De financiële positie op lange termijn

Voor de financiering van de bestaande vloot zijn langlopende leningen aangetrokken, waarvan de looptijden overeenkomen met de economische levensduur. Hierdoor is de financiering daarvan gedurende deze periode gewaarborgd. Het renterisico op deze leningen is afgedekt via rentederivaten (in de meeste gevallen via renteswaps en voor één lening via een collar (combinatie van een bij elkaar behorende rente-cap en rente-floor). De omvang en looptijden van de rentederivaten loopt exact gelijk op met de bijbehorende leningen.

Ter gedeeltelijke financiering van de investering in de vier nieuwe tenders van de M-klasse, die in 2023 tot en met 2025 worden opgeleverd is een nieuwe lening aangetrokken. De lening heeft een vaste rente en een leningsduur tot en met 2042.

Met de financiers is de afspraak gemaakt dat het eigen vermogen minimaal 28% van het balanstotaal bedraagt. Eind 2022 ligt dit op 41% waarmee aan deze eis wordt voldaan.

Op basis van de beschikbare financiële prognose wordt verwacht dat, rekening houdende met de geplande investeringen, ook de komende jaren aan de eisen van de financiers kan worden voldaan.

Financiele positie op lange termijn

(Alle bedragen in € 1.000)

         

Balans

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

          

Investeringen in MVA in het betreffende boekjaar

5.740

 

5.910

 

9.168

 

8.265

 

8.385

Geïnvesteerd bedrag in MVA ultimo boekjaar

92.870

 

100.135

 

108.110

 

114.838

 

122.360

          

Gemeenschappelijk vermogen korte termijn

13.913

 

12.539

 

12.385

 

9.042

 

12.414

Gemeenschappelijk vermogen lange termijn

51.538

 

51.623

 

50.938

 

49.844

 

49.483

Totaal gemeenschappelijk vermogen (= Eigen vermogen)

65.451

 

64.162

 

63.323

 

58.886

 

61.897

          

Vaste activa

93.269

 

100.518

 

108.497

 

115.206

 

122.725

Vlottende activa

66.392

 

58.400

 

53.873

 

52.915

 

42.973

Balanstotaal

159.661

 

158.918

 

162.370

 

168.121

 

165.698

          

Solvabiliteit (in %)

41%

 

40,4%

 

39%

 

35%

 

37,4%

(Eigen vermogen / Balanstotaal)

         

De financiële positie op korte termijn

De financiële positie op korte termijn is goed. Het nettowerkkapitaal is positief en de current ratio is 2,23.

Financiële postitie op korte termijn

          

(Alle bedragen in € 1.000)

          

Balans

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

Voorraden

 

4.170

 

3.458

 

3.079

 

3.074

 

3.000

Vorderingen en overlopende activa

 

12.037

 

12.206

 

10.139

 

14.218

 

13.851

Liquide middelen

 

50.185

 

42.736

 

40.655

 

35.623

 

26.122

Vlottende activa

 

66.392

 

58.400

 

52.915

 

52.915

 

42.973

           

Vlottende passiva

 

29.755

 

23.815

 

22.007

 

24.737

 

21.166

           

Nettowerkkapitaal

 

36.637

 

34.585

 

31.866

 

28.178

 

21.807

(Vlottende activa -/- vlottende passiva)

          
          

Current ratio (verhoudingscijfer)

 

2,23

 

2,45

 

2,45

 

2,14

 

2,03

(Vlottende activa / vlottende passiva)

          

Het nettowerkkapitaal eind 2022 is € 36,6 miljoen. Het eigen vermogen korte termijn is € 13,9 miljoen. Indien dit na het vaststellen van de jaarrekening 2022 wordt uitgekeerd, resteert nog een positief saldo van € 22,7 miljoen. Verder beschikt het Loodswezen over een tweetal rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 10,5 miljoen waarvan geen gebruik is gemaakt.

Het Loodswezen kan ook op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Op basis van de door het bestuur gemaakte analyse van de financiële positie eind 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is er geen reden te twijfelen aan de continuïteit en de mogelijkheid om de geplande investeringen die nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen financieren. De onderkende key risks kunnen in voldoende mate worden beheerst. In de jaarrekening 2022 is voor de waardering dan ook uitgegaan van het continuïteitsprincipe.