De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa. Alle kosten dan wel uitgaven die te kwalificeren zijn aan de materiele vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald worden verwerkt als materiele vaste activa in aanbouw.

Het juridisch eigendom van de schepen berust bij Loodswezen Materieel B.V. Dit is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen gehouden worden door de loodsen. Op een deel van de materiële vaste activa zijn zekerheden gevestigd ten behoeve van de financiers van langlopende leningen. Deze zekerheden zijn nader toegelicht bij de desbetreffende leningen.

De kosten van groot onderhoud aan de schepen worden bestreden uit de voorziening voor groot onderhoud.

Verloop materiële en immateriële vaste activa 2022:

(in duizenden EUR)

Bedrijfsgebouwen

 

Inventarissen

Activa in aan-

Subtotaal

  
 

en

 

en

bouw of

materiële

Immateriële

Totaal

 

-terreinen

Schepen

installaties

vooruitbetaald

vaste activa

vaste activa

generaal

1 januari 2022

       

Aanschafwaarde

19.896

192.336

16.962

2.350

231.544

28.223

259.767

Cum. Afschrijving

11.857

112.524

12.511

0

136.892

22.741

159.633

Boekwaarde

8.038

79.812

4.451

2.350

94.652

5.482

100.134

        

Mutaties 2022

       

Investeringen

835

538

789

1.852

4.015

1.726

5.740

Herrubriceringen

881

147

145

-1.871

-698

698

0

Aanschafwaarde desinvesteringen

-231

-132

-486

0

-850

-938

-1.787

Cum. Afschrijving desinvesteringen

231

21

481

0

734

938

1.671

Bijzondere waardevermindering

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingen 2022

-759

-8.452

-1.588

0

-10.799

-2.089

-12.888

Saldo mutaties

956

-7.876

-659

-19

-7.598

334

-7.264

        

31 december 2022

       

Aanschafwaarde

21.379

192.890

17.410

2.331

234.011

29.709

263.720

Cum. Afschrijving

12.386

120.953

13.618

0

146.957

23.893

170.849

Boekwaarde

8.994

71.937

3.792

2.331

87.054

5.816

92.870

        
        

Afschrijvingspercentages:

2,25% - 20%

6,67% - 20%

20%

0%

 

20%

 
        

Op terreinen wordt niet afgeschreven.