In de onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen het werkelijke resultaat en het begrote resultaat over 2021.

Vergelijking werkelijke resultaat en begroot resultaat 2021

(in duizenden euro's)

 

Werkelijk

Begroot

Verschil

 

2021

2021

 

Opbrengsten

   

Loodsgelden

209.628

212.631

-3.003

Andere tarieven

277

111

166

Overige inkomsten

390

375

15

Opbrengsten exploitatierekening (10)

210.295

213.117

-2.822

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

99.962

102.866

-2.904

Beloodsen en plannen (12)

70.661

72.665

-2.004

Overige regionale kosten (13)

10.600

11.646

-1.046

Overige landelijke kosten (14)

14.125

14.563

-438

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

5.565

5.964

-399

Vermogensvergoeding (16)

5.273

5.413

-140

Totaal kosten

206.186

213.117

-6.931

    

Exploitatieresultaat

4.109

0

4.109

De lagere omzet loodsgelden wordt veroorzaakt door een lagere gemiddelde omzet per loodsreis. Het aantal geloodste scheepsreizen reizen was hoger dan begroot (1,13%) maar doordat de gerealiseerde reizen een gemiddeld lagere diepgang hadden dan geraamd, was de gemiddelde opbrengst per reis lager. Daarnaast is de omzet loodsgelden lager doordat de frequentiekorting lager was begroot (5%). Door een lager aantal calls in verhouding met het aantal reizen dat gemaakt is door containerschepen, komen deze schepen in lagere treden van de kortingsmatrix en daalt de korting.

Bij de kosten zijn de kosten arbeidsvergoeding voor de inzet registerloodsen € 2.904.000 lager dan begroot. De vergoeding voor directe loodsuren is lager dan begroot, terwijl het aantal gerealiseerde reizen juist hoger ligt dan begroot. Dit sluit aan bij bovenstaande verklaring van de afwijking in de omzet. In verhouding zijn er meer bruguren gemaakt in de lagere scheepsklassen dan de hogere scheepsklassen ten opzichte van de begroting. Daarnaast is de vergoeding voor indirecte loodsuren  lager ten opzichte van de begroting. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal beschikbaarheidsuren.

De lagere kosten voor beloodsen en plannen worden grotendeels veroorzaakt door de lagere kosten bemanning vaartuigen (€ 2,2 miljoen). De vrijval in de voorziening NUR (Nieuwe Uittrede Regeling) bedraagt door de oplopende rente en een lagere deelnamekans € 1,4 miljoen. Daarnaast hebben door covidmaatregelen diverse pr-activiteiten en evenementen geen doorgang kunnen vinden, waardoor ook geen bemanning voor de activiteiten werd ingezet. Hierdoor zijn zowel het aantal ingehuurde personeelsleden als het aantal uren overwerk lager dan begroot.