(9) Eigen vermogen

De registerloodsen die lid zijn van de drie loodsenassociaties dragen zorg voor het gezamenlijk risicodragend vermogen, ter (mede) financiering van de gemeenschappelijke bezittingen. Deze financiering vindt deels op lange termijn en deels op korte termijn plaats. Bij deze financiering wordt rekening gehouden met de leningsvoorwaarden van de bank die zijn gesteld voor de verstrekte leningen. Volgens de leningsvoorwaarden dient het gezamenlijk risicodragend vermogen van de drie loodsenassociaties op korte en lange termijn minimaal 28% van het balanstotaal per ultimo boekjaar te bedragen. In het eigen vermogen is ook een correctie voor de vermogensvergoeding over de capital base opgenomen van € 268.896. Deze wordt niet aan de loodsen uitgekeerd.

Financiering lange termijn

Op grond van de maatschapsovereenkomsten en de besluitvorming in de Gezamenlijke Vergadering van Vennoten dient elke niet-beherend vennoot in de loodsenassociatie waarvan hij deel uitmaakt een bedrag van € 100.000 in contanten als kapitaal in te brengen. Het kapitaal wordt door de niet-beherend vennoten op lange termijn ter beschikking gesteld en wordt uitsluitend teruggestort bij uittreden van een niet-beherend vennoot.

Het door de niet-beherend vennoten ingebrachte kapitaal wordt door de loodsenassociaties ingebracht in het gemeenschappelijke vermogen en op lange termijn ter beschikking gesteld ter financiering van de gemeenschappelijke bezittingen. De post ‘financiering lange termijn’ is in deze balans derhalve gelijk aan het totaalbedrag van het door de niet-beherend vennoten in de afzonderlijke loodsenassociaties ingebrachte kapitaal en daarnaast de overige reserves van de overige entiteiten.

Vanaf 1992 worden de budgetten voor de studievergoeding van de studenten rechtstreeks door STODEL aan de gemeenschappelijke exploitatie van de loodsenassociaties in rekening gebracht. Hierdoor is er nooit een resultaat dat ten laste of ten gunste komt van de reserves.

Voor de overige entiteiten geldt dat het resultaat van het boekjaar ten laste of ten gunste komt van de overige reserves.

Financiering korte termijn

De ‘financiering korte termijn’ ontstaat in hoofdzaak doordat, op grond van bepalingen in de maatschapsovereenkomsten en de gemaakte afspraken tussen de loodsenassociaties onderling, maximaal 90% van de gerealiseerde winst als voorschot wordt uitgekeerd. Het restant (minimaal 10%) wordt na afloop van het boekjaar uitgekeerd. In het algemeen is dit nadat de jaarrekening van het gemeenschappelijke vermogen en de gemeenschappelijke exploitatie van de gezamenlijke loodsenassociaties, alsmede de jaarrekeningen van de afzonderlijke loodsenassociaties zijn vastgesteld. Indien er tot uitstel van het opstellen van de jaarrekening wordt besloten kan de Gezamenlijke Vergadering van Vennoten besluiten dat er na afloop van het boekjaar, maar voordat de definitieve jaarrekening is vastgesteld op basis van voorlopige jaarcijfers een aanvullend voorschot wordt uitgekeerd.

Financiering

Financiering

Totaal

Het verloop van de financiering is als volgt:

korte termijn

lange termijn

2023

(in duizenden EUR)

Stand per 1 januari 2023

13.910

51.541

65.451

Uitbetaalde winstuitkering vorig boekjaar

-11.447

0

-11.447

Uitbetaald verlof tegoed loodsen vorig jaar

-2.466

0

-2.466

In-/uittredingen loodsen (per saldo storting kapitaal)

0

0

0

Vooruitstortingen kapitaal loodsen

0

0

0

Inbreng NLBV

0

0

0

Nog niet uitgekeerd verlof tegoed loodsen

2.023

0

2.023

Nog te betalen winstuitkering huidig boekjaar

7.249

0

7.249

Resultaat boekjaar verwerkt in overige reserves

0

312

312

Correctie Capital base verwerkt in overige reserves

0

-269

-269

Stand per 31 december 2023

9.269

51.584

60.853

Vergelijkende cijfers 2022:

Financiering

Financiering

Totaal

Het verloop van de financiering is als volgt:

korte termijn

lange termijn

2022

(in duizenden EUR)

Stand per 1 januari 2022

12.537

51.625

64.162

Uitbetaalde winstuitkering vorig boekjaar

-10.523

0

-10.523

Uitbetaald verlof tegoed loodsen vorig jaar

-2.017

0

-2.017

In-/uittredingen loodsen (per saldo storting kapitaal)

0

100

100

Vooruitstortingen kapitaal loodsen

0

0

0

Inbreng NLBV

0

0

0

Nog niet uitgekeerd verlof tegoed loodsen

2.466

0

2.466

Nog te betalen winstuitkering huidig boekjaar

11.447

0

11.447

Resultaat boekjaar verwerkt in overige reserves

0

91

91

Correctie Capital base verwerkt in overige reserves

0

-275

-275

Stand per 31 december 2022

13.910

51.541

65.451