De financiële positie op lange termijn

Voor de financiering van de bestaande vloot zijn langlopende leningen aangetrokken, waarvan de looptijden overeenkomen met de economische levensduur. Hierdoor is de financiering daarvan gedurende deze periode gewaarborgd. Het renterisico op deze leningen is afgedekt via rentederivaten (in de meeste gevallen via renteswaps en voor één lening via een collar (combinatie van een bij elkaar behorende rente-cap en rente-floor). De omvang en looptijden van de rentederivaten loopt exact gelijk op met de bijbehorende leningen.

Met de financiers is de afspraak gemaakt dat het eigen vermogen minimaal 28% van het balanstotaal bedraagt. Eind 2021 ligt dit op 40,4% waarmee aan deze eis wordt voldaan.

Op basis van de beschikbare financiële prognose wordt verwacht dat, rekening houdende met de geplande investeringen, ook de komende jaren aan de eisen van de financiers kan worden voldaan.

Financiële positie op lange termijn

     

(Alle bedragen in € 1.000)

     

Balans

2021

2020

2019

2018

2017

      

Investeringen in MVA in het betreffende boekjaar

5.910

9.168

8.265

8.385

10.428

Geïnvesteerd bedrag in MVA ultimo boekjaar

100.135

108.110

114.838

122.360

129.825

      

Gemeenschappelijk vermogen korte termijn

12.539

12.385

9.042

12.414

11.793

Gemeenschappelijk vermogen lange termijn

51.623

50.938

49.844

49.483

50.338

Totaal gemeenschappelijk vermogen (= eigen vermogen)

64.162

63.323

58.886

61.897

62.131

      

Vaste activa

100.518

108.497

115.206

122.725

130.187

Vlottende activa

58.400

53.873

52.915

42.973

46.167

Balanstotaal

158.918

162.370

168.121

165.698

176.354

      

Solvabiliteit (Eigen vermogen / Balanstotaal)

40,4%

39,0%

35,0%

37,4%

35,2%

De financiële positie op korte termijn

De financiële positie op korte termijn is goed. Het nettowerkkapitaal is positief en de current ratio is 2,45

Financiële postitie op korte termijn

     

(Alle bedragen in € 1.000)

     

Balans

2021

2020

2019

2018

2017

      

Voorraden

3.458

3.079

3.074

3.000

2.851

Vorderingen en overlopende activa

12.206

10.139

14.218

13.851

12.322

Liquide middelen

42.736

40.655

35.623

26.122

30.994

Vlottende activa

58.400

52.915

52.915

42.973

46.167

      

Vlottende passiva

23.815

22.007

24.737

21.166

23.328

      

Netto werkkapitaal (Vlottende activa -/- vlottende passiva)

34.585

31.866

28.178

21.807

22.839

      

Current ratio (Vlottende activa / vlottende passiva)

2,45

2,45

2,14

2,03

1,98

Het nettowerkkapitaal eind 2021 is € 34,6 miljoen. Het eigen vermogen korte termijn is € 12,6 miljoen. Indien dit na het vaststellen van de jaarrekening 2021 wordt uitgekeerd, resteert nog een positief saldo van € 22 miljoen. Verder beschikt het Loodswezen over een tweetal rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 10,5 miljoen waarvan geen gebruik is gemaakt.

Het Loodswezen kan ook op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Op basis van de door het bestuur gemaakte analyse van de financiële positie eind 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 is er geen reden te twijfelen aan de continuïteit en de mogelijkheid om de geplande investeringen die nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen financieren. De onderkende key risks kunnen in voldoende mate worden beheerst. In de jaarrekening 2021 is voor de waardering dan ook uitgegaan van het continuïteitsprincipe.