Tijdigheid loods aan boord

De ACM heeft voorgesteld een norm voor levertijden te hanteren die is gebaseerd op de gerealiseerde levertijden voor de regio’s Noord, Amsterdam-IJmond en Rotterdam-Rijnmond. Vervolgens heeft de ACM een norm voor de levertijden vastgesteld uitgaande van een gelijkblijvende kwaliteit ten opzichte van voorgaande jaren. Net als voorgaande jaren is voor het boekjaar 2021 geen normpercentage voor de regio Scheldemonden (de Wetschepen) voorgesteld. Hiervoor is gekozen omdat meetresultaten van de Wetschepen in deze regio beïnvloed kunnen worden door de Scheldevaart, wat resulteert in een vertekend beeld.

Net als voorgaande jaren is door de geconsulteerde partijen aangegeven dat zij de loodsen eerder aan boord wensen te hebben dan in de regeling staat omschreven. In de ‘Huidige werkwijze’ is de loods al eerder aan boord dan uit de ‘Regeling meldingen en communicatie scheepvaart’ volgt. Continuering van de ‘Huidige werkwijze’ is daarom gewenst. Wij geven daar graag invulling aan. Daarom is uitsluitend het voorgenomen kwaliteitsniveau ten opzichte van de tijden van de huidige werkwijze weergegeven. Het is niet logisch een meting te doen ten opzichte van de regeling.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het percentage scheepsreizen waarbij de loods binnen de normtijd aan boord is gekomen, afgezet tegen de norm zoals deze met de ACM is afgestemd.

 

Tijd loods aan boord
ten opzichte van huidige werkwijze

     

Regio

Aantal reizen

Aantal loodsen

Norm zoals voorgesteld door ACM

2021 realisatie

Noord

3.467

18

96%

98,1%

Amsterdam-IJmond

12.652

66

94%

98,0%

Rotterdam-Rijnmond

55.893

218

94%

98,5%

Scheldemonden*

19.198

165

Geen norm voorgesteld

96,7%

Totaal (gewogen, exclusief Scheldemonden)

72.012

302

94%

98,4%

Totaal (gewogen, inclusief Scheldemonden)

91.210

467

 

98,0%

Nieuwe davitsystemen

Onze loodsvaartuigen zijn voorzien van een verbeterd en nog veiliger systeem om de jollen onder zware weersomstandigheden op open zee te water te laten en aan boord te hijsen. Dat we in staat zijn om de schepen in die omstandigheden veilig te laten functioneren, is uniek. Het ontwerpen, fabriceren en afstellen van deze davitsystemen was een flinke puzzel, waarvan in 2021 het laatste stukje is gelegd. Alle complimenten voor onze eigen technische dienst en aan de betrokken externe bedrijven dat het ze is gelukt.

Software-innovaties

Onze navigatiesoftware Qastor is ook in 2021 verder doorontwikkeld. Deze software draait op de laptop die de loods aan boord meeneemt. Door uitwisseling met andere bronnen en door steeds slimmer gebruik van data kunnen we met deze software voorzien in belangrijke informatie ter ondersteuning van de loods tijdens het navigeren. Dit resulteert in een applicatie die op alle mogelijke digitale apparaten is te gebruiken. De applicatie is op een modern software-ontwikkelplatform gerealiseerd. Hierdoor is uitwisseling van informatie uit andere bronnen makkelijker. Met Qastor zijn we in staat om in toekomstige informatiebehoeftes te voorzien. Zo blijven wij schepen ook onder zware omstandigheden veilig en vlot de haven in en uit begeleiden.

"Loodsen vertrouwen – uiteraard naast eigen waarnemingen – ook op navigatieondersteunende middelen. Zeker nu de schepen steeds groter en de scheepvaartroutes steeds drukker worden, wordt de behoefte aan accurate, betrouwbare data nog belangrijker. Samen met de ICT’ers van Nederlands Loodswezen en externe leveranciers, ontwikkelen we zowel soft- als hardware om ons hierbij te helpen."

Xander Janssen, Registerloods regio Scheldemonden

Samenwerking

Naast digitalisering en innovatieve software is het ook een mensenzaak om goed samen te werken in de keten. Dat begint met het maken van duidelijke afspraken. Zo hebben we in de regio Scheldemonden met North Sea Port bijvoorbeeld heldere afspraken gemaakt op het gebied van geïntegreerd verkeersmanagement. Deze zijn vastgelegd in een procedurehandboek: wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn indicatoren dat iets niet goed gaat? Transparantie, wederzijds vertrouwen en aanpassingsvermogen zijn onze uitgangspunten.

In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de loodsen gedurende de hele Corona-crisis alle schepen van een loods kunnen voorzien en doen dat nog steeds. Het uitgangspunt was op een veilige en verantwoorde wijze schepen met covid-besmettingen te bedienen waarbij naar een oplossing werd gezocht om de schepen te beloodsen. Dit gebeurde in nauw overleg met Divisie Havenmeester, GGD,Port Health en de VRC. We zijn er trots op dat er geen schip op zee is blijven liggen. Op soortgelijke wijze werken we in alle regio’s intensief samen.

Optimale inzet

Het bestelproces voor de nautische dienstverleners is in de regio Rotterdam-Rijnmond volledig gedigitaliseerd. Op basis van regelmatige evaluaties met klanten en de havenautoriteit is het systeem geoptimaliseerd. Tijdens de evaluaties hebben we ook de robuustheid van de uitgangspunten in het bestelproces getoetst en waar nodig aangepast. Inmiddels werkt het naar ieders tevredenheid. De efficiency en voorspelbaarheid van het bestelproces zijn enorm toegenomen.

Veilig en voorspelbaar

De Port of Amsterdam Collaboration Tool (PACT) is een hulpmiddel waarmee we de logistieke dienstverlening en planning verder optimaliseren. Alle betrokken partijen profiteren ervan wanneer we in de keten vroegtijdig data met elkaar kunnen delen. Protide is een tool die met behulp van verwachtingsmodellen berekent onder welke omstandigheden een schip al dan niet veilig kan opvaren. Hiervoor werken wij nauw samen met Rijkswaterstaat en softwareontwikkelaars.