Missie, visie, strategie

De Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) hebben ieder vanuit hun eigen perspectief – respectievelijk ‘uitvoering loodsenberoep’ en ‘ondersteuning’ – gedefinieerd waar zij voor staan.

De NLc borgt en bevordert de wettelijke taken met betrekking tot de beroepsuitoefening en de kwaliteit daarvan, de vakbekwaamheid van de loods, de bevoegdheden, de dienstverlening en de opleiding van (toekomstige) loodsen.

NLBV verzorgt complete en hooggewaardeerde ondersteuning van registerloodsen door hoogwaardige en efficiënte dienstverlening met een wendbare organisatie.

De beroeps- en bedrijfsorganisatie van het Loodswezen staan gezamenlijk voor de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer van, naar en door de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan haventoegankelijkheid en daarmee aan een efficiënt functionerende maritieme logistieke keten. Het Loodswezen is er altijd, op tijd, met kwaliteit.

De wijze waarop de verschillende entiteiten van het Loodswezen invulling geven aan de eigen specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vervat in diverse (regionale) beleidsplannen. De gezamenlijke deler is gedurende 2018 en doorlopend in 2019 verwoord in een ‘Missie, visie en strategie Loodswezen 2019-2025’. Hierin laten we op een herkenbare manier zien waar we voor staan, waar we voor gaan en hoe we daar willen komen. Alle onderdelen van het Loodswezen zijn in 2018 betrokken geweest bij dit traject. Vanuit drie pijlers – een toekomstbestendige en toonaangevende loodsdienst, een loodsdienstverlening die de keten versterkt en het vervullen van de rol van gewaardeerd gesprekspartner en adviseur – geeft iedere afzonderlijke entiteit invulling aan de gestelde algemene organisatiedoelen én de specifieke eigen ambities, taken en verantwoordelijkheden.

Kernwaarden

Waar staat het Loodswezen voor? Waar geloven wij in, wat verbindt ons en wie willen wij zijn? Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden van het Loodswezen. Die drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze organisatie.

Betrokken

Wij zijn betrokken bij het Loodswezen omdat wij het als een voorrecht ervaren om deelgenoot te zijn van deze prachtige organisatie, die een belangrijke maatschappelijke en wettelijke taak uitvoert. Onze betrokkenheid uit zich in het nemen van verantwoordelijkheid en het stellen van het belang van de hele organisatie boven het eigen belang. Wanneer wij betrokken zijn, kunnen wij als organisatie groeien en onze rol in de maritieme wereld steeds beter uitvoeren.

Betrouwbaar

Wij zijn betrouwbaar omdat de scheepvaart op ons rekent en ons nodig heeft. Wij voeren onze werkzaamheden op tijd, met de modernste middelen, onder alle weersomstandigheden uit. Wij zijn er altijd. Wij zijn een degelijke en voorspelbare partner voor alle belanghebbenden, zoals reders, havenautoriteiten, beleidsbepalers, overige dienstverleners en mensen die in en om de haven wonen en werken.

Deskundig

Wij zijn deskundig zodat wij zekerheid kunnen bieden en vertrouwen kunnen waarmaken. Door middel van opleiding, kennisontwikkeling en vernieuwing streven wij naar continue verbetering van onze kennis en kunde. Wij stellen ons kritisch op naar onszelf: onze deskundigheid is geen gegeven, maar iets waarin wij onszelf continu willen blijven ontwikkelen. Wij delen onze kennis, kunde en ervaring.

De kernwaarden staan voor wie wij zijn. Deze kernwaarden dragen in belangrijke mate bij aan de trots die wij voelen voor onze organisatie. Wij zijn trots, omdat het werk aansprekend en belangrijk is en omdat het Loodswezen een rijke geschiedenis heeft.

Missie

Met een beschrijving van onze missie willen wij aangeven waar wij als gehele organisatie voor staan. Onze missie geeft de inbedding weer van het veiligheidsinstrument ‘loodsen’, de wijze waarop het Nederlands Loodswezen daar invulling aan geeft en het belang hiervan voor derden.

‘Het Nederlands Loodswezen staat als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde.’

De inzet van het veiligheidsinstrument ‘loodsen’ dient de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, de instandhouding van de bruikbaarheid van de scheepvaartwegen en het voorkomen en beperken van schade aan infrastructuur, milieu en leefomgeving.

Een autonome beroepsuitoefening door registerloodsen en een verzelfstandigde positie voor het Nederlands Loodswezen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dit garandeert een goede balans tussen publieke en private belangen en een positie als kwalitatief hoogwaardige partner in de maritieme logistieke keten.

Met het loodsen van zeeschepen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van schip, bemanning en lading, aan het economisch succes van de havens en de bescherming van publieke veiligheidsbelangen die gepaard gaan met maritiem zeetransport.