(1) Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa.

Lees meer ›(1) Materiële vaste activa

(2) Financiële vaste activa

De specificatie en het verloop over 2020 van de financiële vaste activa was als volgt:

Lees meer ›(2) Financiële vaste activa

(3) Voorraden

Lees meer ›(3) Voorraden

(4) Vorderingen en overlopende activa

Waar nodig is, voor een aantal specifiek bepaalde posten, rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Lees meer ›(4) Vorderingen en overlopende activa

(5) Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas- en banksaldi alsmede deposito’s. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Lees meer ›(5) Liquide middelen

(6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar of zijn binnen een jaar direct opeisbaar.

Lees meer ›(6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

(7) Langlopende schulden

In onderstaande tabel zijn de leningen opgenomen met de oorspronkelijke hoofdsom, de looptijd van de leningen en de gehanteerde rentepercentages over de lening. De leningen kennen een variabele rente die is afgedekt door een renteswap.

Lees meer ›(7) Langlopende schulden

(8) Voorzieningen

Dit betreft een voorziening voor het egaliseren van de kosten van het periodiek groot onderhoud van schepen en revisies van motoren.

Lees meer ›(8) Voorzieningen

(9) Eigen vermogen

De registerloodsen die lid zijn van de drie loodsenassociaties dragen zorg voor het gezamenlijk risicodragend vermogen, ter (mede) financiering van de gemeenschappelijke bezittingen.

Lees meer ›(9) Eigen vermogen

(10) Opbrengsten exploitatierekening

De opbrengst loodsgelden bestaat uit de in rekening gebrachte loodsgelden voor loodsdiensten naar Nederlandse havens (Wetschepen) en naar Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart).

Lees meer ›(10) Opbrengsten exploitatierekening