Met ons risicomanagement- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren. Maar geen enkel systeem van intern(e) risicomanagement en controle biedt een absolute zekerheid voor het bereiken van ondernemingsdoelstellingen. Ook kan het niet alle onjuistheden, fraude, incidenten en overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen.

Op basis van rapportages en informatie van de verschillende afdelingen en entiteiten die deel uitmaken van ons risicomanagement- en controlesysteem, zijn de ondertekenaars van deze in control-verklaring van mening dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en is terecht opgesteld vanuit een continuïteitsveronderstelling. Ook zijn we van mening dat het risicomanagement- en controlesysteem, naar behoren heeft gewerkt, met inachtneming van de stand van zaken zoals in het hoofdstuk Risicomanagement en Risicoprofiel staat beschreven.

Het optimaliseren van de werking van het interne risicomanagement- en controlesysteem en het monitoren daarvan, blijft  een belangrijk aandachtspunt. In het verslagjaar zijn zowel de opzet als de werking van dit systeem frequent en intensief besproken in de Bestuursraad, samen met de Raad van Commissarissen. In dit jaar hebben zich geen integriteitsissues voorgedaan die van invloed zijn op het risicoprofiel.

ONDERTEKENING

Zoals beschreven in het hoofdstuk Structuur van het publiek jaarverslag is Nederlands Loodswezen de verzamelnaam van de Nederlandse Loodsencorporatie, de vier regionale loodsencorporaties, Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen, Nederlands Loodswezen B.V., Loodswezen Materieel B.V. Dit zijn verschillende juridische entiteiten met eigen bestuursorganen.

In dit publiek jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over alle entiteiten van Nederlands Loodswezen. Aansluitend op de juridische structuur en de verantwoordelijkheden daarbinnen, wordt de in control- verklaring ondertekend door de bestuurder van iedere entiteit voor de taken en verantwoordelijkheden die belegd zijn bij de betreffende entiteit.  

H.B.W. Broers

J.B. Mulder

R. de Jonge

Directeur

Voorzitter

Voorzitter

   

Namens

Namens

Namens

Nederlands Loodswezen B.V., als zelfstandige entiteit en als beherend vennoot van de loodsenassociaties

Nederlandse Loodsencorporatie

Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond

Loodswezen Materieel BV

Stichting Opleiding- en Deskundigheids-bevordering Registerloodsen

E.J. Kilian

Voorzitter

 

Namens

Regionale Loodsencorporatie Noord

 

T.S. de Groot

Voorzitter

 

Namens

Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

   

G.B.P. Jaburg

Voorzitter

 

Namens

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden