In 2019 werd Nederlands Loodswezen transparanter en duurzamer. Het was een jaar waarin we niet alleen hard hebben gewerkt aan een veilige en vlotte beloodsing van zeeschepen, maar ook aan de realisatie van een toekomstgerichte loodsdienst en aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Met 95.880 geloodste scheepsreizen leverden we in het verslagjaar 2019 weer een belangrijke bijdrage aan de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer en de permanente haventoegankelijkheid van de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde. De geloodste scheepsreizen en omzet van 2019 waren ondanks een daling van 2% ten opzichte van 2018, grotendeels volgens verwachting. Wat daarbij opvalt, is de stevige plus van ruim 10% in omzet voor de Wetschepen in de regio Scheldemonden. De lichte afname van de geloodste scheepsreizen valt vooral te verklaren door de lichte terugval van de economische groei. Daardoor viel het daadwerkelijk aantal geloodste scheepsreizen in 2019 iets lager uit dan geraamd.

Toegenomen transparantie

Met de verdere implementatie van het Normenkader financieel beheer werd onze organisatie transparanter. We formuleerden met onze entiteiten een overkoepelende missie, visie en strategie voor Nederlands Loodswezen. Voor de komende jaren hebben we in de kern bepaald wie we zijn, op welke manier we onze publieke taak uitvoeren en hoe we invulling geven aan onze rol als ketenpartner. Dit vormt de basis van ons beleid voor de komende jaren. Ook investeerden we in het opzetten van een solide risicomanagementsysteem. Een duidelijke taakopvatting en helder beeld van onze entiteiten bleek een grote hulp in gesprekken met externe partijen. Bijvoorbeeld in de dialoog met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de verdere invulling van de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen.

Heraccreditatie masteropleiding tot registerloods

In 2019 werd onze hbo-masteropleiding ‘Opleiding tot registerloods: Master in Maritime Piloting’ door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geheraccrediteerd tot 2026. Veel mensen binnen Nederlands Loodswezen hebben een steentje bijgedragen aan dit dossier en we zijn erg trots op het resultaat. De opleiding van loodsen en het verder ontwikkelen van de permanente educatie voor zowel loodsen als medewerkers van de varende dienst zijn ook voor komend jaar belangrijke aandachtspunten.

Investeren in de relatie met stakeholders

Dankzij de inzet van de regio’s is het ons in 2019 gelukt om de relatie met onze stakeholders en de buitenwereld te verbreden en te verdiepen. Aan die relatie bouwen we de komende jaren gestaag verder. Net als aan een toekomstbestendig Loodswezen. Ik hoop dat we in dat licht in 2020 ook onze digitale infrastructuur kunnen verstevigen, om zo de samenwerking met ketenpartners te versterken.

Inzet loodsen en medewerkers

Alle loodsen en medewerkers hebben zich in 2019 enorm ingezet. Het was soms aanpoten. Op zee, werden we geconfronteerd met onverwachte pieken in het scheepvaartaanbod onder soms barre weersomstandigheden. Aan de wal klinkt vanuit stakeholders, waaronder de overheid en toezichthouders, de roep om transparantie steeds luider. Hierdoor nemen onze verantwoordingslasten fors toe. Wij zetten namelijk optimaal in om te voldoen aan de eisen van stakeholders en toezichthouders. Voorop staat dat wij onze kerntaak niet uit het oog verliezen. Het veilig en vlot beloodsen en loodsen van zeevaartschepen is en blijft ons belangrijkste doel. De drive om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige loodsdienst te leveren, zit in de vezels van ons allemaal. Iets waar wij met recht trots op mogen zijn en waarvoor ik alle medewerkers en het korps van harte wil bedanken. Daar plukt de hele havengemeenschap de vruchten van!

Joost Mulder
voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie