We mogen trots en tevreden zijn. Ondanks aanhoudende onzekerheden en steeds wisselende maatregelen heeft het Loodswezen in 2021 eraan bijgedragen dat schepen de Nederlandse havens veilig en vlot aandeden. Met 92.039 scheepsreizen hebben we meer reizen voltooid dan vooraf begroot. Een goede prestatie in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de havens.

Organisatie op orde

Onze dienstverlening is op orde en hetzelfde kan gezegd worden over de structuur van onze organisatie. Met het aannemen van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (WAMR) hebben we duidelijkheid over de wettelijke kaders voor de organisatie en het loodsenberoep. Daarnaast hebben we in 2021 hard gewerkt aan een aantal belangrijke dossiers, zoals het herstructureren van onze permanente educatie, het verbeteren van het risicomanagement- en controlesysteem, de invoering van de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) en het ontwikkelen van een nieuw kostentoerekeningssysteem. Bovendien hebben we een nieuw beleidsplan vastgesteld, inclusief concrete doelen en acties. De kaders staan. De komende jaren is het zaak om daadwerkelijk uit te voeren wat we ons in het beleidsplan ten doel hebben gesteld.

'Samenwerken en vertrouwen zijn kernwoorden van de maritieme sector"

Joost Mulder, voorzitter Nederlandse Loodsencoöperatie

Werken aan duurzaamheid

Een van onze grotere uitdagingen de komende jaren is duurzaamheid: hoe gaan we slagen maken met de energietransitie en dan vooral bij de vloot? Redden we het om in 2050 aan de gestelde doelen van de Green deal of Europese klimaatwet te voldoen? Geen gemakkelijke opgave. Het afgelopen jaar hebben we ons doel bepaald: we koersen op een reductie van de CO2-uitstoot van 12,5% in 2025 ten opzichte van 2020.

Interactie leidt tot beter resultaat

Het geeft vertrouwen dat we het afgelopen jaar zowel intern als extern (met partners in de sector én met de overheid) intensief en constructief hebben samengewerkt.

In interactie met elkaar bereik je altijd meer dan ieder voor zich. Dat hebben wij in 2021 bijvoorbeeld ervaren bij het opstellen van het nieuwe tariefvoorstel. In goed overleg hebben we ons aangepast aan de uitzonderlijke omstandigheden en hebben we ons flexibel getoond.

Samenwerken en vertrouwen zijn voor mij kernwoorden van de maritieme sector en de sleutel tot succes. Alleen red je het niet, samen komen we verder. Dit onderstreept het belang om goed naar elkaar te luisteren. En begrip te hebben voor worstelingen die ook andere marktpartijen hebben. Je niet terugtrekken op je eigen eiland, maar elkaar helpen. Dat hebben we het afgelopen jaar goed gedaan. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Joost Mulder,
voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie