Stakeholdermanagement

Door de positie in de maritieme keten en de toegewezen wettelijke taak heeft het Loodswezen een breed palet aan stakeholders. Voor al deze partijen willen we een integere, betrouwbare partner zijn. Het Loodswezen beseft het belang van gedegen, proactief stakeholdermanagement en houdt in de besluitvorming altijd zoveel mogelijk rekening met ieders belangen. Invulling aan stakeholdermanagement gebeurt zowel Europees, landelijk als regionaal.

Stakeholders

Publieke actoren

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, havenmeesters

 • Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (in de regio Scheldemonden)

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

 • Overige publieke actoren (Eerste en Tweede Kamer, provincies, gemeenten, etc.)

 • Europese Commissie en Europees Parlement

Het Loodswezen heeft als zelfstandige organisatie bij wet een publieke taak. Hierdoor bestaat een nauwe relatie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat eindverantwoordelijk is voor de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, inclusief zeevaart, op de Nederlandse scheepvaartwegen. Als uitvoerder van deze publieke taak vindt verantwoording onder meer plaats via dit jaarverslag.

Veel wet- en regelgeving heeft tegenwoordig een Europese grondslag. Na vele jaren overleg is begin 2017 in Brussel de Port Services Regulation vastgesteld, met als belangrijkste doelen het vergroten van de marktwerking en het verbeteren van de transparantie in de Europese zeehavens. Het Loodswezen heeft zich hiervoor samen met zusterorganisaties uit andere landen en de Europese belangenorganisatie EMPA succesvol beijverd voor een uitzonderingspositie voor loodsdienstverlening. Uit oogpunt van veiligheid, de bescherming van het milieu en de efficiëntie van Europese zeehavens zijn loodsdiensten door de Europese Commissie vrijgesteld van marktwerking.

Door het jaar heen onderhoudt het Loodswezen verder veelvuldig contact met andere publieke actoren. Onder meer gebeurt dit door het organiseren van werkbezoeken, waarbij relaties meevaren en zelf het belang van het loodsvak ervaren.

Havensector en keten

 • Havenbedrijven

 • Brancheorganisaties scheepvaart- en havengerelateerde bedrijven

 • Rederijen, agenten, terminals

 • Kapiteins

 • Slepers, vastmakers

Ook in de regio’s is een open en constructieve samenwerking met stakeholders van groot belang (zie ‘Het Loodswezen in de keten’). Onder de verschillende stakeholders vindt eens per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek plaats (zie ‘Ervaring van de dienstverlening’).

Intern

 • Loodsen

 • Medewerkers

Loodsen en medewerkers zijn bepalend voor het goed functioneren van het Loodswezen. Eens per twee jaar vindt zowel onder loodsen als onder medewerkers een tevredenheidsonderzoek plaats (zie ‘Kwaliteit van de dienstverlening’ en ‘Veiligheid engezondheid’).

Maatschappelijk

 • Omwonenden en maatschappij

Het Loodswezen streeft ernaar zijn taken uit te voeren in harmonie met de omgeving. Uitvoering geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is hiervoor een van de belangrijkste instrumenten. Door onder meer verduurzaming van de vloot (zie ‘Duurzaamheid van de vloot’) worden milieueffecten waar mogelijk geminimaliseerd. Via deelname aan een breed scala aan evenementen (zoals Sail Amsterdam, Wereldhavendagen, Den Helder Sail, DelfSail en Harlingen Sail) laat het Loodswezen een breed publiek kennismaken met het werk van de loods.

Internationaal

 • Vlaamse Loodswezen (DABL)

 • Duitse Loodswezen

De regio Scheldemonden werkt nauw samen met het Vlaamse Loodswezen voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van en naar de zeehavens aan de Schelde. In het Scheldereglement is vastgelegd dat de Vlaamse loodsen 72,5% van alle schepen van en naar Antwerpen en Gent begeleiden en de Nederlandse loodsen 27,5%. Samenwerking tussen beide loodsdiensten vindt plaats teneinde materieel en mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

In de regio Noord vindt met enige regelmaat overleg plaats met de Duitse loodsdienst in Borkum over de mogelijkheden om elkaar te versterken c.q. te ontzorgen.