Training en opleiding

De binnen het Loodswezen gebundelde kennis is essentieel om nu en in de toekomst een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Constante training en opleiding zijn cruciaal.

Opleidingen en trainingen van loodsen

De Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen (STODEL) is vanuit de NLc samen met de regio’s verantwoordelijk voor de permanente training en opleiding van registerloodsen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de opleidingen valt onder de Algemene Raad of – als het regionale opleidingen betreft – onder de verantwoordelijkheid van de regionale besturen. Alle opleidingen en trainingen hebben één doel: bijdragen aan een kwalitatief hoge- en efficiënte dienstverlening.

Eigen hbo-masteropleiding

De NLc is sinds 2013 een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende onderwijsinstelling. Het Loodswezen kan studenten hierdoor een eigen hbo masteropleiding tot registerloods ‘Opleiding tot Registerloods: Master in Maritime Piloting’ (OTR:MMP) bieden. De opleiding, als verplichting vastgelegd in de Loodsenwet, is geaccrediteerd door de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Via de eigen OTR:MMP-opleiding spant het Loodswezen zich in om het loodsenkorps op peil te houden, zodat het uitvoeren van de bij wet opgelegde publieke taken gecontinueerd blijft. Daarnaast is er een MMP-opleiding voor instructeurs die al voor 2013 aan de loodsopleiding waren verbonden of voor registerloodsen die een zodanige functie ambiëren. Ook zij kunnen zo de mastertitel (MSc) behalen.

De hbo masteropleiding is in 2018 gestart met de voorbereidingen om de opleiding in 2019 opnieuw geaccrediteerd te krijgen (zie Het verhaal van 2018).

In 2018 is gestart met het opzetten van een vernieuwd programma voor permanente educatie. We willen in dit programma meer eenduidigheid aanbrengen in de diverse regio’s en een gezamenlijk, gestructureerd programma opzetten.

Tabel: Overzicht studenten in opleiding gedurende 2018

Studenten 2018

Opleiding

1-1-2018

1-2-2018

31-12-2018

Uitval 2018

Beëdigd / Diploma 2018

MMP4

10

0

0

1

9

MMP5

0

5

0

0

5

MMP6

0

21

18

3

0

MMP7

0

5

5

0

0

In 2018 heeft een MMP-opleiding voor registerloodsen plaatsgevonden met 21 studenten. In de visie op de MMP-opleiding tot 2020 staat centraal dat deze zich voortdurend verder ontwikkelt, daarbij voldoend aan de eisen en de verwachtingen van het beroepenveld, de nautische sector en de overige belanghebbenden. Jaarlijks wordt het curriculum geëvalueerd en daar waar mogelijk verbeterd. Tevens is in 2017 besloten om enkele registerloodsen/(toekomstige) instructeurs de mogelijkheid te bieden de opleiding in 2018 te volgen, met als doel het voldoen aan de accreditatie-eis om binnen de opleiding voldoende docenten en instructeurs op Masterniveau te hebben.

Trainingen voor loodsen

Voor loodsen zijn er tal van aanvullende (verplichte) trainingen, opfriscursussen en opleidingen. Opleidingen zijn verbonden aan de bevoegdheden en uitbreidingen van admittage.

Trainingen hebben onder meer betrekking op lokale omstandigheden, moderne communicatie- en navigatiemiddelen en samenwerking op de brug en in de keten. Voorbeelden van (terugkerende) trainingen zijn: de Loodsen op Afstand-training (LOA), de geultraining en de helikoptertraining. In 2018 hebben loodsen per persoon gemiddeld 35,5 uur aan beroepsbevordering besteed.

Loodstrainingen gebeuren met hulp van simulatoren. Het navigeren en manoeuvreren in complexe en/of nieuwe situaties is hiermee levensecht na te bootsen. De regio’s hebben eigen simulatorapparatuur- en software. Waar nodig trainen loodsen ook op simulatoren van derden. De simulatoren worden intensief gebruikt. Het Loodswezen is bezig met de plaatsing van een tweede multi-tasksimulator in de regio Rotterdam-Rijnmond. In de simulator van Amsterdam-IJmond is de nieuwe zeesluis bij IJmuiden al opgenomen.

Opleidingen en trainingen voor medewerkers

De binnen het Loodswezen gebundelde kennis is essentieel om nu en in de toekomst een optimale dienstverlening te kunnen bieden en dient daarmee het onderscheidend vermogen van de organisatie. Ook de medewerkers van het Loodswezen volgen opleidingen en trainingen, vakinhoudelijk en gericht op persoonlijke ontwikkeling, zowel vrijwillig als verplicht vanuit de wetgeving en interne eisen. In 2018 bedroegen de gemiddelde opleidingskosten per medewerker € 1.090 (2017 € 1.481).