariefmutaties en de teruggave aan de sector zal plaatsvinden middels een correctie op de loodsgeldtarieven. In de tarieven van 2023 is in totaal € 457.000 verwerkt als teruggave aan de sector dat gelijk staat aan een reductie van de tariefstijging van 0,25%. In 2023 is 0,25% over de werkelijke omzet loodsgelden uit het FLP fonds ontvangen, die ten gunste van het resultaat is gekomen (€ 443.590).