Key risks

In 2018 hebben de verschillende entiteiten binnen het Nederlands Loodswezen ieder afzonderlijk de key risks benoemd en beheersmaatregelen geïnventariseerd. De leden van de Algemene Raad en de directeur van NLBV hebben vervolgens in gezamenlijkheid op basis van deze resultaten per entiteit, de gedeelde key risks voor het Nederlands Loodswezen bepaald.

De implementatie van het risicomanagementsysteem binnen het Nederlands Loodswezen is nog niet afgerond. In dit publiek jaarverslag nemen we een beknopte omschrijving op van de gedeelde key risks zoals deze zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022. Hiermee geven we inzicht in welke key risks door het Nederlands Loodswezen worden onderkend.

 Risiconaam

Risico-omschrijving

Informatiehuishouding en
  -beveiliging

Het risico dat door een niet op orde en onvoldoende beveiligde informatiehuishouding onjuiste, ongewenste, niet gevalideerde, en/of verouderde informatie zowel intern gebruikt als extern gedeeld wordt, waardoor op basis van deze informatie foutieve beslissingen genomen worden, kwaliteit niet geborgd is, niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, boetes worden opgelegd en/of reputatieschade ontstaat.

Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde mensen

Het risico dat de doelgroep van potentiële loodsen en ondersteunende medewerkers versmalt, waardoor voldoende instroom van loodsen en medewerkers in gevaar komt.

Betrokkenheid bij eigen organisatie

Het risico van afnemende betrokkenheid van de loodsen bij de besturing, besluitvorming en uitvoering van taken binnen de eigen organisatie, waardoor kwaliteit en continuïteit van de loodsdienstverlening onder druk komt te staan.

Innovatie

Het risico dat niet tijdig kan worden ingespeeld op maritieme innovatieve ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de loodsdienstverlening.

Politieke en bestuurlijke omgeving

Het risico dat binnen de politieke en bestuurlijke omgeving onvoldoende nautische kennis en begrip van het maritieme speelveld aanwezig is waardoor beleidskeuzes worden gemaakt die onvoorziene effecten hebben op de continuïteit en kwaliteit van de organisatie en de loodsdienstverlening.

Operationele risico’s

Voor de ondersteunende processen vanuit Nederlands Loodswezen B.V. zijn de risico’s op het gebied van het operationele proces met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden geïnventariseerd en zijn maatregelen getroffen om de kans op een incident, ongeval en schade te verkleinen.

Financiële risico’s

Nederlands Loodswezen B.V. heeft als beleid haar financiële risico’s zoveel mogelijk af te dekken en te voldoen aan regelgeving voor de verslagleggings, die van toepassing is op de organisatie.

In de opzet van de interne en administratieve organisatie is voldoende functiescheiding aangebracht, om fraude te voorkomen. Bij de inrichting van en toegang tot de geautomatiseerde systemen is rekening gehouden met functiescheiding, gebruikersprofielen en geautomatiseerde toegangscontroles. De kritische systemen zijn extern gehost met een volledige back-up op een uitwijklocatie, waardoor ongestoorde werking van deze systemen is gegarandeerd. Er vindt regelmatig een test op de werking van de uitwijk plaats.

De materiële vaste activa en voorraden zijn verzekerd tegen brand, diefstal en verlies. De onroerende zaken zijn verzekerd tegen de herbouwwaarde. De recent aangeschafte vaartuigen zijn verzekerd tegen de aanschafwaarde, oudere vaartuigen tegen de geschatte vervangingswaarde. Inventaris en voorraden zijn verzekerd tegen aanschafwaarde. Voorts heeft Nederlands Loodswezen B.V. verzekeringen afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid derden met betrekking tot de vaartuigen (via P&I club), aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, fraude en cybercrime.

Voor het beheer van risico’s van financiële instrumenten is het volgende beleid geformuleerd:

  • Een derivaat wordt uitsluitend gebruikt om een rente-, prijs-, of valutarisico van substantiële omvang te reduceren.

  • Een derivaat moet een directe relatie hebben met het onderliggende product waarvan het rente-, prijs-, of valutarisico wordt afgedekt.

  • Het risico dat via een derivaat wordt afgedekt is maximaal 100% van de waarde van het onderliggende product.

  • Aan te schaffen derivaten vanaf 2017 dienen te passen binnen het beleidskader Financiële derivaten van het ministerie van Financiën van 17 september 2013 en de brief van de minister van IenM hierover aan de Tweede Kamer van 25 augustus 2016. Indien er sprake is van een financieel instrument of product met daarin een embedded derivaat, dient het embedded derivaat binnen dit beleidskader te passen.

  • De regels zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die gelden om kostprijshedge-accounting of cashflowhedge accounting in de jaarrekening te mogen toepassen worden gevolgd.

Op basis van dit beleid geldt het volgende:

Nederlands Loodswezen B.V. loopt over zijn gefactureerde omzet geen valutarisico. De facturatie van loodsgelden en bijkomende vergoedingen vindt plaats in euro. De bedrijfskosten worden eveneens vrijwel geheel in euro betaald. Indien er incidenteel grote investeringen of andere kosten worden gemaakt in niet-eurovaluta, wordt het valutarisico daarop zoveel mogelijk afgedekt. Thans zijn er geen posten waar dit voor geldt en ultimo 2018 zijn er geen lopende valuta derivaten.

Het renterisico op alle lopende rentedragende leningen is afgedekt via rentederivaten (via rente swaps en een rente collar). Alle lopende rentederivaten ultimo 2018 hebben betrekking op thans lopende leningen en er zijn ultimo 2018 geen rentederivaten afgesloten met een start datum na 2018.

Teneinde het prijsrisico op brandstofprijzen te minimaliseren is de brandstofprijs voor reguliere diesel voorafgaande aan het maken van de tariefcalculaties ingedekt op basis van het geschatte jaarverbruik. Het brandstofprijsrisico voor 2018 op reguliere diesel is ultimo 2018 in belangrijke mate (93%) afgedekt via diesel swaps en is tegen de afgedekte prijzen in de ACM-vastgestelde tarieven 2018 verwerkt. Alle lopende brandstofderivaten ultimo 2018 hebben betrekking op brandstofprijzen 2019 en een maximaal looptijd van 1 jaar; er zijn ultimo 2018 geen brandstofderivaten afgesloten met een looptijd na 2019.

Vanaf 2019 maakt het Loodswezen ook gebruik van bio diesel. In 2019 wordt in de regio Rijnmond gebruik gemaakt van B30, een product dat voor 70% bestaat uit reguliere diesel en voor 30% uit bio diesel. Voor bio diesel zijn (nog) geen derivaten beschikbaar om het prijsrisico af te dekken, waardoor het Loodswezen daar wel het prijsrisco op loopt. Het aandeel biodiesel 2019 waarover het Loodswezen prijsrisico loopt in 2019 bedraagt 11% in liters en 21% van het bedrag aan brandstofkosten.

Wetgevingsrisico’s

Nederlands Loodswezen B.V. heeft als beleid om te voldoen aan wet- en regelgeving, die van toepassing is op de organisatie.

Binnen de geldende wettelijke systematiek dient de Nederlandse Loodsencorporatie jaarlijks vóór 15 juli haar voorstel voor de tarieven van het daarop volgende jaar in te dienen bij de ACM. De ACM dient de tarieven vervolgens vóór 1 januari van het volgende jaar vast te stellen. Na het indienen van het tariefvoorstel, doch voor het vaststellen van de tarieven door de ACM, kan het tariefvoorstel slechts vanwege bijzondere omstandigheden worden bijgesteld. Na het vaststellen van de tarieven door de ACM kunnen de tarieven voor dat desbetreffende jaar niet meer worden bijgesteld. Het risico van onvoorziene kosten of een lager activiteitenniveau in het desbetreffende boekjaar is vanaf dat moment geheel voor de Nederlandse loodsen.