Onze kennis en kunde delen we onder meer in de vele overleggen waaraan wij deelnemen. Hier kan Nederlands Loodswezen op zijn beurt ook weer profiteren van de kennis van de andere deelnemers. Internationaal, landelijk en regionaal heeft Nederlands Loodswezen structureel overleg met een groot aantal partijen. Het gezamenlijke doel is altijd de veilige, vlotte en efficiënte doorvoer van schepen, nu en in de toekomst.

Internationaal

Een actief voorbeeld van de samenwerking van het Loodswezen op internationaal niveau is de EMPA (European Maritime Pilots Association). Hier bekleden we een zetel in het bestuur. Deze zetel verschaft ons de mogelijkheid mee te sturen en bij te dragen in het belang van het loodsenberoep op Europees niveau. Ook is de NLc lid van de International Maritime Pilots Association (IMPA). De IMPA focust zich op wereldwijde kennisdeling over het loodsvak en de daarmee samenhangende veiligheid. Door IMPA en anderen uit de internationale loodsengemeenschap is richting rederijen, port-state-control en internationale beleidsmakers steeds meer aandacht gevraagd voor een correcte toepassing van voorschriften met betrekking tot loodsladders. Dat heeft niet alleen tot veel aandacht voor dit onderwerp geleid maar in een aantal gevallen ook tot ombouw van loodsladderarrangementen die veiliger zijn om em- en debarkeren van een loods mogelijk te maken. De komende jaren wordt gestreefd naar betere regelgeving, monitoring en handhaving.

Landelijk

In de landelijke overleggen staan doorgaans de brede en strategische thema’s op de agenda. Het gaat om vaak innovatieve onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de maritieme sector. Zo neemt de Algemene Raad van de NLc deel aan de landelijke overlegstructuur ‘Klaar voor de nautische toekomst’ van alle Rijkshavenmeesters. Kennisdeling en verduidelijking van de belangen van de leden staan hierin centraal. Andere voorbeelden zijn de Stichting Nederland Maritiem Land, waarvan Nederlands Loodswezen lid is van het algemeen bestuur, en de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee. Bij deze laatste zijn alle stakeholders van de Noordzee betrokken, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheid van het scheepvaartverkeer.

Regionaal

De vier RLc’s zijn met hun regionale ketenpartners verbonden via regelmatig operationeel overleg. Zoals het Gemeenschappelijk Nautisch Platform waar de regio Scheldemonden zitting in heeft. De regio Amsterdam-IJmond neemt deel aan het driemaandelijkse Formeel Nautisch Overleg met dienstverleners, het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, bouwconsortium OpenIJ en Zeehaven IJmuiden. Ook nemen de regio’s deel aan overleggen over specifieke vraagstukken en thema’s. Zo neemt de regio Rotterdam-Rijnmond eens per maand deel aan het overleg van FERM (onderdeel van Rotterdam Port Cyber Resilience) voor het verhogen van de cyberveiligheid in en rondom de haven van Rotterdam en het operationeel overleg met Divisie Havenmeester Rotterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Deze verschillende vormen van samenwerking illustreren het belang van de binnen Nederlands Loodswezen aanwezige nautische kennis voor de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de maritieme keten.