Implementatie risicomanagement

Het Nederlands Loodswezen is de verzamelnaam voor de beroepsorganisatie van loodsen en een ondersteunend bedrijf. Door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering is de organisatie blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico’s. Om meer grip te krijgen op en inzicht te krijgen in deze risico’s en deze te kunnen beheersen, zijn alle entiteiten binnen Nederlands Loodswezen in 2018 gestart met het implementeren van een risicomanagementsysteem. De implementatie van een dergelijk systeem gaat enkele jaren in beslag nemen en wordt jaarlijks verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Voorafgaand aan de invoer van dit risicomanagementsysteem beschikte het Loodswezen wel over een risicomanagementsysteem, maar was dit meer ad hoc en minder gestructureerd van aard.

Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is afgesproken dat het Nederlands Loodswezen in de meerjarenbegroting 2019 vooralsnog alleen de key risks en de te treffen beheersmaatregelen opneemt. Onder key risks verstaat het Nederlands Loodswezen de risico’s die het behalen van de strategische doelstellingen en langetermijndoelstellingen van de gehele organisatie in de weg staan. In het publiek jaarverslag over het boekjaar 2019 zal het Nederlands Loodswezen ingaan op de vraag of en hoe deze risico’s zich hebben gemanifesteerd en op welke wijze het Nederlands Loodswezen als organisatie hierop heeft gereageerd.

In deze paragraaf van het publiek jaarverslag 2018 geeft het Nederlands Loodswezen inzicht in de status van het risicomanagement op dit moment en de te nemen stappen in de komende periode voor wat betreft het risicomanagementsysteem.