Veiligheid en gezondheid

Het verder verbeteren van veiligheid (en in het direct verlengde hiervan ook de kwaliteit) is binnen het Loodswezen een continu streven. Dat gebeurt onder meer door permanente opleiding en training, maar ook door risk assessments en ongevallenonderzoeken. Procedures en werkafspraken, toegespitst op de veiligheid en gezondheid van loodsen en medewerkers, zijn hierbij leidend. Alle schepen en het overig materieel van het Loodswezen zijn ontworpen c.q. aangeschaft met veiligheid en duurzame inzetbaarheid als uitgangspunten.

Loodsen

De loods is als zelfstandig beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en veiligheid. Voor het kunnen uitoefenen van zijn beroep wordt iedere twee jaar van de loods een verplichte geneeskundige verklaring gevraagd.

Medewerkers

De varende medewerkers dienen ook een verplichte tweejaarlijkse zeevaartkeuring te ondergaan. Medewerkers van de varende dienst kunnen op dat moment ook gebruik maken van duurzaam@work, dat is een vragenlijst die vitaliteit, gezondheid, stress e.d. toetst. Daarna heeft de medewerker nog een gesprek met de bedrijfsarts over de inhoud van deze lijst om te bekijken of er interventies nodig/gewenst zijn. Daarnaast is zo’n vrijwillig Periodiek medisch onderzoek inclusief duurzaam@work 1x per 3 jaar beschikbaar voor de loodsdienstcoördinatie en 1x per 5 jaar voor kantoormedewerkers. Dit is onderdeel van ons duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Incidenten

In 2018 zijn er zestien incidenten geweest, waarbij medewerkers en/of loodsen letsel hebben opgelopen aan boord van vaartuigen van Nederlands Loodswezen B.V., waarbij deze incidenten tot verzuim hebben geleid. Deze incidenten vonden voornamelijk plaats tijdens embarkeren en de-barkeren en werkzaamheden op zee en hebben over het algemeen niet tot langdurig ziekteverzuim geleid. Het werken op zee is nooit zonder risico. Elk incident is er één teveel. Daarom wordt ieder incident onderzocht en worden waar mogelijk maatregelen genomen om de kans op herhaling zo klein mogelijk te houden.

Ook hebben er incidenten plaatsgevonden waarbij een te beloodsen schip betrokken was. Bij de loodskruispost Steenbank heeft er een aanvaring plaatsgevonden tussen de bulkcarrier ‘Nord Taurus’ en het loodsvaartuig Pollux. De Pollux liep daarbij aanzienlijke schade op. Naast een intern onderzoek is ook de onderzoeksraad voor de veiligheid een onderzoek gestart naar aanleiding van deze aanvaring. Het interne onderzoek heeft tot concrete acties geleid. De rapportage van de OVV wordt in 2019 verwacht.

Ook is in december 2018 een Vlaamse jol omgeslagen bij het loodsstation Wandelaar. De jol lag langszij het schip de Sunshine, werd door de overhangende constructie van de Sunshine omver gedrukt en sloeg daarbij om. De Nederlandse loods en Belgische bemanningsleden raakten te water en konden gelukkig op tijd uit het water worden gehaald. Aangezien het ging om een Vlaamse jol wordt dit incident door het Vlaams Loodswezen onderzocht; uiteraard volgt het Nederlands Loodswezen dit onderzoek op de voet.

Alcohol en drugs

Nederlands Loodswezen B.V. voert voor medewerkers een zerotolerancebeleid als het om alcohol en drugs gaat. Voor de loodsen is dit bij wet- en regelgeving vastgelegd.

Verzuim

Voor 2018 gelden de volgende ziekteverzuimpercentages:

  • Ziekteverzuim continu-medewerkers: 5,9 % (in 2017 6,1%)

  • Ziekteverzuim niet-continu-medewerkers: 5,1 % (in 2017 5,7%)