In onderstaande tabel is de exploitatierekening opgenomen van de diensten en taken van Nederlands Loodswezen die vallen onder artikel 27a van de Loodsenwet. Voor het jaar 2023 zijn de cijfers van het Tariefvoorstel 2023 opgenomen, waarbij ook rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van het Nederlandse aandeel in de Scheldevaart:

(in duizenden EUR)

Begroot

Begroot

Werkelijk

 

2023

2022

2022

    

Opbrengsten

   

Loodsgelden

227.564

216.974

228.177

Andere tarieven

174

263

196

Overige inkomsten

379

423

447

Opbrengsten exploitatierekening

228.117

217.660

228.820

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen

107.859

104.762

105.476

Beloodsen en plannen

82.444

73.285

76.561

Overige regionale kosten

12.532

12.061

11.512

Overige landelijke kosten

17.111

15.628

15.357

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

6.850

6.766

6.328

Vermogensvergoeding

5.153

5.158

4.943

Totaal kosten

231.949

217.660

220.177

    

Exploitatieresultaat

-3.832

0

8.643

Voor 2023 is een negatief resultaat van € 3.832.000 begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat de tariefmutatie in het Bijgesteld Tariefvoorstel 2023 is gebaseerd op de alternatieve ‘price-cap’ berekening in plaats van de cost-plus methodiek, waardoor nu niet alle begrote kosten zijn gedekt door de opbrengsten in 2023. In deze price-cap berekening worden de tarieven bepaald op basis van de bestaande tarieven, vermeerderd met een inflatiecijfer en verminderd met een wettelijk vastgesteld efficiëntiekortingspercentage

De ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit zijn afhankelijk van het scheepvaart aanbod. Voor 2023 wordt een hoger aantal te loodsen scheepsreizen begroot (94.063) ten opzichte van de begroting 2022 maar lager ten opzichte van de werkelijke reizen in 2022.

De arbeidsvergoeding loodsen is voor een groot deel afhankelijk van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen. In 2023 wordt een toename van het aantal reizen voorzien van 1,3% ten opzichte van de raming 2022. De uurtarieven registerloodsen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS-index cao-lonen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal geloodste en te loodsen scheepsreizen over de periode 2018-2023 (inclusief bijzondere reizen). De prognose voor 2023 is op 94.063 te loodsen scheepsreizen gesteld. Dit aantal ligt circa 0,1% onder de realisatie over 2022 van 94.656 reizen.

Geloodste / te loodsen scheepsreizen 2023-2018
Geloodste / te loodsen scheepsreizen 2023-2018
Verdeling geloodse scheepsreizen per regio 

Loodsen en medewerkers

Het aantal loodsen neemt toe van 462,73 loodsen in 2022 naar 476,9 in 2023 (in FTE). Het aantal medewerkers is voor 2023 begroot op 479,5 FTE (inclusief inhuur)( 2022 470,89FTE).

Investeringen

In onderstaande tabel zijn de cijfers van de investeringsbegroting 2023 samengevat:

Tabel investeringen 2023

       
        

Overzicht geraamde investeringen Loodswezen voor 2023:

     

(in € 1.000)

 
        

A

Vaartuigen

      
 

Diverse investeringen grote loodsvaartuigen

    

1.000

 
 

Nieuwbouw tenders

    

4.692

 
 

Diverse investeringen jet gedreven tenders

    

820

 
       

6.512

B

Onroerend goed

      
 

Helihangar

    

1.400

 
 

Inrichting gebouwen

    

457

 
       

1.857

        

C

Overige investeringen

      

C.1

Loodstechnische hulpmiddelen

      
 

Nautisch ondersteunende systemen

    

1.188

 
       

1.188

C.2

ICT systemen (hard- en software)

      
 

Wijzigingen ICT-systemen (incl. SPIL en LIS)

    

3.481

 
       

3.481

C.3

Overige investeringen

      
 

Opleidingsmiddelen loodsen

    

84

 
 

Diverse kleine investeringen

    

320

 
       

404

        
       

5.073

        

Totaal generaal 2023

      

13.442

Voor 2023 is de desinvestering van twee tenders voorzien.

Financiering investeringen

Bij het opstellen van het vervangingsplan van de vloot voor de periode 2015-2030 en voor het aantrekken van de financiering voor de nieuwe tenders is een langetermijnprognose gemaakt voor de investeringen, de financiële positie en de financiering van het Loodswezen. De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn:

  • De inbreng van een kapitaal van € 100.000 per loods bij een loodsenformatie van minimaal 425 loodsen.

  • De aangegane investeringsverplichtingen tot en met 2022 en begroot voor 2023 worden gefinancierd via het beschikbare eigen vermogen en de aangegane leningen (waaronder de recentelijk afgesloten financiering van de M-klasse tenders) en beschikbare rekening-courant faciliteiten.

  • De gestelde solvabiliteit eis van de banken is 28%, waarbij eigen vermogen wordt gedefinieerd als eigen vermogen lang (kapitaalinbreng loodsen) en eigen vermogen kort (ingehouden winst ultimo boekjaar).

Voor de toekomstige investeringen in de M-klasse is inmiddels een aanvullende financiering aangetrokken. Het gaat hierbij om een totaal van vier nieuwe M-klasse tenders met een gefaseerde oplevering van één tender in 2023, twee tenders in 2024 en de vierde tender in 2025.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige externe langlopende financieringen.

Bedragen in Euro

    

Lening

Aflossing 2023

Saldo 31-12-2023

Aflossing 2024

Saldo 31-12-2024

Polaris ABN / BNG

1.100.000

9.900.000

1.100.000

8.800.000

Pollux ABN / BNG

1.100.000

11.000.000

1.100.000

9.900.000

Procyon ABN / BNG

1.000.000

11.000.000

1.000.000

10.000.000

Tenders Rabobank

960.000

4.560.000

960.000

3.600.000

M-klasse tenders BNG

 

3.591.065

360.000

9.593.617

 

4.160.000

40.051.065

4.520.000

41.893.617

In aanvulling op bovenstaande tabel, de aangegane lening voor de M-klasse start per 1 juni 2023 en wordt in tranches opgenomen tot en met 2025. De eerste aflossing vindt plaats per 30 september 2024.