De specificatie en het verloop over 2022 van de financiële vaste activa was als volgt:

Specificatie financiële vaste activa

2022

2021

(in duizenden EUR)

  
   

Deelneming in groepsmaatschappijen

399

383

Financiële instrumenten

0

0

   

Stand per 31 december

399

383

Deelneming KCLW (Kenniscentrum Loodswezen B.V.)

Hieronder is de 100%-deelneming in Kenniscentrum Loodswezen B.V. te Rotterdam opgenomen. Kenniscentrum Loodswezen B.V. is per 5 september 2001 opgericht. De waardering van de deelneming geschiedt op basis van de nettovermogenswaarde.

Het verloop over 2022 was als volgt:

2022

2021

(in duizenden EUR)

  
   

Boekwaarde per 1 januari

383

387

Waardemutatie boekjaar (resultaat)

16

-4

   

Boekwaarde per 31 december

399

383

Financiële instrumenten

Nederlands Loodswezen maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om bepaalde rente-, valuta- en prijsrisico’s zoveel mogelijk af te dekken.

Swaps ABN-AMRO Bank

In 2010 is een langlopende lening voor € 44 miljoen gesloten ter financiering van twee loodsvaartuigen (lening I en II). Deze lening is verstrekt door een combinatie van ABN-AMRO Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In 2011 is een additionele lening ad € 20,0 miljoen afgesloten voor het derde loodsvaartuig (lening III). De totale lening bedraagt daarmee € 64 miljoen.

Het renterisico op het eerste deel (€ 44 miljoen) van de lening voor de vaartuigen is in 2010 afgedekt via een renteswap bij ABN-AMRO Bank. De renteswap bestaat uit twee delen, die qua onderliggende hoofdsom gelijk lopen met het schema van opname en aflossing van de leningsdelen I en II. Deze swap heeft een maximale looptijd tot 1 november 2033. De marktwaarde van deze SWAP ultimo 2022 bedraagt € -/-862.909 (2021: € -/-5.612.577).

De rente voor de financiering van het derde vaartuig is in 2011 eveneens afgedekt met een renteswap bij ABN-AMRO bank voor een bedrag van € 20 miljoen met de startdatum 1 november 2014 en een maximum looptijd tot 1 november 2034. De marktwaarde van deze SWAP bedraagt ultimo 2022 € -/-651.611 (2021: € -/-3.399.453).

Swap Rabobank Rotterdam

In 2011 is een langlopende lening gesloten ter financiering van 3 aquila-klasse en 2 stalen tenders. Deze lening is verstrekt door Rabobank Rotterdam. De totale lening bedraagt € 14,4 miljoen en is opgenomen per 1 september 2013. Het renterisico op de lening is, afgedekt via een renteswap bij de Rabobank Bank voor een totaal van € 14,4 miljoen. De swap heeft een maximale looptijd tot 1 september 2028. De marktwaarde van deze SWAP ultimo 2022 bedraagt € 58.148 (2021: € -/- 646.170).

Brandstofprijzen

Binnen het wettelijke regime dient Nederlands Loodswezen begin juni van elk jaar haar calculaties voor het tarief van het daarop volgende jaar gereed te hebben. Nadat de tarieven uiterlijk 15 juli zijn ingediend, is er geen mogelijkheid tot bijstelling meer. Teneinde het prijsrisico op brandstofprijzen te minimaliseren wordt de brandstofprijs voorafgaande aan het maken van de tariefcalculaties ingedekt op basis van het geschatte jaarverbruik.

Voor 2023 is het volgende verbruik ingedekt bij de Rabobank:

  

(in duizenden EUR)

   

Marktwaarde

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 613,50 per metrische ton

(€ 0,5173 per liter)

225

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 673,50 per metrische ton

(€ 0,5679 per liter)

140

Diesel 10 ppm:

1.440 metric ton =

1.707.840 liter tegen € 642,80 per metrische ton

(€ 0,5420 per liter)

183

Diesel 10 ppm:

2.880 metric ton =

3.415.680 liter tegen € 697,40 per metrische ton

(€ 0,5880 per liter)

211

Diesel 10 ppm:

960 metric ton =

1.138.560 liter tegen € 734,00 per metrische ton

(€ 0,6189 per liter)

36

    

795

Vanaf 2020 wordt er naast reguliere diesel (EN590) ook HVO biodiesel bijgemengd.

In 2022 is er in de regio’s Rijnmond en IJmond gebruik gemaakt van HVO B15. Dit is diesel die voor 85% bestaat uit reguliere diesel en 15% bio diesel HVO. Voor bio diesel HVO zijn geen derivaten op de markt om het prijsrisico in te dekken. Het prijsrisico op het 85% bestanddeel reguliere diesel in de HVO B30 wordt ingedekt conform het overige gebruik van reguliere diesel.

Totaal is het prijsrisico voor reguliere diesel voor 9.677.760 liter ingedekt voor 2023. Hiermee is het prijsrisico van 92,78% van het verbruik aan reguliere diesel ingedekt.

De afgedekte volumes en afgedekte literprijzen zijn verwerkt in de tarieven 2022, die door de ACM zijn goedgekeurd.