Covid-19

Nederlands Loodswezen is sinds 2020 geconfronteerd met de gevolgen van het covid-19 virus.

Scheepvaartafwikkeling, waartoe het loodsen van zeeschepen behoort, is door de Rijksoverheid aangemerkt als vitaal proces voor Nederland. Binnen Nederlands Loodswezen is een crisisteam gevormd om maatregelen te nemen om de negatieve effecten te beheersen en de dienstverlening zo veel als mogelijk ongestoord door te laten gaan. De genomen maatregelen zijn steeds effectief gebleken, waardoor de dienstverlening kon worden voortgezet. In de voor 2022 vastgestelde tarieven is rekening gehouden met het verminderde aantal te loodsen scheepsreizen.

Nederlands Loodswezen verwacht dat zij haar activiteiten zal kunnen voortzetten. 

Impact van de oorlog Rusland – Oekraïne:

In februari 2022 is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitgebroken. Vanwege getroffen sancties zal deze naar verwachting een negatief effect hebben op de omvang van het aantal te loodsen scheepsreizen in 2022. Een exacte schatting hiervan is niet te maken. De handel met Rusland en Oekraïne betreft slechts een beperkt deel van de in- en uitvoer van Nederland en een deel van de wegvallende handel met deze landen zal waarschijnlijk gecompenseerd worden door goederenstromen vanuit/naar andere landen of substituten voor gas (zoals LNG en kolen). Ondanks dat er sprake is van onzekerheid over de mate van afname, zal het effect op het activiteitenniveau en de daarmee samenhangende omzet hierdoor naar verwachting beperkt zijn.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal naar verwachting leiden tot een grotere prijsstijging dan hetgeen verwerkt is in de tarieven 2022. De kosten van het Loodswezen bestaan voor ongeveer 75% uit de arbeidsvergoeding van loodsen, de personeelskosten van NLBV, waarvoor vastgestelde indexeringen gelden, alsmede kosten van afschrijvingen van reeds in gebruik genomen bedrijfsmiddelen.

Voor de eigen vaartuigen geldt dat 80% van het prijsrisico van de begrote brandstofkosten is afgedekt via dieselswaps en voor de helikosten zijn brandstofprijzen via de leverancier gefixeerd. Het Loodswezen loopt hierdoor een beperkt prijsrisico op brandstof. Daarnaast loopt het Loodswezen prijsrisico op de resterende kosten. Het geschatte totale effect van de hogere prijzen in 2022 zal waarschijnlijk rond de 1% van de omzet liggen.

Aangezien de tarieven voor 2022 reeds zijn vastgesteld, komen de effecten van wijzigingen van het activiteitenniveau en de daarmee samenhangende omzet, alsmede de effecten van hogere prijzen, voor rekening van het Loodswezen.

De tariefvoorstellen voor 2023 en verder moeten nog worden opgesteld. Het Tariefvoorstel 2023 kan in september 2022 op basis van de meest recente ontwikkelingen worden bijgesteld. Het Loodswezen gaat er vanuit dat er op dat moment meer inzicht is in de effecten van deze oorlog voor de Nederlandse economie om tot een zo betrouwbaar mogelijke reizenraming 2023 te komen. Zodoende kunnen in het in te dienen Tariefvoorstel 2023 de verwachte effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne meegenomen worden in de berekeningen van het in te dienen Tariefvoorstel 2023.

Het Loodswezen is zich bewust van een verhoogd risico op cyberaanvallen en besteedt extra aandacht aan de maatregelen om dit risico te mitigeren. Het Loodswezen heeft geen financiële belangen in of handelsrelaties met partijen in Rusland of Belarus.

Het Loodswezen verwacht dat zij de effecten van eventuele lagere omzet en hogere kosten kan dragen en daarmee haar activiteiten zal kunnen voortzetten.

In onderstaande tabel is de exploitatierekening opgenomen van de diensten en taken van Nederlands Loodswezen die vallen onder artikel 27a van de Loodsenwet. Voor het jaar 2022 zijn de cijfers van het Tariefvoorstel 2022 opgenomen, waarbij ook rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van het Nederlandse aandeel in de Scheldevaart:

(in duizenden EUR)

Begroot

Begroot

Werkelijk

 

2022

2021

2021

    

Opbrengsten

   

Loodsgelden

216.972

212.631

209.628

Andere tarieven

263

111

277

Overige inkomsten

423

375

390

Opbrengsten exploitatierekening

217.658

213.117

210.295

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen

104.762

102.866

99.962

Beloodsen en plannen

73.285

72.665

70.661

Overige regionale kosten

12.060

11.646

10.600

Overige landelijke kosten

15.628

14.563

14.125

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

6.766

5.964

5.565

Vermogensvergoeding

5.157

5.413

5.273

Totaal kosten

217.658

213.117

206.186

    

Exploitatieresultaat

0

0

4.109

De ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit zijn afhankelijk van het scheepvaartaanbod.

De arbeidsvergoeding loodsen is voor een groot deel afhankelijk van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen. In 2022 wordt een toename van het aantal reizen voorzien van 2% ten opzichte van de raming 2021. De uurtarieven registerloodsen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS-index cao-lonen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal geloodste en te loodsen scheepsreizen over de periode 2016-2022 (inclusief bijzondere reizen). De prognose voor 2022 is op 92.852 te loodsen scheepsreizen gesteld. Dit aantal ligt circa 0,9% boven de realisatie over 2021 van 92.039 reizen.

Loodsen en medewerkers

Het aantal loodsen (in FTE) neemt toe van 455,45 loodsen in 2021 naar 461,8 in 2022. Het aantal medewerkers is voor 2022 begroot op 469,4 FTE (inclusief inhuur, 2021: 453,99).

Investeringen

In onderstaande tabel zijn de cijfers van de investeringsbegroting 2022 samengevat:

Investeringen 2022

      

(in € 1.000)

      
          

Overzicht geraamde investeringen Loodswezen voor 2021:

A

Vaartuigen

        
 

Diverse investeringen grote loodsvaartuigen

750

     

750

 
 

Nieuwbouw tenders

4.500

     

4.500

 
 

Diverse investeringen jet gedreven tenders

1.029

     

1.029

 
   

6.279

     

6.279

B

Onroerend goed

        
 

Diverse renovaties van bestaande panden, steigers en pontons

935

     

935

 
 

Inrichting gebouwen

455

     

455

 
   

1.390

     

1.390

C

Overige investeringen

        

C.1

Loodstechnische hulpmiddelen

        
 

Nautisch ondersteunende systemen

425

     

425

 
 

Portofoons, helipakken en reddingsvesten

461

     

461

 
   

886

     

886

C.2

ICT systemen (hard- en software)

        
 

Wijzigingen ICT-systemen (incl. SPIL en LIS)

2.896

     

2.896

 
   

2.896

     

2.896

C.3

Overige investeringen

        
 

Opleidingsmiddelen loodsen

169

     

169

 
 

Diverse kleine investeringen

320

     

320

 
   

489

     

489

   

4.271

     

4.271

Totaal generaal 2022

 

11.940

     

11.940

Voor 2022 is de desinvestering van twee tenders voorzien.

Financiering investeringen

Bij het opstellen van het vervangingsplan van de vloot voor de periode 2015-2030 en voor het aantrekken van de financiering voor de nieuwe tenders is een langetermijnprognose gemaakt voor de investeringen, de financiële positie en de financiering van het Loodswezen. De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn:

  • De inbreng van een kapitaal van € 100.000 per loods bij een loodsenformatie van minimaal 425 loodsen.

  • De aangegane investeringsverplichtingen tot en met 2021 zijn gefinancierd via het beschikbare eigen vermogen en de aangegane leningen en beschikbare rekening-courantfaciliteiten.

  • De gestelde solvabiliteiteis van de banken is 28%, waarbij eigen vermogen wordt gedefinieerd als eigen vermogen lang (kapitaalinbreng loodsen) en eigen vermogen kort (ingehouden winst ultimo boekjaar) gebaseerd op het gemeenschappelijk vermogen van de loodsenassociaties.

Op basis van de meest recente versie van de meerjaren financiële planning kunnen de investeringen 2022 uit de beschikbare financiële middelen en kredieten voldaan worden en hoeven hiervoor geen nieuwe financieringen te worden aangetrokken.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige externe langlopende financieringen.

Lening

Aflossing 2022

Saldo 31-12-2022

Aflossing 2023

Saldo 31-12-2023

     

Swath's ABN AMRO

 

-

-

-

Polaris ABN AMRO / BNG

1.100.000

9.900.000

1.100.000

8.800.000

Pollux ABN AMRO / BNG

1.100.000

11.000.000

1.100.000

9.900.000

Procyon ABN AMRO / BNG

1.000.000

11.000.000

1.000.000

10.000.000

Tenders Rabobank

960.000

4.560.000

960.000

3.600.000

     
 

4.160.000

36.460.000

4.160.000

32.300.000