(in duizenden EUR)

2020

2019

   

Vaste activa

  

Materiële vaste activa (1)

108.110

114.838

Financiële vaste activa (2)

387

368

   

Totaal vaste activa

108.497

115.206

   

Vlottende activa

  

Voorraden (3)

3.079

3.074

Vorderingen en overlopende activa (4)

10.139

14.218

Liquide middelen (5)

40.655

35.623

   

Totaal vlottende activa

53.873

52.915

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

22.007

24.737

   

Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva

31.866

28.178

Uitkomst activa min kortlopende schulden

140.363

143.384

   

Langlopende schulden (7)

50.503

56.547

   

Voorzieningen (8)

26.537

27.951

   

Eigen vermogen (9)

63.323

58.886

   

Totaal gefinancierd

63.323

58.886