We werken nadrukkelijk aan inbedding en bewustwording van mvo in de organisatie. In bedrijfsvoering en operatie zoeken we continu naar een goede balans tussen mens, milieu en meerwaarde (People, Planet en Profit). In de eerste plaats zorgen we voor een veilige werkomgeving voor iedereen die bij of voor Nederlands Loodswezen werkt of wil werken. Daarnaast is ook het reduceren van de CO2-uitstoot een belangrijk speerpunt van Nederlands Loodswezen.

Uiteindelijk uitstootvrij

Het verminderen van onze footprint en het terugdringen van de hoeveelheid CO2-uitstoot is een ingrijpende maatschappelijke en politieke opgave. Met het oog op de gestelde klimaatdoelen en de energietransitie wordt gewerkt aan steeds slimmere en duurzamere havenlogistiek. Het is de bedoeling om in 2050 te voldoen aan de gestelde doelen van de Green deal of Europese klimaatwet . Dat lijkt ver weg, maar betekent dat wij nu al grote stappen moeten maken, onder andere in de verduurzaming van de schepen die wij bouwen. Daarom is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een innovatieve tender met een lagere CO₂-uitstoot. Ook voor de commissie die de vervanging van de huidige swaths gaat voorbereiden, heeft het verlagen van het fossiele brandstofverbruik van deze nog te ontwikkelen schepen de volle aandacht.

  

Samen innoveren

In de regio Rotterdam-Rijnmond overleggen we onder de vlag van het Deltalinqs Climate Programme samen met andere havendienstverleners hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we gezamenlijk kunnen optrekken. Ook met technologiebedrijven zijn we in gesprek. We dagen hen uit om nieuwe technologieën te ontwikkelen en met oplossingen te komen. Wij participeren in pilots en stellen ons testvaartuig, de ‘Enterprise’, beschikbaar om innovaties in de praktijk te testen, zoals een alternatieve boegvorm, andere vinnen en andere coatings.

De nieuwe tender ‘Mira’ werd in 2020 opgeleverd en is uitgerust met lichtere motoren en een NOx-installatie, waardoor deze aanzienlijk minder brandstof verbruikt. De vaareigenschappen zijn nog niet optimaal, maar de komende periode werken we aan verbeteringen. Innoveren is leren. Voor de tenderdienst in regio Amsterdam-IJmond is een geheel nieuwe waltankinstallatie aangelegd. Hiermee is het ook mogelijk om Ad-blue te bunkeren. Dat is een bijvoeging bij diesel waarmee vaartuigen schoner varen en voldoen aan de Europese emissiestandaard.

Duurzaamheidrapportage

In het publiek jaarverslag wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. We hebben hiervoor de afgelopen jaren als uitgangspunt de GRI-standaard gebruikt. Er zijn recent nieuwe richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ontwikkeld, waaraan ook het Nederlands Loodswezen dient te voldoen. In 2022 bereidt het Loodswezen zich voor om vanaf 2023 te kunnen rapporteren over kwalitatieve, kwantitatieve, toekomstige en historische informatie ten aanzien van duurzaamheid, met de bijbehorende ‘key-performance-indicatoren’ inclusief realisatie en doelen voor de toekomst. Daarnaast worden de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen in kaart gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan het tijdig en betrouwbaar kunnen rapporteren over de relevante informatie.

Toegevoegd aan verslag