In 2019 werd Nederlands Loodswezen een transparantere, duurzamere organisatie. Belangrijke stappen waren het formuleren van de overkoepelende missie, visie en strategie, het schrijven van een beleidsplan, het opstellen van een meerjarenbegroting en het verder uitbouwen van een risicomanagementsysteem. Het is daarbij erg mooi om te zien dat de organisatie dit niet zozeer heeft opgepakt als verplichting - bijvoorbeeld vanuit het Normenkader financieel beheer - maar als een verandering die Nederlands Loodswezen zélf wil ondergaan. Nederlands Loodswezen ziet de meerwaarde van deze veranderingen in. Het is een doorbraak waarmee de Raad van Commissarissen (RvC) heel Nederlands Loodswezen wil feliciteren.

Missie, visie en strategie

Het mag baanbrekend genoemd worden dat het in 2019 gelukt is om één missie, visie en strategie te formuleren voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier immers om meerdere entiteiten met verschillende taken. De RvC heeft gezien dat alle entiteiten tijdens dit proces erg goed hebben samengewerkt, en dat er tijdens het formuleren van de missie, visie en strategie ook goed de blik naar buiten is gericht: waar staat Nederlands Loodswezen voor, wat voor soort partner willen we zijn?

Transparantie

Nederlands Loodswezen heeft belangrijke stappen gezet op het gebied van transparantie. En wel op alle fronten: financiën, organisatie, bedrijfsvoering, risicomanagement en de taakopvatting als maritieme ketenpartner. Mijlpalen waren de publicatie van het eerste publiek jaarverslag en de implementatie van maatregelen voor het Normenkader financieel beheer. De Loodsplicht Nieuwe Stijl heeft Nederlands Loodswezen gestimuleerd om na te denken over de eigen positie en de ontwikkelingen in de markt, waarbij de organisatie een constructieve bijdrage heeft geleverd aan de politieke dialoog over deze besluitvorming. Ook in deze dialoog bleek weer hoe belangrijk het is om uit te kunnen leggen wat de positie van Nederlands Loodswezen precies is, en hoe het zijn publieke taak uitvoert. De RvC vindt daarom dat er ook in de komende jaren veel aandacht moet zijn voor strategische communicatie over de aard en het werk van Nederlands Loodswezen.
De RvC heeft Nederlands Loodswezen in dit proces van transparantie aangemoedigd, ondersteund en geadviseerd. Niet alleen vinden we dat het Loodswezen belangrijk werk verricht, uitgevoerd door vakmensen, en dat dit verhaal verteld moet worden. Nederlands Loodswezen heeft een publieke taak, en daarmee de verantwoording om uit te leggen hoe die taak precies wordt uitgevoerd.

Duurzaamheid en mvo

In 2019 werd de Mira gebouwd, een nieuwe klasse tender waardoor vervoer van loodsen schoner wordt. Ook de overstap naar biodiesel in regio Rotterdam-Rijnmond was een belangrijke mijlpaal. De RvC heeft hierover meegedacht. Duurzaamheid was dit jaar ook een gespreksonderwerp tijdens onze werkbezoeken aan de regio’s.

Informatietechnologie en innovatie

Digitalisering blijft een belangrijk thema voor Nederlands Loodswezen. In 2020 willen we de aandacht vestigen op verdere verdieping van de ICT-strategie en digitale innovatie. Ook een goede inschakeling en verankering in de nautische keten zijn erg belangrijk. Mooi voorbeeld vormt de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze regio positioneert zich sterk in die nautische keten door innovatieve systeemkoppeling met partners als het Havenbedrijf, scheepsagenturen en terminaloperatoren. De regio Scheldemonden engageert zich dan weer samen met de Vlaamse nautische partners op de Schelde in innovatieve nautische datadeling. In 2020 praten we mee over een consistent ICT-beleidsplan voor het Loodswezen, dat op het moment van schrijven wordt opgesteld.
De impact van grote technologische ontwikkelingen, zoals autonoom varen, op de dienstverlening van Nederlands  Loodswezen is onzeker. We roepen de organisatie op om niet alleen de ontwikkelingen te blijven volgen en mee te denken, maar om ook die innovatie zélf aan te jagen. De RvC is van mening dat het beter is om innovatie te initiëren (en waar mogelijk te sturen), dan te reageren op ontwikkelingen.

Samenwerking

We zijn trots op de samenwerking tussen Nederlands Loodswezen enerzijds en zowel het Vlaamse loodswezen als het Duitse loodswezen anderzijds. Met het Vlaamse loodswezen werken we op alle operationele fronten goed samen. De dienstverlening is goed geïntegreerd. We zien evenwel dat door een aantal recente discussiepunten tussen Vlaanderen en Nederland dit samenwerkingsverband enigszins onder druk komt te staan. Wij vertrouwen erop dat de positieve samenwerkingsgeest die er al vele jaren op de Schelde bestaat tussen het Vlaamse en Nederlandse loodswezen ook in deze zijn meerwaarde zal tonen in het belang van een veilige, vlotte en betrouwbare afhandeling van het scheepvaartverkeer van en naar de zeehavens in het Scheldegebied.

Lopende zaken

De heer R. de Meyer werd in 2019 herbenoemd als commissaris voor een tweede termijn van drie jaar. De RvC-leden hebben dit jaar twee keer onderling overlegd, er is vijfmaal samen met de Bestuursraad vergaderd en er waren één of meer RvC-leden aanwezig bij landelijke vergaderingen. Eén commissaris was aanwezig bij het controllersoverleg. De commissarissen brachten in 2019 een aantal regiobezoeken. In november waren twee RvC-leden uitgenodigd deel te nemen aan een onderdeel van de tweedaagse bijeenkomst van de ondernemingsraad. Positief is dat ook in deze raad wordt nagedacht over de toekomst van Nederlands Loodswezen. Wij vinden als RvC deze gedachtenwisseling met de or belangrijk.
In 2019 heeft de RvC een reglement voor de Raad van Commissarissen afgesproken met Nederlands Loodswezen. In dit reglement staat de taakopvatting van de RvC beschreven.
In algemene zin merkt de RvC dat Nederlands Loodswezen wordt geconfronteerd met steeds scherpere eisen rondom governance en controle. De Raad wil de organisatie advies blijven bieden om zo efficiënt mogelijk aan al deze regelgeving te voldoen.

Toekomst

Nederlands Loodswezen blijft een robuuste, zeer professionele organisatie met tevreden klanten en medewerkers, met veel beroepstrots. 2019 was het jaar waarin Loodswezen vooral intern belangrijke stappen heeft gezet , waardoor het zich nu ook een nog transparantere organisatie mag noemen. Nu is er ruimte om meer de blik naar buiten te wenden vanwege de uitdagingen die bijvoorbeeld de Brexit, COVID-19 en verdergaande technologische ontwikkelingen opleveren. We zijn als RvC trots dat we een bijdrage mogen leveren aan het werk van dit prachtige bedrijf.

De Raad van Commissarissen van Nederlands Loodswezen B.V.

De heer M.J.M. Borsboom

De heer R.E.A. De Meyer

Mevrouw J.H.P.M. van der Wijst

Hoek van Holland, 19 mei 2020

Personalia van de RvC

De heer M. J. M. Borsboom

expireert 1 juli 2020, voorzitter

Nevenfuncties

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

 • Voorzitter RvT Het Scheepvaartmuseum

 • Internationaal President Apostolat Militaire International

 • Bestuurder / Lid extra ordinaris Stichting Bevordering Nagedachtenis van Luitenant Admiraal Michiel Adriaanszoon De Ruyter

 • Maritiem adviseur Corts Foundation

 • Adviseur Wings for Aid

 • Eigenaar A3: Admirals Autonomous Advice

 • Senior Advisor Defence and Security BCW

 • Senior Advisor Public Sector & Corporate KPMG

 • Lid van de Raad van Bestuur Stichting nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg

De heer R. E. A. de Meyer

expireert 1 juli 2022

Nevenfuncties

 • Directeur APB Havencentrum

 • Bestuurder Nallian NV

 • Secretaris Raad van Bestuur en voorzitter uitvoerend comité Cargo Community System vzw

 • Voorzitter de Steenschuit vzw

 • Voorzitter advisory board Portilog cvba

 • Zaakvoerder Treecon bvba

Mevrouw J. H. P. M. van der Wijst

expireert 1 juli 2021

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Zorgpartners Friesland

 • Lid Raad van Commissarissen Medisch Centrum Leeuwarden B.V.

 • Lid Raad van Commissarissen Noorderbreedte B.V.

 • Lid Raad van Toezicht Stichting MCL Fonds

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Noorderbreedte Fonds

 • Lid Raad van Commissarissen Tjongerschans B.V.

 • Lid Raad van Commissarissen HVC

 • Lid Raad van Commissarissen Bravilor Bonamat

 • Bestuurslid Stichting Zekerheden reizigerstegoeden Translink

 • Interim-CFO van Picturae tot juni 2019