Cybersecurity en informatiebeveiliging

Zowel op het water, op het land als in de kantoren is het Loodswezen voor een groot deel afhankelijk van ICT-systemen. Digitale veiligheid is dan ook cruciaal voor het uitvoeren van het primaire loodsproces. Cybersecurity en informatiebeveiliging staan hoog op de agenda bij het Loodswezen, zeker nu steeds meer systemen worden overgezet naar de cloud. De overstap naar de cloud maakt de organisatie wendbaarder en bevordert efficiënt werken. Tegelijkertijd vraagt het om extra alertheid en zorgvuldige beveiliging. In Rijnmond wordt actief samengewerkt met de ketenpartners op het gebied van cybersecurity door deelname aan het Port Cyber Resilience Programma (FERM).

Informatiebeveiliging in de keten

Het Loodswezen staat in nauw contact met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) en is aangesloten bij de Haven ISAC. Hierin delen partijen kennis over best practices op het gebied van cybersecurity binnen de maritieme gemeenschap. Daarnaast heeft het Loodswezen, in samenwerking met de regio Rotterdam-Rijnmond, bijgedragen aan het cyberinitiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (FERM). Op deze manier hopen we de digitale weerbaarheid van de organisatie te vergroten.

Datalekken

Een van de belangrijkste focuspunten van digitale veiligheid, nu en in de toekomst, is het voorkomen van incidenten door datalekken. Bij de autoriteit voor persoonsgegevens hoefde het Loodswezen in 2018 geen datalekken te melden.

Privacy en informatiebeveiliging

Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de manier waarop een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Het Loodswezen heeft vooruitlopend op de nieuwe wetgeving onder meer een privacybeleid opgezet.