Financiële positie

De financiële positie op lange termijn

Voor de financiering van de bestaande vloot zijn langlopende leningen aangetrokken, waarvan de looptijden overeenkomen met de economische levensduur. Hierdoor is de financiering daarvan gedurende deze periode gewaarborgd. Het renterisico op deze leningen is afgedekt via rentederivaten (in de meeste gevallen via renteswaps en voor één lening via een collar (combinatie van een bij elkaar behorende rente-cap en rente-floor). De omvang en looptijden van de rentederivaten loopt exact gelijk op met de bijbehorende leningen.

 Met de financiers is de afspraak gemaakt dat het eigen vermogen minimaal 28% van het balanstotaal bedraagt. Eind 2018 ligt dit op 37,4% waarmee aan deze eis wordt voldaan.

 Op basis van de beschikbare financiële prognose wordt verwacht dat, rekening houdende met de geplande investeringen, ook de komende jaren aan de eisen van de financiers kan worden voldaan.

Financiële postitie op lange termijn

         

(Alle bedragen in € 1.000)

         

Balans

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

          

Investeringen in MVA in het betreffende boekjaar

8.385

 

10.428

 

9.032

 

10.520

 

14.861

Geïnvesteerd bedrag in MVA ultimo boekjaar

122.360

 

129.825

 

134.954

 

141.959

 

145.900

          

Gemeenschappelijk vermogen korte termijn

12.414

 

11.793

 

8.492

 

18.946

 

25.034

Gemeenschappelijk vermogen lange termijn

49.483

 

50.338

 

51.092

 

45.741

 

44.971

Totaal gemeenschappelijk vermogen (= Eigen vermogen)

61.897

 

62.131

 

59.584

 

64.687

 

70.005

          

Vaste activa

122.725

 

130.187

 

135.314

 

137.147

 

140.851

Vlottende activa

42.973

 

46.167

 

43.199

 

49.288

 

49.624

Balanstotaal

165.698

 

176.354

 

178.513

 

186.435

 

190.475

          

Solvabiliteit

0,374

 

0,352

 

0,334

 

0,347

 

0,368

(Eigen vermogen / Balanstotaal)

         

 De financiële positie op korte termijn

De financiële positie op korte termijn is goed. Het netto werkkapitaal is positief en de current ratio is 2,03.

Financiële postitie op korte termijn

          

(Alle bedragen in € 1.000)

          

Balans

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

           

Voorraden

 

3000

 

2851

 

3101

 

2305

 

2146

Vorderingen en overlopende activa

 

13851

 

12322

 

11086

 

10229

 

19672

Liquide middelen

 

26122

 

30994

 

29012

 

36754

 

27806

Vlottende activa

 

42973

 

46167

 

43199

 

49288

 

49624

           

Vlottende passiva

 

21166

 

23328

 

21722

 

22225

 

18952

           

Nettowerkkapitaal

 

21807

 

22839

 

21477

 

27063

 

30672

(Vlottende activa -/- vlottende passiva)

          
           

Current ratio

 

2,03

 

1,98

 

1,99

 

2,22

 

2,62

(Vlottende activa / vlottende passiva)

          

 Het netto werkkapitaal eind 2018 is € 21,8 miljoen. Het eigen vermogen korte termijn is € 12,4 miljoen. Indien dit na het vaststellen van de jaarrekening 2018 wordt uitgekeerd, resteert nog een positief saldo van € 9,4 miljoen. Verder beschikt het Loodswezen over een tweetal rekening-courant faciliteiten van in totaal € 10,5 miljoen waarvan geen gebruik is gemaakt.

 Het Loodswezen kan ook op korte termijn aan haar financiële verplichtingen voldoen.

 Op basis van de door het bestuur gemaakte analyse van de financiële positie en de meerjarenbegroting 2019-2022 is er geen reden te twijfelen aan de continuïteit en de mogelijkheid om de geplande investeringen die nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen financieren. De onderkende key-risks kunnen in voldoende mate worden beheerst. In de jaarrekening 2018 is voor de waardering dan ook uitgegaan van het continuïteitsprincipe.