Ketensamenwerking

Overlegstructuren

Het Loodswezen heeft met tal van partijen structureel overleg over operationele zaken, het uitwisselen van nautische kennis en het gezamenlijk verder ontwikkelen van de maritieme sector. Rode draad daarbij is de veilige, vlotte en efficiënte doorvoer van schepen, nu en in de toekomst. Deze overleggen zijn zowel landelijk en regionaal als internationaal.

Landelijk

Op landelijk niveau komen in overleggen veelal bredere en strategische thema’s aan de orde die van belang zijn voor de toekomst van de maritieme sector. Innovatie staat daarbij vaak centraal. Drie voorbeelden van dergelijke landelijke overlegstructuren:

Bijeenkomst ’Klaar voor de nautische toekomst’: alle Rijkshavenmeesters en de Algemene Raad van de NLc komen minimaal eenmaal per jaar samen op deze bijeenkomst over de nautische toekomst. Aan de hand van een specifiek thema wordt hier met elkaar van gedachten gewisseld, om zo kennisdeling te stimuleren en nader oog te krijgen voor elkaars belangen.

Stichting Nederland Maritiem Land: het Loodswezen is lid van het algemeen bestuur van Nederland Maritiem Land, dat twaalf maritieme sectoren met elkaar verbindt. Samen met de overheid heeft Nederland Maritiem Land een maritieme strategie en bijbehorend werkprogramma vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de maritieme sector.

Autonome scheepvaart: het Loodswezen nam in 2018 deel aan samenwerkingsprojecten op het gebied van autonome scheepvaart. Een prominent voorbeeld van zo’n project is het Joint Industry Project Autonomous Shipping. Hierbij werken bijna twintig partijen (bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen én overheden) samen aan een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek. Doel van dit onderzoek: de integratie en demonstratie van bestaande, beschikbare technologieën die nodig zijn om autonoom te kunnen varen.

Een ander voorbeeld van een overlegstructuur waaraan het Loodswezen deelnam is de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee, een overlegorgaan met daarin alle stakeholders in onder meer ruimtelijke ordening, scheepsroutering, Search & Rescue-voorzieningen, inpassen van windparken en kartering van de Noordzee.

Regionaal

De vier regionale loodsencorporaties zijn met hun regionale ketenpartners verbonden via regelmatig operationeel overleg. In de regio Scheldemonden bijvoorbeeld gebeurt dit via het Gemeenschappelijk Nautisch Platform. Hierin vindt elk kwartaal afstemming plaats met het Vlaamse Loodswezen, de Verkeersbegeleiding (VTS) van Rijkswaterstaat en de GNA (Gezamenlijke Nautische Autoriteit). Op basis van een gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest en de regio Scheldemonden vindt samenwerking plaats tussen deze regio en het Vlaams Loodswezen. Op verzoek van North Sea Port, de nieuwe fusiehaven van de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent, treedt Loodswezen regio Scheldemonden toe tot haar Business Advisory board (BAB-NSP). Vóór de fusie vervulde het Loodswezen een dergelijke rol bij Zeeland Seaports (Vlissingen-Terneuzen).

In de regio Amsterdam-IJmond is driemaandelijks een Formeel Nautisch Overleg met dienstverleners, het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, bouwconsortium OpenIJ en Zeehaven IJmuiden. Daarbij komen nautische onderwerpen aan de orde, zoals de sleepbootregeling, de samenschutregeling en veiligheidskwesties bij terminals, maar is bijvoorbeeld ook aandacht voor de nieuwe btw-regeling voor zeeschepen.

Naast deze operationele overleggen nemen de regio’s deel aan overleggen over specifieke vraagstukken en thema’s. Zo heeft de regio Noord regelmatig een overleg met het Duitse Loodswezen over gezamenlijke actiepunten op de grensrivier de Eems en neemt de regio Rotterdam-Rijnmond eens per maand deel aan het overleg van FERM (Rotterdam Port Cyber Resilience) voor het verhogen van de cyberveiligheid in en rondom de haven van Rotterdam. Daarnaast wordt er in de regio Rotterdam-Rijnmond deelgenomen aan PRONTO, een applicatie voor rederijen, agenten, terminals en dienstverleners waarmee zij alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. Regelmatig is er Strategisch IV-overleg tussen de regio Rijnmond en HBR, participeert deze regio in het Operationeel Havenoverleg (elk kwartaal) en is er overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Holland over loods-technische zaken. Dergelijke voorbeelden illustreren het belang van de binnen het Loodswezen aanwezige nautische kennis voor de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de maritieme keten.

Overzicht overleggen van de vier loodsregio’s

Regio Scheldemonden

Regio Amsterdam-IJmond

Regio Rotterdam-Rijnmond

Regio Noord

Gemeenschappelijk nautisch platform (1x per kwartaal)

Commissie Scheepsbewegingen (1x per kwartaal)

DHMR operationeel (1x per kwartaal)

Havenoverleg, operationeel overleg, overleg met RWS (1x in de twee weken)

Overleg VTS Loodsen (1x per kwartaal)

Formeel Nautisch Overleg (1x per kwartaal)

FERM cyber security haven (1x per maand)

Overleg met Duits Loodswezen

Varia (op verzoek) (1x per maand +/-)

Technisch en Operationeel Stremmingsoverleg (1x per maand)

NOOD gezamenlijk overleg dienstverleners (1x per kwartaal)

Samenwerkende Bedrijven Eemshaven (SBE) (1x per maand)

Samenwerkend Overleg Loodsdiensten Scheldemonden (SOLOS). (1x per kwartaal)

 

GIDS actoren overleg (1x per kwartaal)

Stichting Bedrijfsbelangen Eemshaven (BBE) (1x per maand)

BAB North Sea Port. (1x per kwartaal)

 

Port Call Optimisation en PRONTO (1x per kwartaal)

VNO (1x per maand)

Overleg Scheldedirecteuren -SOLOS (SDV-SOLOS) (2x per jaar)

 

Nautisch Risk Assessment (1x per maand)

 

Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) (2x per jaar)

 

Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) (2x per jaar)

 

Werkgroep Geïntegreerd Verkeersmanagement Antwerpen (1x per maand)

 

Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) (2x per jaar)

 

Internationaal

Buiten aandacht voor nationale en regionale samenwerking volgt het Loodswezen nauwgezet internationale ontwikkelingen. Waar mogelijk en relevant spelen we een actieve rol. Zo bekleden we een bestuurszetel in EMPA (European Maritime Pilots Organization). Deze zetel geeft de mogelijkheid om op constructieve wijze mee te sturen en bij te dragen aan aandacht voor het belang van het loodsenberoep op Europees niveau. Ook is het Loodswezen lid van IMPA (International Maritime Pilots Organization) dat zich focust op wereldwijde kennisdeling over het loodsvak en de daarmee samenhangende veiligheid en vlotheid. Binnen de IALA (International Association of Lighthouse Authorities) levert het Loodswezen vanuit de aanwezige praktijkexpertise een bijdrage aan de inbedding en toekomstige inrichting van walmonitoring- en begeleidingssystemen, genaamd vessel traffic service (VTS).