Met alle technologische ontwikkelingen evolueert ook ons vak. Het is belangrijk dat we continu bij de tijd blijven en meegroeien met die ontwikkelingen. De registerloods is meer dan ooit de spin in het web van de informatievoorziening aan boord van een schip. Dat vraagt van de registerloods – naast het basisvakmanschap – steeds meer nieuwe kennis en vaardigheden, vooral op het gebied van ICT. Onze opleidingen passen we daar voortdurend op aan. Ook de huidige loodsen scholen zich continu bij.

Digitalisering en data

Onze interne organisatie en operatie houden we up-to-date door slimme toepassingen van digitalisering en data. Het komende jaar werken we verder aan het beschrijven en optimaliseren van interne processen en het monitoren en controleren daarvan. Kwaliteitsborging in optima forma. Omdat we steeds meer data gedreven werken, neemt ook het belang toe van het beveiligen van die data.

Cybersecurity hoog op de agenda

In 2021 hebben we diverse cyberaanvallen op onze IT-systemen goed doorstaan. We hebben veel tijd en energie gestoken in het analyseren en evalueren van deze dreigingen en hebben verbeteracties uitgezet. We blijven alert op alle ontwikkelingen op dit gebied. Cybersecurity heeft de komende jaren daarom een hoge prioriteit in onze agenda.

Ook in 2021 zijn er diverse dreigingen geweest op het gebied van cyber security. Door goede onderlinge samenwerking hebben we deze aanvallen goed doorstaan en zijn we in staat gebleken om deze dreigingen te analyseren, evalueren en verbeteracties uit te zetten.

Richard Donselaar, Manager informatievoorziening

Duurzaamheid speerpunt in beleid

Een andere prioriteit voor de komende jaren is duurzaamheid, waaronder de energietransitie en duurzaamheidsrapportage vallen. In 2022 bereidt het Loodswezen zich voor om vanaf 2023 te kunnen rapporteren over kwalitatieve, kwantitatieve, toekomstige en historische informatie ten aanzien van duurzaamheid, met de bijbehorende ‘key-performance-indicatoren’ inclusief realisatie en doelen voor de toekomst. In het beleidsplan NLBV hebben we de doelstelling geformuleerd om tot 2025 de CO2-uitstoot met 12,5% ten opzichte van 2020 te reduceren. Uiteindelijk moet die uitstoot zelfs naar ‘zero’. Dit betekent dat wij vanaf 2022 nog grotere stappen moeten maken in de verduurzaming van de schepen die wij gebruiken en bouwen.

Blijven studenten komen?

Voor de langere termijn maken we ons zorgen over de instroom van studenten. Door de krappe arbeidsmarkt wordt de vijver waarin we vissen steeds kleiner. Er is gerichte actie nodig om jonge mensen te interesseren voor het mooie vak van registerloods. Net als afgelopen jaar blijven wij ook in 2022 het beroep van registerloods actief onder de aandacht brengen bij zeevarenden en op zeevaartscholen.

In de loop van 2022 gaan we meer uitzendbureaus benaderen om te zoeken naar geschikte kandidaten met een hbo-diploma. En we kijken of we mbo-studenten kunnen motiveren door te stromen naar het hbo. Wij zijn van mening dat een hbo-opleiding zeevaart voor een mbo-gediplomeerde korter moet kunnen vanwege eerder verworven competenties. De content van de site “werken bij” wordt in de loop van 2022 nog verder verrijkt en geactualiseerd.

“Al van jongs af aan wist ik dat ik later op zee wilde werken. Na een aantal omzwervingen – onder andere in de IT – heb ik toch mijn droom gevolgd en ben ik naar de zeevaartschool gegaan. Na tien jaren als stuurman gewerkt te hebben, was mij wel duidelijk dat het interessantste stukje van een zeereis het moment is dat de loods aan boord komt en het schip in of uit de haven gemanoeuvreerd wordt. Daarnaast is ieder schip, iedere bemanning en iedere situatie op het water anders. Zo’n schip dan samen precies goed te ‘parkeren’ geeft echt een heel goed gevoel. Ik moet nog een paar maanden voordat ik alle onderdelen van de studie heb afgerond en ik mezelf echt ‘registerloods’ mag noemen, maar ik verheug me er nu al enorm op om daarna in de regio Scheldemonden aan de slag te gaan.”

Quincy Vermue,  Student-loods STODEL

In verbinding samenwerken

Persoonlijk contact en korte lijnen zijn essentieel in ons werk. Een belangrijke opdracht voor 2022 is dan ook: samenwerken en in verbinding blijven. Zowel intern als extern. We zijn actief in de keten, werken samen met onze partners, delen data en stemmen onze capaciteit af. Bij de grote opgaven op het gebied van de verduurzaming van de havens in Nederland is samenwerking en informatiedeling onontbeerlijk. We kunnen het niet alleen. Met andere havendienstverleners en met technologiebedrijven trekken we samen op om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke pilotprojecten op te zetten. In dat samenspel van allerlei partijen, inclusief ook de overheid, wil Nederlands Loodswezen graag een actieve en coördinerende rol spelen.