(16) Vermogensvergoeding

Vergoeding voor vermogenskosten

2023

2022

(in duizenden EUR)

Materiële vaste activa

4.199

4.298

Overige vermogenskosten

562

645

Totaal

4.760

4.943

De afname van de vermogensvergoeding in 2023 ten opzichte van 2022 is het gevolg van een hoger bedrag aan afschrijvingen dan aan investeringen, waardoor de capital base daalt.

De over 2023 terug te betalen vermogenskosten worden conform het bepaalde in artikel 27c, zesde lid, onder i van de Loodsenwet, verrekend in de totale verrekening van de investeringen over 2023 in het tariefvoorstel 2025. Dit houdt in dat voor het deel van het verschil dat betrekking heeft op de post materiële vaste activa een verrekening ten laste van de loodsgeldtarieven dient plaats te vinden in het tariefvoorstel 2025.

Voor de periode 2023-2025 is het WACC percentage vastgesteld op 4,8%.