Kasstroomoverzicht van de middelen 2023

(in duizenden EUR)

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

4.072

15.372

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

12.961

12.888

Mutatie financiele vaste activa (2)

0

0

Mutatie operationele vorderingen

548

169

Mutatie voorraden

-246

-712

Mutatie operationele schulden

1.215

5.940

Mutatie voorzieningen (8)

209

-1.823

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

18.759

31.834

Saldo ontvangen en betaalde rente (15)

-4.700

-4.666

-4.700

-4.666

Kasstroom uit bedrijfsvoering

14.059

27.168

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-13.894

-5.740

Desinvesteringen in materiële vaste activa

91

116

Kasstroom uit investeringen

-13.803

-5.624

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stortingen kapitaal loodsen (9)

0

100

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

-4.025

-9.532

Mutaties overige reserves (9)

44

0

Aangetrokken langlopende schulden (7)

3.555

0

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-6.365

-4.663

Kasstroom uit financiering

-6.791

-14.095

Netto kasstroom

-6.535

7.449

Stand liquide middelen begin boekjaar

50.185

42.736

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

43.650

50.185