Onze kennis en kunde delen we onder meer tijdens de vele overleggen waaraan wij deelnemen. Hier kan Nederlands Loodswezen op zijn beurt ook weer profiteren van de kennis van andere partijen. Internationaal, landelijk en regionaal heeft Nederlands Loodswezen structureel overleg met een groot aantal stakeholders. Het gezamenlijke doel is altijd de veilige, vlotte en efficiënte doorvoer van schepen, nu en in de toekomst.

Internationaal

Een goed voorbeeld van de samenwerking van het Loodswezen op internationaal niveau is de EMPA (European Maritime Pilots’ Association), waar we een zetel in het bestuur bekleden. Dit verschaft ons de mogelijkheid om op Europees niveau mee te sturen en bij te dragen in het belang van het loodsenberoep. Ook is de NLc lid van de International Maritime Pilots’ Association (IMPA). De IMPA focust zich op wereldwijde kennisdeling over het loodsenvak en de daarmee samenhangende veiligheid. Door IMPA en andere partijen uit de internationale loodsengemeenschap is aan rederijen, port-state-control en internationale beleidsmakers gevraagd om meer aandacht te hebben voor een correcte toepassing van voorschriften met betrekking tot loodsladders. Dat leidde tot meer bewustzijn voor dit onderwerp. En in een aantal gevallen ook tot ombouw van loodsladderarrangementen om loodsen veiliger te em- en debarkeren. De komende jaren wordt gestreefd naar betere regelgeving, monitoring en handhaving.

Landelijk

In de landelijke overleggen staan doorgaans de brede en strategische thema’s op de agenda. Het gaat vaak om innovatieve onderwerpen, die belangrijk zijn voor de toekomst van de maritieme sector. Zo neemt de Algemene Raad van de NLc deel aan de landelijke overlegstructuur ‘Klaar voor de nautische toekomst’, van alle Rijkshavenmeesters. Kennisdeling en verduidelijking van de belangen van de leden staan hierbij centraal. Andere voorbeelden zijn de Stichting Nederland Maritiem Land, waarin Nederlands Loodswezen deel uitmaakt van het algemeen bestuur, en de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee. Bij dit laatste orgaan zijn alle stakeholders van de Noordzee betrokken, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheid van het scheepvaartverkeer.

Regionaal

De vier RLc’s hebben regelmatig operationeel overleg met hun regionale ketenpartners. Zo heeft de regio Scheldemonden zitting in het Gemeenschappelijk Nautisch Platform. De regio Amsterdam-IJmond neemt deel aan het Maritiem Dienstverleners Overleg, het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, bouwconsortium OpenIJ en Zeehaven IJmuiden.

Ook schuiven de regio’s aan bij overleggen over specifieke vraagstukken en thema’s. Zo neemt de regio Rotterdam-Rijnmond eens per maand deel aan het overleg van FERM (onderdeel van Rotterdam Port Cyber Resilience) voor het vergroten van de cyberveiligheid in en rondom de haven van Rotterdam. Regio Rotterdam-Rijnmond zit ook bij het operationeel overleg met Divisie Havenmeester Rotterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Al deze vormen van samenwerking illustreren het belang van de nautische kennis binnen het Loodswezen voor de verdere ontwikkeling en de toekomstbestendigheid van de maritieme keten.

Diverse overleggen van de vier Loodsregio's