De specificatie en het verloop over 2021 van de financiële vaste activa was als volgt:

Specificatie financiële vaste activa

2021

2020

(in duizenden EUR)

  
   

Deelneming in groepsmaatschappijen

383

387

Financiële instrumenten

0

0

   

Stand per 31 december

383

387

Deelneming KCLW (Kenniscentrum Loodswezen B.V.)

Hieronder is de 100%-deelneming in Kenniscentrum Loodswezen B.V. te Rotterdam opgenomen. Kenniscentrum Loodswezen B.V. is per 5 september 2001 opgericht. De waardering van de deelneming geschiedt op basis van de nettovermogenswaarde.

Het verloop over 2021 was als volgt:

2021

2020

(in duizenden EUR)

  
   

Boekwaarde per 1 januari

387

367

Waardemutatie boekjaar (resultaat)

-4

20

   

Boekwaarde per 31 december

383

387

Financiële instrumenten

Nederlands Loodswezen maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om bepaalde rente-, valuta- en prijsrisico’s zoveel mogelijk af te dekken.

Overzicht boekwaardes financiële instrumenten:

    

(in duizenden EUR)

    

Omschrijving

Nominaal

Looptijd

2021

2020

     

Cap en floor ABN-AMRO

€ 16.150

2006-2020

0

0

Swap ABN-AMRO I+II

€ 44.000

2010-2033

0

0

Swap ABN-AMRO III

€ 20.000

2011-2034

0

0

SWAP Rabobank

€ 14.400

2013-2028

0

0

Brandstofprijzen

€ 3.323

2018-2019

0

0

     

Stand per 31 december

  

0

0

Cap en floor ABN-AMRO Bank

Deze lening is in 2004 afgesloten en heeft een looptijd tot eind 2020. Om het renterisico op deze lening af te dekken is een 15-jarige rentecap afgesloten, die in 2006 is ingegaan en eind 2020 afloopt. Om de kosten van deze rentecap te beperken is tevens een rentefloor voor dezelfde looptijd afgesloten. De omvang van de rentecap en rentefloor lopen parallel aan de afgesloten lening. De laatste aflossing van de lening heeft op 4 januari 2021 plaatsgevonden, waarmee zowel de lening als het daarop betrekking hebben derivaat per die datum geheel zijn beëindigd. De aanschafkosten van de rentecap en rentefloor worden vanaf 2006 pro rato met het verloop van de lening ten laste van het resultaat gebracht.

(in duizenden EUR)

2021

2020

   

Stand per 1 januari

0

1

Mutaties

0

-1

   

Stand per 31 december

0

0

Deze rentecap heeft in 2020 en 2021 geen marktwaarde meer, maar had nog wel een rentefloor in 2020 van € -/-2.986.

Swaps ABN-AMRO Bank

In 2010 is een langlopende lening voor € 44 miljoen gesloten ter financiering van twee loodsvaartuigen (lening I en II). Deze lening is verstrekt door een combinatie van ABN-AMRO Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In 2011 is een additionele lening ad € 20,0 miljoen afgesloten voor het derde loodsvaartuig (lening III). De totale lening bedraagt daarmee € 64 miljoen.

Het renterisico op het eerste deel (€ 44 miljoen) van de lening voor de vaartuigen is in 2010 afgedekt via een renteswap bij ABN-AMRO Bank. De renteswap bestaat uit twee delen, die qua onderliggende hoofdsom gelijk lopen met het schema van opname en aflossing van de leningsdelen I en II.  Deze swap heeft een maximale looptijd tot 1 november 2033. De marktwaarde van deze SWAP ultimo 2021 bedraagt € -/-5.612.577 (2020: € -/-7.531.138).

De rente voor de financiering van het derde vaartuig is in 2011 eveneens afgedekt met een renteswap bij ABN-AMRO bank voor een bedrag van € 20 miljoen met de startdatum 1 november 2014 en een maximum looptijd tot 1 november 2034. De marktwaarde van deze SWAP bedraagt ultimo 2021 € -/-3.399.453 (2020: € -/-4.482.951).

Swap Rabobank Rotterdam

In 2011 is een langlopende lening gesloten ter financiering van 3 aquila-klasse en 2 stalen tenders. Deze lening is verstrekt door Rabobank Rotterdam. De totale lening bedraagt € 14,4 miljoen  en  is opgenomen per 1 september 2013. Het renterisico op de lening is, afgedekt via een renteswap bij de Rabobank Bank voor een totaal van € 14,4 miljoen. De swap heeft een maximale looptijd tot 1 september 2028. De marktwaarde van deze SWAP ultimo 2021 bedraagt € -/-646.170 (2020: € -/- 970.948).

Brandstofprijzen

Binnen het wettelijke regime dient Nederlands Loodswezen begin juni van elk jaar haar calculaties voor het tarief van het daarop volgende jaar gereed te hebben. Nadat de tarieven uiterlijk 15 juli zijn ingediend, is er geen mogelijkheid tot bijstelling meer. Teneinde het prijsrisico op brandstofprijzen te minimaliseren wordt de brandstofprijs voorafgaande aan het maken van de tariefcalculaties ingedekt op basis van het geschatte jaarverbruik.

Voor 2022 is het volgende verbruik ingedekt bij de Rabobank:

  

(in duizenden EUR)

   

Marktwaarde

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 390,75 per metrische ton

(€ 0,3295 per liter)

264

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 397,60 per metrische ton

(€ 0,3352 per liter)

254

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 425,00 per metrische ton

(€ 0,3583 per liter)

215

Diesel 10 ppm:

720 metric ton =

853.920 liter tegen € 422,75 per metrische ton

(€ 0,3565 per liter)

109

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 444,55 per metrische ton

(€ 0,3748 per liter)

186

Diesel 10 ppm:

960 metric ton =

1.138.560 liter tegen € 451,10 per metrische ton

(€ 0,3804 per liter)

118

Diesel 10 ppm:

960 metric ton =

1.138.560 liter tegen € 435,00 per metrische ton

(€ 0,3668 per liter)

133

    

1.279

In 2020 werd er naast reguliere diesel (EN590) ook gebruik van bio diesel HVO B30. Dit is diesel die voor 70% bestaat uit reguliere diesel en 30% bio diesel HVO. Voor bio diesel HVO zijn geen derivaten op de markt om het prijsrisico in te dekken. Het prijsrisico op het 70% bestanddeel reguliere diesel in de HVO B30 wordt ingedekt conform het overige gebruik van reguliere diesel.

In 2021 is er geen gebruik gemaakt van HVO biodiesel. Vanaf 2022 word er wel weer gebruikgemaakt van HVO biodiesel, op dit moment zijn er nog steeds geen derivaten op de markt om het prijsrisico in te dekken.

Totaal is het prijsrisico voor reguliere diesel voor 9.962.400 liter ingedekt voor 2022. Hiermee is het prijsrisico van 96,29% van het verbruik aan reguliere diesel ingedekt.

De afgedekte volumes en afgedekte literprijzen zijn verwerkt in de tarieven 2021, die door de ACM zijn goedgekeurd.