(in duizenden EUR)

2022

2021

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

15.372

9.382

   

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

12.888

13.508

Mutatie financiele vaste activa (2)

0

0

Mutatie operationele vorderingen

169

-2.067

Mutatie voorraden

-712

-379

Mutatie operationele schulden

5.940

2.569

Mutatie voorzieningen (8)

-1.823

-1.066

   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

31.834

21.947

 

Saldo ontvangen en betaalde rente (15)

-4.666

-5.177

 

-4.666

-5.177

   

Kasstroom uit bedrijfsvoering

27.168

16.770

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-5.740

-5.897

Desinvesteringen in materiële vaste activa

116

377

   

Kasstroom uit investeringen

-5.624

-5.520

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Stortingen kapitaal loodsen (9)

100

1.100

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

-9.532

-4.821

Mutaties overige reserves (9)

0

-415

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-4.663

-5.033

   

Kasstroom uit financiering

-14.095

-9.169

 

Netto kasstroom

7.449

2.081

 

Stand liquide middelen begin boekjaar

42.736

40.655

 

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

50.185

42.736