Verwachtingen voor 2019

In onderstaande tabel is de exploitatierekening opgenomen van de diensten en taken van het Nederlands Loodswezen die vallen onder artikel 27a van de Loodsenwet. Voor het jaar 2019 zijn de cijfers van het bijgestelde tariefvoorstel 2019 opgenomen, waarbij ook rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van het Nederlandse aandeel in de Scheldevaart:

(in duizenden EUR)

Begroot

Begroot

Werkelijk

 

2019

2018

2018

    

Opbrengsten

   

Loodsgelden

204.838

198913

208027

Andere tarieven

85

82

92

Overige inkomsten

344

438

580

Opbrengsten exploitatierekening

205.267

199433

208699

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen

95.149

92667

94574

Beloodsen en plannen

70.394

67258

67105

Overige regionale kosten

10842

11295

10875

Overige landelijke kosten

15229

14457

14002

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

5204

4841

4727

Vermogensvergoeding

8449

8916

8592

Totaal kosten

205267

199434

199875

    

Exploitatieresultaat

0

-1

8824

De ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit zijn afhankelijk van het scheepvaart aanbod. Hieronder volgt een korte toelichting op de betreffende posten:

De arbeidsvergoeding loodsen is voor een groot deel afhankelijk van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen. In 2019 wordt een toename van het aantal reizen voorzien. De uurtarieven registerloodsen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS index cao-lonen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal geloodste en te loodsen scheepsreizen over de periode 2014-2019 (inclusief bijzondere reizen).

De prognose voor 2019 is op 97.441 te loodsen scheepsreizen gesteld. Dit aantal ligt circa 0,5% boven de realisatie over 2018 van 96.901 reizen.

Loodsen en medewerkers

Het aantal loodsen zal in 2019 toenemen van 442 loodsen in 2018 naar 452 in 2019.

Het aantal medewerkers is begroot voor 2019 op 460,8 FTE (inclusief inhuur).

Investeringen

In onderstaande tabel zijn de cijfers van de investeringsbegroting 2019 samengevat:

Overzicht geraamde investeringen Loodswezen voor 2019

(in € 1.000)

  

A

Vaartuigen

   
     

A.1

Vervangingen in de vloot

   
 

Eén aluminium tender

0

  
   

0

 
     

A.2

Diverse investeringen vaartuigen

   
 

Diverse investeringen grote loodsvaartuigen

3294

  
 

Diverse investeringen Swath

60

  
 

Overige investeringen vaartuigen

400

  
   

3754

 
     
   

3754

 
     

B

Onroerend goed

   
     

B.1

Diverse renovaties van bestaande panden, steigers en pontons

 

1772

 
     
   

1772

 
     

C

Overige investeringen

   
     

C.1

Loodstechnische hulpmiddelen

   
 

NMS systemen

528

  
 

Qastor systemen

1109

  
 

Portofoons, helipakken en reddingsvesten

181

  
   

1818

 
     

C.2

ICT systemen (hard- en software)

   
 

Wijzigingen ICT-systemen (incl. SPIL en LIS)

2504

  
 

Hardware

177

  
   

2681

 
     

C.3

Overige investeringen

   
 

Opleidingsmiddelen loodsen / diverse kleinere investeringen

768

  
   

768

 
     
   

5267

 
     

Totaal generaal 2019

  

10793

 

Voor 2019 is de desinvestering van de Explorer en de Endeavour voorzien.

 Financiering investeringen

 Bij het opstellen van het vervangingsplan van de vloot voor de periode 2015-2030 en voor het aantrekken van de financiering voor de nieuwe tenders is een lange termijn prognose gemaakt voor de investeringen, de financiële positie en de financiering van het Loodswezen. De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn:

  • De inbreng van een kapitaal van € 100.000 per loods eind 2015 bij een loodsenformatie van minimaal 425 loodsen.

  • De aangegane investeringsverplichtingen tot en met 2016 zijn gefinancierd via het beschikbare eigen vermogen en de aangegane leningen en beschikbare rekening-courant faciliteiten.

  • De gestelde solvabiliteit eis van de banken is 28%, waarbij eigen vermogen wordt gedefinieerd als eigen vermogen lang (kapitaalinbreng loodsen) en eigen vermogen kort (ingehouden winst ultimo boekjaar) .

 Op basis van de meest recente versie van de meerjaren financiële planning kunnen de investeringen 2019 uit de beschikbare financiële middelen en kredieten voldaan worden en hoeven hiervoor geen nieuwe financieringen te worden aangetrokken.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige externe langlopende financieringen.

Lening

Aflossing 2019

Saldo 31-12-2019

Aflossing 2020

Saldo 31-12-2020

Swaths ABN

1.133.333

1.416.667

1.133.333

283.334

Polaris ABN/BNG

1.100.000

14.300.000

1.100.000

13.200.000

Pollux ABN/BNG

1.100.000

15.400.000

1.100.000

14.300.000

Procyon ABN/BNG

1.000.000

15.000.000

1.000.000

14.000.000

Tenders Rabobank

960.000

8.400.000

960.000

7.440.000

Totaal

5.293.333

54.516.667

5.293.333

49.223.334