In onderstaande tabel is de exploitatierekening opgenomen van de diensten en taken van het Nederlands Loodswezen die vallen onder artikel 27a van de Loodsenwet. Voor het jaar 2021 zijn de cijfers van het Tariefvoorstel 2021 opgenomen, waarbij ook rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van het Nederlandse aandeel in de Scheldevaart:

(in duizenden EUR)

Begroot

Begroot

Werkelijk

 

2021

2020

2020

    

Opbrengsten

   

Loodsgelden

214.512

211.480

198.413

Andere tarieven

83

82

107

Overige inkomsten

365

359

364

Opbrengsten exploitatierekening

214.960

211.921

198.884

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen

102.975

100.104

95.040

Beloodsen en plannen

72.579

73.364

72.815

Overige regionale kosten

11.888

11.457

10.174

Overige landelijke kosten

15.394

14.948

13.400

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

6.587

6.185

5.084

Vermogensvergoeding

5.537

5.863

5.557

Totaal kosten

214.960

211.921

202.070

    

Exploitatieresultaat

0

0

-3.186

De ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit zijn afhankelijk van het scheepvaartaanbod.

De arbeidsvergoeding loodsen is voor een groot deel afhankelijk van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen. In 2021 wordt een geringe toename van het aantal reizen voorzien ten opzichte van de raming 2020. De uurtarieven registerloodsen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS-index cao-lonen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal geloodste en te loodsen scheepsreizen over de periode 2015-2021 (inclusief bijzondere reizen). De prognose voor 2021 is op 91.006 te loodsen scheepsreizen gesteld. Dit aantal ligt circa 0,9% boven de realisatie over 2020 van 90.170 reizen.

geloodste / te loodsen scheepsreizen 2016-2021

Loodsen en medewerkers

Het aantal loodsen neemt toe van gemiddeld 448,82 FTE in 2020 naar 456,1 FTE in 2021. Het aantal medewerkers is voor 2021 begroot op 469,1 FTE (inclusief inhuur). Het werkelijk gemiddeld aantal FTE in 2020 bedroeg 458,06 FTE.

Investeringen

Investeringen 2021

(in € 1.000)

    

Overzicht geraamde investeringen Loodswezen voor 2021:

    

A

Vaartuigen

  
 

Diverse investeringen grote loodsvaartuigen

1.560

 
 

Diverse investeringen jet gedreven tenders

900

 
 

Overige investeringen vaartuigen

400

 
   

2.860

B

Onroerend goed

  
 

Diverse renovaties van bestaande panden, steigers en pontons

 

971

    

C

Overige investeringen

  

C.1

Loodstechnische hulpmiddelen

  
 

Nautisch ondersteunende systemen

535

 
 

Portofoons, helipakken en reddingsvesten

430

 
   

965

C.2

ICT systemen (hard- en software)

  
 

Wijzigingen ICT-systemen (incl. SPIL en LIS)

2.272

 
   

2.272

C.3

Overige investeringen

  
 

Opleidingsmiddelen loodsen

280

 
 

Diverse kleinere investeringen

320

 
   

600

   

3.837

Totaal generaal 2021

 

7.668

Voor 2021 is de desinvestering van een tender voorzien.

Financiering investeringen

Bij het opstellen van het vervangingsplan van de vloot voor de periode 2015-2030 en voor het aantrekken van de financiering voor de nieuwe tenders is een langetermijnprognose gemaakt voor de investeringen, de financiële positie en de financiering van het Loodswezen. De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn:

  • De inbreng van een kapitaal van € 100.000 per loods bij een loodsenformatie van minimaal 425 loodsen.

  • De aangegane investeringsverplichtingen tot en met 2020 zijn gefinancierd via het beschikbare eigen vermogen en de aangegane leningen en beschikbare rekening-courant faciliteiten.

  • De gestelde solvabiliteiteis van de banken is 28%, waarbij eigen vermogen wordt gedefinieerd als eigen vermogen lang (kapitaalinbreng loodsen) en eigen vermogen kort (ingehouden winst ultimo boekjaar) gebaseerd op het gemeenschappelijk vermogen van de loodsenassociaties.

Op basis van de meest recente versie van de meerjaren financiële planning kunnen de investeringen 2021 uit de beschikbare financiële middelen en kredieten voldaan worden en hoeven hiervoor geen nieuwe financieringen te worden aangetrokken.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige externe langlopende financieringen.

Lening

Aflossing 2021

Saldo 31-12-2021

Aflossing 2022

Saldo 31-12-2022

     

Swath's ABN AMRO

283.333

-

-

-

Polaris ABN AMRO / BNG

1.100.000

11.000.000

1.100.000

9.900.000

Pollux ABN AMRO / BNG

1.100.000

12.100.000

1.100.000

11.000.000

Procyon ABN AMRO / BNG

1.000.000

12.000.000

1.000.000

11.000.000

Tenders Rabobank

960.000

5.520.000

960.000

4.560.000

     
 

4.443.333

40.620.000

4.160.000

36.460.000

Foto: Sebastiaan Schuurman