De invoering van het Normenkader financieel beheer past in het streven naar goede verantwoording. Dit normenkader bevat eisen voor goed financieel beheer, transparante verantwoording en intern toezicht. Het heeft onder meer gevolgen voor het jaarverslag, de meerjarenbegroting en risicomanagement. Om te voldoen aan deze eisen heeft Nederlands Loodswezen in 2019 voor de eerste keer een meerjarenbegroting opgesteld. Deze begroting beslaat de jaren 2019-2022. Na een positief advies van de NLc-ledenvergadering is de meerjarenbegroting aan het ministerie van IenW voorgelegd.

Publiek jaarverslag

Een ander nieuw product dat voortkomt uit het Normenkader financieel beheer is het publiek jaarverslag. Dit jaar verschijnt het publiek jaarverslag voor de tweede keer. Het jaarverslag over 2019 is gebaseerd op de grondslagen voor de tariefregulering en geeft inzicht in de ontwikkelingen van het Nederlands Loodswezen in zijn geheel, zowel de beroeps- als de bedrijfsorganisatie.

In control statement

Het volgende noemenswaardige element van het Normenkader is het ‘in control-statement’ in het publiek jaarverslag, dat vanaf het verslagjaar 2019 wordt opgenomen. Om dit te kunnen afgeven moet de organisatie ook daadwerkelijk in control zijn voor de onderdelen waarop het statement betrekking heeft. Een van de processen waaraan in 2019 aandacht is besteed, is het proces loodsgeldfacturatie. Dit proces is voor elke regio beschreven. Hierbij zijn ook de risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht en vastgelegd in een zogenoemde AO/IB-matrix (Administratieve Organisatie en Interne Beheersingsmaatregelen).